Fritidshem på Farstavikens skola Ekedal

På Farstavikens skola arbetar vi i arbetslag bestående av fritidspersonal och lärare. Alla arbetslag arbetar tätt tillsammans både under skoltid och på fritids.

Aktiviteter

Aktiviteterna planeras en gång i veckan och finns presenterade på informationstavlan på respektive fritidsavdelning. Det är en kombination av fria och styrda aktiviteter.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmens uppgift:

  • Komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt så att barnen upplever kontinuitet och sammanhang i tillvaron
  • - barnens hela dag.
  • Erbjuda barnen en meningsfull fritid där vi framförallt arbetar med kommunikation, rörelse och skapande.
  • Att arbeta med barnens sociala utveckling vad avser relationen till andra barn och vuxna.
  • Stötta barnen gradvis till högre grad av självständighet och ansvar.
  • Utifrån skolan läroplan planerar och genomför fritidshemmet aktiviteter som stimulerar barnens utveckling