Fritidshem och fritidsklubb på Farstavikens skola - Ekedal

På Farstavikens skola arbetar vi i arbetslag bestående av fritidspersonal och lärare. Vi har 4 arbetslag och 4 fritidshemsavdelningar.

Aktiviteter

Aktiviteterna planeras en gång i veckan och finns presenterade på informationstavlan på respektive fritidsavdelning. Det är en kombination av fria och styrda aktiviteter.

Avdelningar

Gröna Villan 08-570 489 25
Gula Villan 08-570 489 26
Vita Villan 08-570 489 27
Bruna längan, år 1, 08-570 489 28
Bruna längan, år 5, 08-570 489 29
Bruna Villan 08-570 489 30

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmens och klubbens uppgift:

  • Komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt så att barnen upplever kontinuitet och sammanhang i tillvaron - barnens hela dag.
  • Erbjuda barnen en meningsfull fritid där vi framförallt arbetar med kommunikation, rörelse och skapande.
  • Att arbeta med barnens sociala utveckling vad avser relationer till andra barn och vuxna.
  • Stötta barnen gradvis till högre grad av självständighet och ansvar.