Samlokalisering av skolor och förskolor

I närtid går ett förslag kring samlokalisering av en skola och ett antal förskolor upp till beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Här kan du hitta information om förslagets väg till beslut, tidsplaner samt offentliga handlingar.

Bakgrunden till samlokaliseringen är den nuvarande överkapaciteten som finns inom kommunens utbildningsenheter samt behovet av en lokaleffektivisering, då många av de nu nyttjade lokalerna inte är ändamålsenliga.

Utbildningskontoret har ett samlokaliseringsuppdrag för kommunens förskolor. Utifrån det har även en översyn av skolverksamheten gjorts. Målet med insatsen som ligger som förslag är att öka möjligheten att erbjuda ändamålsenliga lokaler som kan bidra till att skapa pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga förskole- och skolenheter i Värmdö.

Insatsen i sig ska på sikt sedan leda till att de kvarstående enheterna får bästa möjliga förutsättningarna att hålla hög kvalitet och service, samt skapa goda grunder för lärande och utveckling hos våra yngsta medborgare.

Förslaget går upp till beslut i utbildningsnämnden i november, samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senare 2020. Förändringarna ska aktualiseras i samband med skolstart i augusti 2021.

Informations- och dialogmöte

Värmdö kommun välkomnade den 29/9 berörda vårdnadshavare till ett digitalt informations- och dialogmöte. På mötet presenterades förslaget och möjligheten fanns att ställa frågor via en chattfunktion. Sammanställda frågor och svar från mötet uppdateras löpande via Frågor och svar.

Från Värmdö kommun deltog Peter Bergström, utbildningschef, Cecilia Lindberg, ordförande utbildningsnämnden, Fredrik Sneibjerg, vice ordförande utbildningsnämnden, Julia Ekedahl-Lotoft, 2:e vice ordförande utbildningsnämnden, Ingmarie Lagne, skolchef förskola, Mats Lundström, skolchef skola samt moderator Erik Sanner, avdelningschef Styrning och kvalitet.

Här kan du se presentationen från mötet
Ppt samlokalisering