Ekedal

Den undervisning eleverna möter på Farstaviken kännetecknas av att den är väl grundad i de lärandemål som finns i läroplanen, är tydligt strukturerad och erbjuder variation i arbetssätt.

I årskurs 1-3 är undervisningen organiserad med en trygghetsskapande och sammanhållande klasslärare och från årskurs 4 är det fortfarande klasslärare men med här är det även mer specialisering genom ämneslärare för vissa ämnen. Eleverna får kontinuerlig återkoppling av lärarna och varje elev möts med det stöd, den stimulans eller de utmaningar just hen behöver för att utvecklas optimalt. Eleverna uppmuntras att utöva inflytande i skolarbetet, planeringen av undervisningen och i frågor som de ser som angelägna i skoltillvaron.

Ekedal, en skola med anor belägen i vackra omgivningar

Skolområdet består av sju byggnader från olika tidsepoker, byggda utifrån olika tiders krav på skolmiljö. Skolan är nyrenoverad sedan höstterminen 2020.

Röda skolan byggdes 1884, den inrymde fram till 2016 ett skolmuseum och kommer efter renoveringen att inhysa expedition och skolhälsovården.

Gröna skolan byggdes 1903, som tidigare inrymdes lägenheter på övervåningen där det nu b.la. kommer att finnas klassrum och bildsal.

Gula skolan byggdes 1915. Även i denna del har det tidigare varit lägenheter på övre våningen men efter renoveringen har det byggts om till undervisningslokaler.

Vita skolan är från 1962. På nedre plan inryms slöjdsalar samt på över plan klassrum.

Bruna längan är från 1965. Här har byggnaden breddats och byggts ihop med matsal och idrottshall och här finns det efter renoveringen både klassrum och fritidslokaler

Rektorsvillan byggd 1920 som rektorsbostad. Det fanns tidigare en tradition av att erbjuda bostäder på skolområdet. Byggnaden har tidigare använts för undervisning men renoveras inte och byggnaden kommer inte att utnyttjas för skolverksamhet.