Samlokalisering av skolor och förskolor

Ett förslag kring samlokalisering av en skola och ett antal förskolor. Här kan du hitta information om förslagets väg till beslut, tidsplaner samt offentliga handlingar.

Bakgrunden till samlokaliseringen är den nuvarande överkapaciteten som finns inom kommunens utbildningsenheter samt behovet av en lokaleffektivisering, då många av de nu nyttjade lokalerna inte är ändamålsenliga.

Utbildningskontoret har ett samlokaliseringsuppdrag för kommunens förskolor. Utifrån det har även en översyn av skolverksamheten gjorts. Målet med insatsen som ligger som förslag är att öka möjligheten att erbjuda ändamålsenliga lokaler som kan bidra till att skapa pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga förskole- och skolenheter i Värmdö.

Insatsen i sig ska på sikt sedan leda till att de kvarstående enheterna får bästa möjliga förutsättningarna att hålla hög kvalitet och service, samt skapa goda grunder för lärande och utveckling hos våra yngsta medborgare.

De flesta förändringarna är tänkta att aktualiseras i samband med skolstart i augusti 2021, vissa under 2022.

Kommunfullmäktige 3/2 2021

Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunfullmäktige (2021-02-03) (360online.com) Länk till annan webbplats.

Observera att det förslag som slutligen röstades igenom skiljer sig något från det grundläggande förslaget. Se handlingarna via länken för mer information.

Kommunstyrelsen 20/1 2021

Läs mer om besluten som togs på kommunstyrelsens sammanträde:
Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunstyrelsen (2021-01-20) (360online.com) Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige 16/12

Ärendet gick upp i kommunfullmäktige den 16/12, där det skickades på minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen.

Se samtliga handlingar från sammanträdet via:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/Meetings/Details/539143 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingarna:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/Meetings/Details/538323 Länk till annan webbplats.

Uppmärksamma gärna att nämndhandlingarna som nu publicerats innehåller en del förändringar från det grundläggande förslaget som presenterats.

Utbildningsnämnden, ärende Samlokalisering 5/11

Ärendet beslutades enligt förslag till beslut i handlingarna i Utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

1. Kottens förskola på Ingarö samlokaliseras och verksamheten flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.

2. Minimunkis förskola i Gustavsberg samlokaliseras och hyresavtalet sägs upp hos Tekniska nämnden. Verksamheten flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.

3. Farstaborgs förskola i Gustavsberg samlokaliseras och hyresavtalet sägs upp hos Tekniska nämnden. Verksamheten flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.

4. Lokattens förskola på Värmdölandet flyttas när lämplig ersättningsförskola har tagits fram. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för genomförande.

5. Blåsippans förskola på Värmdölandet tomställs och hyreskontraktet sägs upp hos Tekniska nämnden från och med 1 juli 2022. Verksamheten flyttas till närliggande förskolor.

6. Alla elever på Munkmoraskolan i Gustavsberg flyttas till Ekedalsskolan i Gustavsberg från den 1 juli 2021. Hyresavtalet för Munkmoraskolan sägs upp per den 20 juni 2021.

7. Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att utreda renovering av Minimunkis samt passande välfärdsverksamhet som kan inrymmas i Munkmoraskolans lokaler.

8. Farstavikens skola delas i två skolenheter; Ekedalsskolan årskurs F-4 och Kvarnbergsskolan årskurs 5-9 från och med läsåret 2021/2022.

9. De samlokaliserade förskolornas barn får företräde till plats på vald förskola.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige punkt 1-6, 8
Utbildningsnämnden punkt 7, 9


Informations- och dialogmöte

Värmdö kommun välkomnade den 29/9 berörda vårdnadshavare till ett digitalt informations- och dialogmöte. På mötet presenterades förslaget och möjligheten fanns att ställa frågor via en chattfunktion. Sammanställda frågor och svar från mötet uppdateras löpande via Frågor och svar.

Från Värmdö kommun deltog Peter Bergström, utbildningschef, Cecilia Lindberg, ordförande utbildningsnämnden, Fredrik Sneibjerg, vice ordförande utbildningsnämnden, Julia Ekedahl-Lotoft, 2:e vice ordförande utbildningsnämnden, Ingmarie Lagne, skolchef förskola, Mats Lundström, skolchef skola samt moderator Erik Sanner, avdelningschef Styrning och kvalitet.

Här kan du se presentationen från mötet
Ppt samlokalisering , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.