Presentation av Hemmestaskolan

Hemmestaskolan är en F-9-skola uppdelad på två delar som ligger i nära anslutning till varandra. Hos oss får eleverna en sammanhållen och trygg skolgång som sträcker sig från att de kommer till våra skickliga lärare i förskoleklass till dess att de går ut åk 9. Hos oss går i dagsläget ca 860 elever som välkomnas av våra 145 kompetenta medarbetare.

På skolan har vi ett elevhälsoteam med totalt två skolsköterskor, två kuratorer, tre specialpedagoger, en studie och yrkesvägledare, samt skolläkare och skolpsykolog.

Skolledning består av rektor, fritidschef, skolintendent och två biträdande rektorer.

Vår vision är att alla på Hemmestaskolan ska behandlas likvärdigt och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga, såväl kunskapsmässigt som socialt, till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare. Vi bedriver ett ständigt pågående arbete kring läroplanens värdegrundsfrågor. Det betyder att vi i skolan aktivt arbetar för alla människors lika värde, mot rasism och diskriminering samt att utveckla ett klimat där varje individ möts respektfullt och själv respekterar andra.

Vi jobbar med inkluderande lärandemiljöer på Hemmestaskolan. Samtlig personal på skolan är utbildade i ett arbetssätt som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och som syftar till att öka studieron, tryggheten och inkludering för samtliga elever. Skolan arbetar med samspel och relationer genom ett medvetet relationsbyggande mellan elever och pedagoger samt vårdnadshavare.

Under de första veckorna under ett läsår lägger vi extra mycket tid på att sätta grupperna. Detta gäller inte minst de klasser där eleverna är eller delvis nya för varandra, tex förskoleklass, åk 4 och 7. På F-5 har vi en så kallad kulturvecka där vi arbetar aktivt med skolans värdeord.

Pedagogisk utveckling

Vi arbetar systematiskt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet och vi har ett flertal utvecklingsprocesser som pågår i skolans alla delar.

Vi har nio stycken förstelärare på skolan som alla har olika pedagogiska uppdrag. Dessa uppdrag omfattar exempelvis utvecklandet av den digitala undervisningen, utbildningsinsatser kring den Globala skolan och svenska som andraspråk samt utvecklandet av matematikundervisningen i de yngre åldrarna.

Förskoleklass

Vi på Hemmestaskolan vill erbjuda en fantastisk start i ert barns skolgång.

Året i förskoleklassen är mycket viktigt i barnens steg in till skolans verksamhet. Sexåringen behöver utmanas, stimuleras men samtidigt fortfarande få vara liten och bygga sin vardag på lek och social trygghet.

I förskoleklass erbjuder vi arbete i små, trygga klasser och därutöver halvklass flera gånger i veckan. Vi har praktisk pedagogik, utflyktsdag en gång i veckan samt idrott två gånger i veckan.

Eleverna får utveckla sin matematiska förmåga via Singaporemodellen.

I svenskan arbetar vi med Bornholmsmodellen som bygger på den fonologiska medvetenheten.

I vår verksamhet satsar vi mycket på att utveckla den sociala kompetensen. Eleverna tränas i att delta i olika aktiviteter, samarbeta med andra, lyssna aktivt och att anstränga sig för att göra sitt bästa efter egen förmåga och med stöd av bra pedagoger.

Singaporemodellen i matematik

Vi arbetar sedan läsåret 20-21 med Singaporemodellen i matematik för de yngsta åldrarna. Singapore matematik är en välbeprövad modell som bland annat syftar till att stärka elevernas förståelse kring vad matematik är, snarare än att fokusera på dess regler och procedurer. Fokus ligger bland annat på begreppsförståelse, taluppfattning och problemlösande förhållningssätt. Eleverna tillåts vara mycket aktiva och interagerande med varandra under lektionerna vilket bidrar till bättre resultat och att många elever upplever dessa lektioner som extra stimulerande vilket ger dem en positiv bild av matematik från sina första skolår.

Globala skolan

På Hemmestaskolan arbetar vi aktivt med de globala målen* genom ett samarbete med Globala skolan som bland annat fortbildar personal i lärande för hållbar utveckling. Syftet med samarbetet är att bidra till att eleverna ska få tillräcklig kunskap för att delta i den demokratiska processen, göra medvetna val, utveckla ett etiskt förhållningssätt till sin omgivning och arbeta för en hållbar värld.

*Den globala skolan är en del av Universitets- och högskolerådet. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa samt Att lösa klimatkrisen.

Rastverksamhet

Hemmestaskolan har sedan förra läsåret en organiserad rastverksamhet som syftar till att både göra rasterna roligare för eleverna samt skapa större trygghet. För att vi ska utföra detta på bästa sätt har vi bland annat en heltidsanställd pedagog som organiserar rastverksamheten med utgångspunkt från vår upprustade rastbod där pedagoger och elever hjälps åt att tillhandahålla material för lekar och spel.

Praktisk pedagogik

På Hemmestaskolan ges varje elev på lågstadiet möjlighet till ett schemalagt praktiskt lärande vid 2-3 tillfällen i veckan inom exempelvis områdena matematik och bild och form. Dessa tillfällen sker alltid i halvklass.

I varje årskurs från förskoleklass tom åk 3 arbetar en pedagog med att utforma, utföra och revidera den praktiska undervisningen i samråd med bland annat klasslärarna. Den praktiska undervisningen är för flera elever ett ofta välkommet avbrott i det teoretiska lärandet.

Mobilfri skola

Vi är en mobilfri skola vilket innebär att eleverna lämnar sina telefoner när de kommer på morgonen och får tillbaka dem när de lämnar skolan på eftermiddagen. Vi är övertygade om att detta bidrar starkt till att skapa ett tryggare klimat med större möjligheter att nå studiero för skolans samtliga elever och hjälper dem att nå högre studieresultat.

Organiserad sva-undervisning

Hemmestaskolan arbetar sedan 2019 med en organiserad sva-undervisning som syftar till att ge varje nyanländ elev möjlighet att snarast tillgodogöra sig undervisningen på samma villkor som sina klasskamrater. Nyanlända elever ges undervisning i svenska och matematik i mindre förberedelseklasser varvat med undervisning i elevernas ordinarie klasser.

För att lyckas med vårt uppdrag så har vi på Hemmestaskolan ett flertal legitimerade lärare i svenska som andraspråk, två förstelärare med uppdrag att samordna och stärka undervisningen i svenska som andraspråk samt studiehandledare i elva olika språk.

Fritids och Club46

Fritidshemmet på Hemmestaskolan är ämnat för barnen från förskoleklass till klass tre. På fritidshemmet används samma lokaler under hela dagen. Barn i årskurs fyra till sex går i fritidsklubben, Club46 - lokalen i 6-9 skolan.

Åk 7

Ett tätt samarbete mellan kollegorna i arbetslaget gör att vi kan arbeta fram en gemensam struktur på våra lektioner. Det möjliggör också till samarbeten mellan ämnen och temaarbeten som hjälper eleverna både i att utveckla kunskaper men också i att utveckla sin sociala kompetens. Vi har exempelvis under tidigare år arbetat med olika ämnesövergripande projekt med externa aktörer där eleverna arbetat med olika konstformer, haft författarbesök eller arbetat med drama som metod.

Vi arbetar gemensamt med att skapa tydliga lektioner med mål för varje lektion och vecka. Varje lektion följer en struktur som är gemensam och lätt att följa. Eleverna och pedagogerna jobbar även med digitala hjälpmedel och läromedel.

Varje arbetslag har en socialpedagog vars uppgift tillsammans med arbetslaget är öka vuxennärvaron ute i korridorer och skåphallar samt på lektioner. Socialpedagogerna är också med på lektioner som en extra pedagog.

Varmt välkomna till Hemmestaskolan önskar skolledningen med personal.

Varje arbetslag har en socialpedagog vars uppgift tillsammans med arbetslaget är öka vuxennärvaron ute i korridorer och skåphallar samt på lektioner. Socialpedagogerna är också med på lektioner som en extra pedagog.

Varmt välkomna till Hemmestaskolan önskar skolledningen med personal.