Förskoleklass Ekedalsskolan

Året i förskoleklass är ett viktigt år, ett år där de yngsta eleverna får lära sig hur det är att gå i skolan. Det är förskolläraren tillsammans med en fritidssamverkan som leder klassen i detta arbete.

Redan från förskoleklass arbetar vi med tidigt stöd som är en del av Skolverkets läsa-skriva- räkna garanti. Eleverna screenas en gång per termin för att förskolläraren ska kunna följa varje elevs utveckling inom svenska och matematik. Specialpedagogiskt stöd sätts in om kartläggningen visar på det.

Vi arbetar med Bornholmsmodellen som hjälper eleverna i den första delen av läsutvecklingen och arbetet sker systematiskt utifrån bilder, konkret material och språklekar. Ett annat material förskoleklassen arbetar med är ABC-klubben, som även den kretsar kring den första läsutvecklingen. I matematik arbetar vi med ett gediget läromedel som heter Favorit matematik. Redan nu får eleverna arbeta till viss del digitalt.

På Ekedal värnar vi om elevernas trygghet och studiero. De yngsta eleverna får lära känna nya vänner och växa i sin sociala utveckling. Vår fantastiska skolgård är en spännande värld att upptäcka genom lekens äventyr. Året i förskoleklass är även en omställning från förskola till skola, det kan kännas stort och nytt men eleverna växer snabbt in i det och blir trygga.