Frågor och svar

Nedan hittar du de vanligaste frågorna vi får om programmet En smartare skola, och svar till dessa. Sidan uppdateras löpande. Har du något du undrar över? Hör av dig via ensmartareskola@varmdo.se

Frågor och svar:

1. Vad innebär programmet En smartare skola?

Programmet En smartare skola ska till höstterminen år 2023 samordna och genomföra ett antal större och mindre projekt kopplat till utveckling och digitalisering inom utbildningskontoret i kommunen.

Programmet ska bland annat resultera i en upphandling av ett gemensamt digitalt ekosystem och genomförandet av en pappersfri skolstart. Samlade, smarta, flexibla och underlättande digitala tjänster, lösningar och funktioner, som underlättar vardagen för elever, vårdnadshavare och skolpersonal, helt enkelt.

2. Kommunens nuvarande digitala miljö för förskola och skola, varför vill ni göra om den?

Digitaliseringen tar hela tiden stora kliv framåt och utvecklingen går fort. Värmdö kommun behöver hänga med i dessa processer för att kunna erbjuda sina invånare en smidig och funktionell digital vardag på alla plan, så även inom förskola och skola. Det finns idag alltså ett behov av att uppgradera de digitala miljöerna för att ge förutsättningar till dagens och morgondagens utbildning, hantera utmaningar vi står inför samt underlätta vardagen för de som på olika sätt arbetar i systemen (pedagog, administratör eller elev). Det finns helt enkelt stora förbättringsmöjligheter i dagens system. Dagens digitala miljöer är inte heller likvärdiga genom hela utbildningsverksamheten i Värmdö kommun, vilket den nationella digitaliseringsstrategin efterfrågar.

3. Vad är programmets målsättning?

Målsättningen är att den nationella digitaliseringsstrategins fokusområde 1 och 2 uppfylls och att vi når utbildningskontorets vision 100 av 100 (se mer här). När programmet lyckas med detta kommer synergieffekterna bli att det är lättare att vara digital inom och i kontakt med utbildningskontoret i Värmdö kommun, vilket bland annat kommer avspegla sig i barn och elevers digitala lärmiljöer och skolvardag. Förenklat skulle man kunna säga att syftet med programmet bland annat är att hjälpa utbildningskontorets alla enheter (förskolor, skola, fritidshem) och inblandade (vårdnadshavare, barn, elever) att vara digitala på ett enklare, smartare och effektivare sätt.

4. Vad utgår programmet ifrån?

En smartare skola är en del i det stora kommunövergripande arbetet ”Vårt smartare Värmdö”, som syftar till att samordna och effektivisera de insatser som görs inom digitalisering i kommunen. Vårt smartare Värmdö preciseras i Budget 2021 som beslutades i kommunfullmäktige den 11 november 2020, där man bland annat kan läsa att det övergripande digitalisering- och automatiseringsarbetet i kommunen prioriteras genom en satsning på 25 miljoner kronor.

5. När ska programmet avslutas?

Programmet sträcker sig till december 2023.

6. Hur kommer jag som pedagog, lärare, elev och vårdnadshavare att märka av arbetet med programmet?

Förutom att vi kommunicerat en del om programmet i våra kanaler, märks troligtivs inte själva arbetet av så mycket så här i starten, med undantag för de personer som ingår eller har ingått i fokusgrupper, referensgrupp, expertgrupper eller pilotskolor. De flesta kommer bli berörda längre fram när exempelvis projektet En pappersfri skolstart genomförs hösten 2021.

Programmet informerar löpande här på webben och i sociala medier.

7. Det finns andra organisationer som nyligen gjort liknande resor. Hur har ni lärt er av dessa?

Porgrammet har med stort intresse följt utvecklingen i dessa insatser och tagit till sig av det som föregångare har gjort bra och observerat noga kring vart det kanske behöver göras andra typer av vägval. Det har varit positivt för En smartare skola att ha föregångare att lära av, det har hjälp programmet att öka sina möjligheter att nå sina målsättningar.

8. En smartare skola har gått från att tituleras projekt till att tituleras program, vad innebär det? ​

Programkonceptet innebär möjlighet att organisera arbetet på ett annat sätt och att startat upp olika mindre projekt inom ramen för det övergripande programmet. Programmet blir som ett paraply för de olika projekten som utgör helheten.

9. Vart kan jag vända mig för att få mer information om programmet?

Ett smartare Värmdö-podden pratade om programmet i våras, lyssna gärna in avsnittet här:

Poddavsnitt En smartare skola. Länk till annan webbplats.
Du kan också maila dina frågor till:

ensmartareskola@varmdo.se