Kvalitet i skolan

Barn och elever i Värmdö ska få en så bra skolgång som möjligt. För att se till detta finns bland annat styrande dokument som reglerar hur skolan ska arbeta. Det genomförs även tillsyn av skolorna regelbundet, samt enkätundersökningar där elever och föräldrar själva får säga vad de tycker.

Nationella styrande dokument

I alla förskolor och skolor är det Skollagen som ligger till grunden för arbetet. I Skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. Den anger också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Kommunens styrande dokument

Utöver vad som står i Skollagen har Värmdö kommun även egna bestämmelser som reglerar hur arbetet i de kommunala förskolorna och skolorna ska bedrivas på ett bra, kvalitetsmässigt sätt.

Kundundersökning

Flera kommuner i Stockholmsområdet, däribland Värmdö, deltar i VÅGA VISA. Detta är ett samarbete kring utvärdering och uppföljning av kvalitet inom barnomsorg och utbildning. Kommunerna samverkar för att genomföra en årlig kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. 

Nedan hittar du en sammanställning med rangordning av enkätsvaren för 2016:

Enkätsvar 2016 - Föräldrar familjedaghem , 106.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Enkätsvar 2016 - Föräldrar förskola , 110.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Enkätsvar 2016 - Föräldrar förskoleklass , 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Enkätsvar 2016 - Föräldrar åk 3 , 111.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Enkätsvar 2016 - Föräldrar åk 5 , 111.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Enkätsvar 2016 - Elever åk 3 , 100.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Enkätsvar 2016 - Elever åk 5 , 123.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Enkätsvar 2016 - Elever åk 8 , 117 kB, öppnas i nytt fönster.


Skolinspektionen gör tillsyn

Alla Sveriges skolor ska genomgå en regelbunden tillsyn av Skolinspektionen under en period av 4,5 år. Granskningen går till på samma sätt i alla kommuner.

Huvudinriktningen på tillsynen är förbättringsarbete. Det innebär att Skolinspektionen ger klara och tydliga besked om vilka brister man funnit, så att dessa kan åtgärdas.

När tillsynen på en skola är klar får skolan tillbaka en helhetsbedömning, som ger en kort sammanfattande bild av hela skolan. Varje rektor får också en muntlig återkoppling. Därefter fattas ett kommunbeslut för de kommunala skolorna och i samband med det får alla föräldrar ett informationsbrev som berättar om resultatet.

Skolinspektionens beslut och rapporter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket samlar resultat

Skolverket samlar information om skolors kvalitet och resultat på webbplatsen SIRIS. Här finns mycket av den information som staten har bestämt att skolor och de ytterst ansvariga för verksamheten - kommuner eller fristående huvudmän - ska lämna om sin verksamhet. Den största delen av uppgifterna presenteras på skolnivå, vilket gör det möjligt att t.ex. följa en enskild skolas resultat över tiden. Självklart presenteras inte några uppgifter om enskilda elever.

SIRIS - information om skolors kvalitet och resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelser av SKL

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årliga jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.