Personuppgifts­behandling inom elevhälsan

Här kan du läsa hur elevhälsans medicinska insats i Värmdö kommun behandlar elevers och vårdnadshavares personuppgifter.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den tidigare personuppgiftslagen. Detta ställer ökade krav på hur vi som vårdgivare hanterar personuppgifter. Vid kontakt med oss förekommer att personuppgifter överlämnas. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person.

Den lag som reglerar hanteringen av personuppgifter är Dataskyddsförordningen även kallad GDPR (EU General Data Protection Regulation). Inom vårt verksamhetsområde regleras hantering av personuppgifter även genom Patientdatalagen.

Varifrån kommer personuppgifterna?

Elevhälsans medicinska insats får tillgång till personuppgifter via kommunens elevregister, via Barnhälsovården och skolor i andra kommuner och fristående verksamheter.

Vi kan även få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via brev, e-post, telefon med mera eller genom att vi får uppgifter från elevens vårdkontakter i samband med att remisser utställs till oss som vårdgivare.

Så används personuppgifterna

Personuppgifter används bland annat för att:

  • identifiera eleven samt kontaktuppgifter till elev/vårdnadshavare
  • beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier samt elevens hälsa
  • beskriva vidtagna och planerade åtgärder
  • dokumentera uppgifter om den information som lämnats till eleven/vårdnadshavaren.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter:

Elevens: namn, postadress, personnummer, telefonnummer

Vårdnadshavarens: namn, postadress, telefonnummer.

Följande personuppgifter kan förekomma:

Elevens: e-postadress

Vårdnadshavarens: personnummer, e-postadress.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienter, i vårt fall elever. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Vilka är mina rättigheter enligt patientdatalagen?

Du har som elev/vårdnadshavare rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig. Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt som går före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

Du som är registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas under vissa förutsättningar.

Vi är som vårdgivare skyldiga enligt lag att föra journal. Journalhandlingar ska arkiveras enligt arkivlagen. Endast i vissa undantagsfall får uppgifter i en journalhandling raderas eller göras oläsliga. Ansökan om att förstöra journalen görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förutsättningar för att förstöra en journal är att:

  • godtagbara skäl anförs i ansökan
  • patientjournalen uppenbarligen inte behövs för patientens vård
  • det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen

Hur kontaktar du oss?

Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden. Har du generella frågor/funderingar kring Elevhälsans medicinska insats hantering av personuppgifter eller frågor om dina egna personuppgifter, ta kontakt med Dataskyddsombudet.

Du når vårt dataskyddsombud på adress:

Dataskyddsombudet
Värmdö Kommun
134 81 Gustavsberg
eller dataskyddsombud@varmdo.se