Vad använder vi konsulter till?

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Det har under den senaste tiden spridits en del information om Värmdö kommuns användande av konsulter. Vi vill på detta sätt klargöra hur användandet ser ut och varför vi använder konsulter.

Den kommunala sektorns primära uppdrag syftar till att ge dig som medborgare service inom uttalade områden i den kommun där du bor. Vi är skyldiga att se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och bibliotek. Vi ska anordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, socialtjänst samt omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. Vi ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att ni medborgare kan slänga era sopor. Till en absolut majoritet av dessa uppdrag har vi engagerade och duktiga medarbetare.

Dock har vi, precis som många andra kommuner i landet, utmaningar när det gäller att rekrytera inom vård- och omsorg samt utbildning. Både för att det är bristyrken och för att vi är en kommun i den bortre delen av regionen, attraktiviteten ökar desto närmre regionens mitt du befinner dig. Det här är områden vi aktivt arbetar med, både för att säkra vår egen resurskapacitet och för att öka attraktiviteten till framtida rekryteringar. Det är ett långsiktigt arbete som både innefattar attraktionskraft och på längre sikt förändrade arbetssätt, förstärkt användning av välfärdsteknik och sannolikt även förändrad fördelning av arbetsuppgifter inom och mellan professioner samt mellan analog och digitalkompetens.

Spetskompetens och rekryteringsutmaningar

Vi ansvarar även för att planera för nya byggen och se till att det finns bostäder samt vatten och avlopp. Det är större infrastrukturella områden som kräver spetskompetens och i perioder en personalintensiv insats. Den spetskompetensen har inte en kommun av vår storlek, sällan heller de större kommunerna. I detta arbete anlitar vi ofta konsulter med efterfrågad kompetens.

Vi arbetar exempelvis med konsulter inom fastighetsområdet och utvecklar våra möjligheter att bibehålla fastigheter och byggnader med ett kulturhistoriskt värde i ett gott skick. Framför allt använder vi konsulter inom den stora VA-utbyggnad som vi genomför, samt inom geoteknik.

Framtiden

Vi arbetar hårt med vår kompetensförsörjning och kommer under året att stärka upp med strategisk kompetensförsörjningsplan. Vi vet att det arbete vi har gjort fram till idag har lett till det resultat som vi har idag. Vi är stolta över den leverans vi gör varje dag till förmån för Värmdöbor, näringsliv och andra intressenter av den kommunala välfärden. Vi vet även att framtidens välfärd kommer att behöva se annorlunda ut. Vi vet inte exakt hur men vi vet att kompetenta och engagerade medarbetare är en grundbult för den utveckling som Värmdö kommun likt andra är i.

Sedan januari 2020 så har vi infört ett konsultstopp vilket i praktiken medför att varje konsultinköp föregås av en noggrann analys. Det är bra. På lång sikt kommer sannolikt användandet av konsulter i vår verksamhet att kunna minska. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av kvalité i välfärden.

Kontaktperson:

Cecilia Lejon, kommundirektör, 08-570 470 00