Frågor och svar

Här presenteras de frågor och svar som vi identifierat samt en sammanfattning av frågor som inkommit till oss via informations- och dialogmötet, e-post, kundforum, synpunkter och sociala medier.

Du är välkommen att sända in dina frågor till oss på samlokalisering@varmdo.se

Notera gärna att vi arbetar med att få upp svar på frågor som inkom under informations- och dialogmötet så skyndsamt som möjligt. Sidan uppdateras löpande.

Övergripande frågor om förslaget

Vad innebär de grundläggande förslaget?

Det grundläggande förslaget innebär en samlokalisering av ett antal förskoleenheter, samt en skolenhet, i kommunen.

Förslaget berör förskolorna Kotten, Minimunkis, Lokatten, Blåsippan, Blomkulan, Åkerlyckan och Farstaborg. Av dem kommer Åkerlyckan och Blomkulan att utredas med syfte att utveckla befintliga lokaler och verksamhet.

Förslag till beslut:

1. Kottens förskola på Ingarö samlokaliseras och verksamheten flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.

2. Minimunkis förskola i Gustavsberg samlokaliseras och hyresavtalet sägs upp hos Tekniska nämnden. Verksamheten flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.

3. Farstaborgs förskola i Gustavsberg samlokaliseras och hyresavtalet sägs upp hos Tekniska nämnden. Verksamheten flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.

4. Lokattens förskola på Värmdölandet flyttas när lämplig ersättningsförskola har tagits fram. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för genomförande.

5. Blåsippans förskola på Värmdölandet tomställs och hyreskontraktet sägs upp hos Tekniska nämnden från och med 1 juli 2022. Verksamheten flyttas till närliggande förskolor.

6. Alla elever på Munkmoraskolan i Gustavsberg flyttas till Ekedalsskolan i Gustavsberg från den 1 juli 2021. Hyresavtalet för Munkmoraskolan sägs upp per den 20 juni 2021.

7. Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att utreda renovering av Minimunkis samt passande välfärdsverksamhet som kan inrymmas i Munkmoraskolans lokaler.

8. Farstavikens skola delas i två skolenheter; Ekedalsskolan årskurs F-4 och Kvarnbergsskolan årskurs 5-9 från och med läsåret 2021/2022.

9. De samlokaliserade förskolornas barn får företräde till plats på vald förskola.

Varför har förslaget uppkommit?

Bakgrunden till samlokaliseringen är den nuvarande överkapaciteten som finns inom kommunens utbildningsenheter samt behovet av en lokaleffektivisering, då många av de nu nyttjade lokalerna inte är ändamålsenliga. Utbildningskontoret har ett samlokaliseringsuppdrag för kommunens förskolor. Utifrån det har även en översyn av skolverksamheten gjorts.

Vad är målet med insatserna?

Målet är att öka möjligheten att erbjuda ändamålsenliga lokaler som kan bidra till att skapa pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga förskole- och skolenheter i Värmdö. Insatsen i sig ska på sikt sedan leda till att de kvarstående enheterna får bästa möjliga förutsättningarna att hålla hög kvalitet och service, samt skapa goda grunder för lärande och utveckling hos våra yngsta medborgare.

När tas det slutgiltiga beslutet?

Utbildningsnämnden: 5 november 2020
Kommunfullmäktige: Den 16/12 går ärendet upp i KF

Tillägg: Ärendet gick upp i kommunfullmäktige den 16/12, där det skickades på minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen.

Uppdatering:

Den 20/1 2021 gick ärendet åter upp i kommunstyrelsen.
Läs mer om ärendet via:
Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunstyrelsen (2021-01-20) (360online.com) Länk till annan webbplats.

Den 3/2 2021 gick förslaget upp i kommunfullmäktige:
Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunfullmäktige (2021-02-03) (360online.com) Länk till annan webbplats.

Observera att det förslag som slutligen röstades igenom skiljer sig något från det grundläggande förslaget. Se handlingarna via länken över för mer information.


Vilka tar det slutgiltiga beslutet?

Kommunfullmäktige

När äger omlokaliseringarna rum, om förslaget går igenom?

De flesta förändringarna är tänkta att aktualiseras i samband med skolstart i augusti 2021, vissa under 2022.

Vart kan jag läsa mer om utredningarna som ligger till grund för förslaget?

När handlingarna kommer nämnden tillhanda blir de samtidigt offentliga. Då går dessa att hitta i Opengov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Görs inte prognoser på längre sikt än 3-4 år?

I ärendet ligger en prognos till år 2030. Prognoserna är dock mer tillförlitliga på kort sikt.

De siffror och den statistik som presenterats på informations- och dialogmötet? Vem har sammanställt underlaget? Hur ser modellen ut?

Sifforna är sammanställda av utbildningskontoret och baseras på statistik från både nationella och lokala mätningar samt de uppgifter vi har i våra system.

Varför får inte alla som vill möjlighet att delta på mötet den 29 september?

Vi valde initialt att vända oss till direkt berörda vårdnadshavare för att öka möjligheten att de dem utrymme i forumet. Nu har vi öppnat upp för alla som vill att delta. Länken finns publicerad på varmdo.se/samlokalisering

Vad betyder överkapacitet?

Med överkapacitet menar vi förhållandet mellan antalet elever och antalet skolplatser i kommunen.

Siffrorna; hur har ni räknat och har ni också räknat på hur det ser ut om 10år? Så att ni inte behöver öppna upp nya skolor/ förskolor igen?

Vi utgår från de befolkningsprognoser som görs och förhåller oss till dessa.

Tjänar ni mer ekonomiskt med att öppna förskolor i privat regi?

Vi öppnar inga skolor eller förskolor i privat regi. Kommunens skolor drivs i kommunal regi. Det finns dock även fristående aktörer som bedriver skol- och förskoleverksamhet i kommunen.

Kommer ni friställa någon personal, isf kommer ju de bli färre pedagoger per barn i er lösning?

Vårt mål är att inte behöva friställa någon personal, men detta kommer behöva tittas på när vi ser hur vårdnadshavare väljer att placera sina barn.

Hur ser konsekvensanalysen ut när det gäller att ni tar bort en fungerande skola från Lugnet? Vad förväntar ni er att effekten kommer att vara för området?

Konsekvensanalysen kommer att presenteras när ärendet blir offentligt en vecka innan utbildningsnämndens sammanträde.

Hur ser de ekonomiska, sociala och klimatmässiga konsekvensanalyserna ut för en stängning av Munkmoraskolan och flytt till Ekedal respektive Kvarnberget?

Arbetet med konsekvensanalyser pågår och kommer att presenteras när ärendet blir offentligt en vecka innan utbildningsnämndens möte.

Har ni gjort en prövning kring barnens bästa?

Arbetet med risk- och konsekvensanalys pågår och kommer att presenteras när ärendet blir offentligt en vecka innan utbildningsnämndens möte.

Hur kan ni lägga ett förslag utan att först ha gjort konsekvensanalyser?

Arbetet med risk- och konsekvensanalyser pågår och kommer att presenteras när ärendet blir offentligt en vecka innan utbildningsnämndens möte.

Hur mycket personal uppskattar ni kommer sluta pga det här?

Vi hoppas att merparten väljer att stanna kvar om förslaget går igenom.

Hur garanterar ni att det inte blir lärarflykt från kommunen då det ändras väldigt mycket?

Vi kan aldrig garantera att personal stannar hos oss, men hoppas att merparten väljer att stanna.

Vilka fler förskolor i Munkmora riskerar på sikt att stängas då färre barnfamiljer väljer att flyttar dit eftersom att skola saknas i området?

Det finns idag inga planer på att stänga fler förskolor i området.

Ser ni en risk med att lägga fram ett så drastiskt förslag mitt i Corona-tider? Har ni tagit i beaktning att människor kan behöva tid att ta till sig information, särskilt i dessa tider?

Vi har försökt att hitta en så bra lösning som möjligt för att skapa dialog med ett stort antal deltagande, under rådande förutsättningar.

Är ni intresserade av att ta del och lyssna på vad berörda medborgare tycker om förslaget?

Ja, det är vi. Det var också därför vi bjöd in till ett informations- och dialogmöte, för att ta del av och svara på frågor.

UTN sammanträde i oktober är den 1 oktober, ska det alltså ske ett extrainsatt möte i UTN för att lyfta endast denna fråga?

Vi återkommer med tidplan när utbildningsnämndens ordförande beslutat om dagordning och datum för ärendet.

Uppdatering: Utbildningsnämnden lyfte ärendet 5 november 2020

Hur kommer det sig att det kommunala skolorna och förskolorna får ta konsekvenserna för era felberäkningar om antal barn?

Befolkningsprognoser styr kommunens planering och utbildningskontorets planering av verksamheter och antalet platser. Om prognoserna inte slår rätt behöver detta hanteras.

Hur grundar ni förslaget utan att en ordentlig barnkonsekvensanalys har gjorts före?

Arbetet med barnkonsekvensanalyserna har påbörjats för att utgöra ett underlag till beslutet. Processen är inte färdig då ärendet fortfarande förbereds.

Hur mycket finansiella besparingar förväntar ni att göra genom att eventuellt samlokalisera förskolorna?

Det kommer att framgå i handlingarna som ligger till grund för beslutet i utbildningsnämnden. Dessa blir offentliga 7 dagar innan nämnd. Du kommer hitta handlingarna här: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/varmdo/Boards/Details/203755

Ni säger att pengarna istället ska gå till eleverna, vilka investeringar/förbättringar planeras?Kommer det bli fler pedagoger/barn i förslaget?

Istället för att lägga pengar på tomma lokaler/en överkapacitet finns förutsättningar att lägga dessa på verksamheten istället. Hur dessa medel används beslutar respektive verksamhet om.

Hur många barn är en lämplig storlek för en klass?

En vanlig storlek på klasser är mellan 25-30 elever men det är rektor som fattar beslut om sin organisation.

Hur har ni tagit hänsyn till barn med särskilda behov?

Individuell hänsyn tas alltid till barns behov lokalt på varje skola.

Varför kan inte fastighetsavdelningen och utbildningskontoret samarbeta för lämpligare hyror på skolornas lokaler?

Utbildningskontoret betalar vad lokalerna kostar. Hyrorna är marknadsmässiga och oavsett vem som hyr (kommunal eller fristående aktörer) så kostar lokalerna detsamma. Hyrestaxor fastställs i kommunfullmäktige.

På vilket sätt är dessa förslag bra för våra barn, nu och i framtiden?

Målet är att öka möjligheten att erbjuda ändamålsenliga lokaler som kan bidra till att skapa pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga förskole- och skolenheter i Värmdö. Insatsen i sig ska på sikt sedan leda till att de kvarstående enheterna får bästa möjliga förutsättningarna att hålla hög kvalitet och service.

Behöver man som boende i Värmdö kommun tex vara orolig att skolor helt plötsligt skall läggas ner?

Förändringar kan alltid komma att ske beroende på hur samhället utvecklas. Planer finns inte på att stänga fler skolor.

Barnperspektivet förutsätter att barn får uttrycka sig i frågor som berör dem. Hur har kommunen beaktat detta och barnkonventionen under beredningen av samlokaliseringen?

Det görs i barnkonsekvensanalyser som en del av utredningsunderlaget.

Är ärendet utrett korrekt utifrån Funktionsrättskonventionen?

Barn med funktionsvariationer har haft samma möjligheter att uttrycka sin åsikt inom ramen för barnkonsekvensanalyserna. Tillgänglighetsanpassningar i verksamheter görs vid behov.

Varför respekterar man inte folkinitiativet från 2012?

Där var det stor majoritet för att en ny skolorganisation skulle tas fram i samråd med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder.

Kommer dialogdeltagarnas åsikter påverka utgången med möjlighet fördröja processen så att besluten hinner bygga på ett mer genomarbetat underlag? Är ni intresserade av hur berörda medborgare ser på problemet och vilka andra lösningar som finns?

Medborgarnas åsikter är alltid viktiga att ta del av som en del i processen med att utarbeta ett förslag.

Vilken typ av roll har informations- och dialogmötet i beslutsprocessen?

Medborgarnas åsikter är alltid viktiga att ta del av som en del i processen med att utarbeta ett förslag.

Varför låter man öppna ännu fler privata alternativ, om man inser att man får en kommunal övertalighet?

Den politiska prioriteringen är att det ska finnas ett utbud av verksamhet i både fristående och kommunal regi.

Inga analyser görs innan förslaget är färdigt, men det blir ändå beslut i utbildningsnämnden inom ett par veckor?

Analyser ingår som en del i beredningen av ärendet. Materialet blir offentligt 7 dagar innan det ska beslutas i nämnd. Du kommer hitta handlingarna här: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/varmdo/Boards/Details/203755

Hur lång tid har ni arbetat med förslaget hittills?

Utbildningsnämnden fick uppdraget i budget 2020.

Varför handlar detta enbart om ekonomi och inte om barns rättigheter, vad som är bäst för dom (små grupper) och föräldrars önskemål om närhet om trygghet?

Flera aspekter tas hänsyn till i underlaget. Konsekvenser för barn, medborgare, ekonomi och miljö kommer att redovisas i ärendet. Materialet blir offentligt 7 dagar innan det ska beslutas i nämnd. Du kommer hitta handlingarna här: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/varmdo/Boards/Details/203755

Vad säger lokalbehovsplanerna för de andra nämnderna i kommunen? Kan skolor och förskolor behållas och samlokaliseras med andra verksamheter?

Det är inte en fråga som utreds.

Säger det er något att alla inlägg i chatten är negativa till ert förslag?

Medborgarnas åsikter är alltid viktiga att ta del av som en del i processen med att utarbeta ett förslag. Oavsett om de är negativa eller positiva.

Indirekt säger ni att vårdnadshavare ska välja privat. Stämmer det?

Både kommunala och fristående förskolor/skolor finns i kommunen och vårdnadshavare har genom det fria skolvalet möjlighet att välja vilken utförare de vill.

Vem beslutar om lokalhyror kontra skolpeng? Går det inte att sänka hyran, eller ännu bättre höja den allt för låga skolpengen?

Kommunfullmäktige beslutar om hyror och nivå på skolpeng. Verksamheten betalar den hyra som är satt för lokalen.

Varför hastar ni igenom detta beslut? Vad är det som hänt så plötsligt att ni behöver agera på detta vis?

Tendensen i befolkningsprognoserna har pekat nedåt en tid och överkapaciteten har varierat. Vi har nu kommit till en punkt där detta måste hanteras. Att vänta löser inte problemet.

Kan vi få specificerat vilka partier som är för dessa förslag?

Det kommer att visa sig vid nämndssammanträdet.

Hur känner ni inför faktum att ni bryter mot barnkonventionen med ert beslut om att lägga ner Munkmora skolan?

Vi förstår att förslaget kan väcka oro och beröra. Eleverna kommer att erbjudas en lika bra utbildning även på Ekedalsskolan. Allt i linje med barnkonventionen. Det görs barnkonsekvensanalyser som en del av utredningsunderlaget. Materialet blir offentligt 7 dagar innan det ska beslutas i nämnd. Du kommer hitta handlingarna här: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/varmdo/Boards/Details/203755


Frågor om placering

Vart placeras mitt barn om förslaget går igenom?

De samlokaliserade förskolornas barn får företräde till plats på vald förskola.

Följande ligger på förslag på beslut till kommunfullmäktige framöver:
Alla elever på Munkmoraskolan i Gustavsberg flyttas till Ekedalsskolan i Gustavsberg från den 1 juli 2021. Farstavikens skola delas i två skolenheter; Ekedalsskolan årskurs F-4 och Kvarnbergsskolan årskurs 5-9 från och med läsåret 2021/2022.

Om jag slutligen inte gillar den föreslagna nya platsen åt mitt barn, var vänder jag mig då?

Då träder det fria skolvalet in, på samma premisser som i normala fall.

Om jag väljer att göra om mitt skolval/val till förskola efter beslutet, hur fungerar det då?

Då träder det fria skolvalet in, på samma premisser som i normala fall.

Vilka förskolor ska Farstaborg omlokaliseras till?

De samlokaliserade förskolornas barn får företräde till plats på vald förskola.

Hur kan Farstaborgs förskola ha agerat tillfällig förskola till förskolan i Charlottendal när barnen på Farstaborg inte har garanterad plats där?

Vi tittar på det totala antalet platser i området och när Charlottendal öppnar finns en kapacitet som täcker behoven av platser.

Kan ni garantera att alla barn från Farstaborgs förskola får en plats på en kommunal förskola i Gustavsberg?

Ja

För många föräldrar försvinner närhetsprincipen. Resor till och från förskolor/skolor blir långa och tidskrävande. Samtidigt tvingar det fler att ta bilen, pga. begränsad kollektivtrafik i vissa delar av kommunen. Hur ställer ni er till detta? Hur tänker ni kring säkerhet? Miljöpåverkan? Tillgänglighet för förändrar med funktionsnedsättning?

Dessa frågor berörs i utredningen och kommer att utredas vidare när beslut är taget. Det fria skolvalet gör det möjligt för vårdnadshavare att själva välja skola för sina barn.

Många föräldrar har tackat nej till alternativa förskoleplatser, som med facit i hand kanske hade passat bättre framöver, än det som tilldelas. Hur tänker ni kring detta?

 Vi förstår att det finns en oro och att de förändringar som föreslås påverkar er. Värmdös förskolor har en hög kvalitet och utifrån den förändring som det till sist beslutas om kommer vi att göra allt vi kan för att säkerställa en bra övergång för barnen. De samlokaliserade förskolornas barn får nu också företräde till plats på vald förskola.


Specifika frågor om verksamheter

Vad händer med personalen på de olika enheterna?

Vår planering bygger på att, så långt det är möjligt, erbjuda personal som är känd för barnen att följa med till de nya enheterna. Behovet av personal inom kommunal verksamhet påverkas av huruvida vårdnadshavare väljer kommunalt eller fristående alternativ åt sina barn.

Hur kan kommunen/ huvudmannen fatta beslut om en ny privat skola (Engelska skolan) när kapaciteten redan finns i kommunen?

Etableringen av nya enheter bygger på befolkningsprognoser. Det har nu visat sig att befolkningsprognoserna inte fallit ut som prognoserna visat. Det har påverkat den överkapacitet som nu finns. Det är Skolinspektionen som slutligen beviljar skolor tillstånd att starta.

Har ni tittat på klasstorlek utifrån kapacitet?

Inte enbart. Det är en samlad bedömning av kapacitetsutredning och skolornas svar på deras egen kapacitet.

Kommer besparingarna för lokalkostnader på Munkmora att komma eleverna till godo?

Om vi är mer effektiva med våra lokalkostnader finns möjlighet att fördela resurser till utbildning och lärande.

Kommer Ekedal och Kvarnberget att delas?

Utifrån den kritik som Skolinspektionen riktat mot delar av skolorganisationen så behöver frågan utredas vidare.

Varför avvecklas Farstaborg innan de 5 år som från början var utlovat?

Det är olyckligt om det uppfattats som att Farstaborg ska drivas i fem år. Det är ett tillfälligt bygglov på fastigheten och det har givits på fem år enligt gällande regler. Farstaborg kom till som en tillfällig lösning under det att förskolan i Charlottendal byggdes.

Varför lades massa pengar på att renovera köket på munkmoraskolan i somras om skolan inte ska finnas kvar?

Alla våra lokaler ska underhållas under tiden de används, men också för att fastigheten ska kunna användas vidare i framtiden.

Vilka åtgärder kommer göras på Kvarnbergskolan för att skolan/skolgården anpassas för yngre barn?

Skolgården kommer, om förslaget går igenom, att anpassas efter de åldersgrupper som ska gå där. Exakt hur det här kommer att se ut ber vi att få återkomma om, men vi ser att det vore värdefullt att få inspel från barn i åldern som berörs.

Hur tänker ni klara trafiksituationen vid Kvarnberget, Ekedal och övriga Gustavsberg?

En trafikutredning kommer göras när förslaget har beslutats och i god tid innan skolstarten.

Har ni gjort en utvärdering hur tiden på Kvarnberget har påverkat högstadieeleverna i åk 6-9 när årskurserna 4-5 flyttades dit under renoveringen av Ekedal?

Nej, den utvärderingen har vi inte hunnit att göra eftersom Ekedalskolan bara varit öppen ett par månader. Vi planerar att göra en utvärdering.

Kommer det bli högre andel utbildade lärare än det är på Munkmoraskolan idag?

Vårt mål är alltid att ha så hög andel utbildade lärare som möjligt. Hur det kommer bli i framtiden kan vi inte säga, men vi hoppas på att kunna rekrytera behöriga lärare i än större utsträckning till kommunen.

Vad ska ni göra med de tomma lokalerna om Munkmoraskolan stängs?

Målet är att de ska användas till någon form av samhällsnyttig verksamhet.

Munkmoraskolan föreslås användas till annan samhällsviktig verksamhet. Vad är det?

Om förslaget går igenom kommer detta att utredas vidare.

Kostnaderna kommer ju bestå så länge kommunen har samhällsnyttig verksamhet eller äger fastigheterna. Personalen kommer fortfarande behövas så den kvarstår. Hur tänker ni här?

Det beror på vilken typ av samhällsnyttig verksamhet som öppnas/bedrivs. Vi är en stor förvaltning med många verksamhetsområden.

Vad tänker ni utveckla på Blomkulan och Åkerlyckan? Och hur ser tidsplanen ut?

Om ärendet går igenom i kommunfullmäktige kommer vi att titta vidare på vilka möjligheter som finns till utveckling.

Varför har ni sagt upp Kottens hyresavtal och inte skrivit på det nya hyresavtalet som erbjudits innan detta förslag har beslutats?

I samband med att hyresavtalet sades upp och skulle tecknas om så fick vi en hyreshöjning på lokalen. Förskolan bär sig inte utan statsbidrag och lokalerna är undermåliga. Och som tillägg till detta har vi en överkapacitet i kommunen. Därför fattades det beslutet.

Kommer Munkmoras klasser få behålla den form de har idag eller kommer ni splittra klasserna vid en flytt till Ekedal?

Det är svårt att säga i dagsläget, mycket handlar om hur vårdnadshavare väljer att placera sina barn om förslaget går igenom.

Varför gick ni inte ut med att Farstaborg var tillfällig tills Charlottendal var klar?

Att Farstaborg var en tillfällig förskola har kommunicerats i våra kanaler. Den femårsperiod som diskuteras berör bygglovet för lokalerna som Farstaborgs förskola vistas i. Vi har dock förstått att informationen kring att förskolan är temporär upplevts otydlig och detta är något vi beklagar.

Hur stora kommer barngrupperna bli när man samlokaliserar? Har ni funderat kring Skolverkets riktlinjer kring mindre barngrupper (6-12 barn 1-3 år o 9-15 barn 4-5 år)?

Storleken på barngrupperna kommer att ligga i linje med storleken på de barngrupper som finns idag.

Generellt sett är personalkostnad den stora kostnaden för verksamheter. Personalen är stramt tilltagen på de elever som går på Munkmora idag. Så hur kan då hyreskostnaden vara så stor?

Hyran är inte kopplad till antalet medarbetare.

Hur motiverar ni att Blomkulan ska vara kvar som rymmer så få barn, men Farstaborg som rymmer så många fler ska läggas ner?

Farstaborg är en tillfällig verksamhet som står på ett tillfälligt bygglov, till skillnad från Blomkulan.

Att flytta åk 4 från Ekedal till Kvarnberget innebär att nuvarande åk 3 på Ekedal fått byta skola 3 gånger under sin korta skoltid. Är detta verkligen att utgå från barnens bästa?

Vi ser att 3 skolbyten på så kort tid självklart inte är optimalt. Detta perspektiv belyses också i barnkonsekvensanalysen.

Då Munkmoraskolans ekonomi varit i balans länge, är det för att skolan har haft minst antal elever som ni vill stänga ner just den?

Ekonomiska förutsättningar beroende på ett minskat antal elever samt den överkapacitet som finns i Gustavsberg ligger till grund för förslaget.

Varför lät man inte Charlottendal bli kommunal och farstaborgs barnen flytta dit?

Utbildningsnämnden har beslutat att Charlottendal ska drivas i fristående regi. De barn som idag går på Farstaborg kommer om förslaget beslutas att erbjudas plats i Gustavsbergsområdet, om inte det finns enskilda önskemål om annat.

Kommer det att överanställas på t.ex Ekedal?

Bemanningen utgår ifrån antalet barn och behov i verksamheten, så det beror på hur många fler barn som kommer börja på Ekedal.

Alla barn kommer troligtvis inte vilja följa med från Munkmora till Ekedahl eller Ekedahl till Kvarnberget. Var tänker ni att de barnen ska flytta? Till IES?

Det fria skolvalet gör det möjligt för vårdnadshavare att själva välja skola för deras barn, hur fördelningen blir ser vi därför först längre fram när skolvalet genomförts.

Barnkonsekvensanalysen för befintliga årskurs 4 på Ekedal, vad visar den? Och, var kan man läsa den någonstans?

Det görs i barnkonsekvensanalyser som en del av utredningsunderlaget. Materialet blir offentligt 7 dagar innan det ska beslutas i nämnd. Du kommer hitta handlingarna här: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/varmdo/Boards/Details/203755

Många har vittnat om att flytten av åk4 till Kvarnberget under Ekedals renovering inte varit lyckat. Har ni tagit hänsyn till det vid det här beslutet?

Detta har lyfts i barnkonsekvensanalysen och kommer att behöva utredas vidare beroende på vad som beslutas.