Om Farstavikens skola

Den undervisning eleverna möter på Farstaviken kännetecknas av att den är väl grundad i de lärandemål som finns i läroplanen, är tydligt strukturerad och erbjuder variation i arbetssätt.

I årskurs 1-3 är undervisningen organiserad med en trygghetsskapande och sammanhållande klasslärare och från årskurs 4 är undervisningen dessutom organiserad med mer specialisering genom ämneslärare. Eleverna får kontinuerlig återkoppling av lärarna och varje elev möts med det stöd, den stimulans eller de utmaningar just hen behöver för att utvecklas optimalt. Eleverna uppmuntras att utöva inflytande i skolarbetet, planeringen av undervisningen och i frågor som de ser som angelägna i skoltillvaron.

Mentorskap/klasslärare

Varje elev på Farstaviken har en mentor, en lärare som har lite mer ansvar för att följa elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. I årskurs F-4 finns det en klasslärare somhar hela eller majoriteten av klassens undervisning. På 5-9 finns det en mentorn som elev och vårdnadshavare träffar på utvecklingssamtal och som de kan vända sig till när de så önskar. Mentor kan förmedla kontakt till andra funktioner i skolan och samordna de anpassningar eleven behöver för att nå framgång i sitt lärande.

SPA

Skolans specialpedagogiska arbetslag är en viktig resurs för elever som behöver mer riktat stöd för att lyckas i lärandet. SPA och lärare/pedagoger i de olika klasserna/ämnena samverkar för att skapa de relationella, miljömässiga, tekniska och inlärningsstrategiska insatser som behövs för att säkerställa att en elevs individuella behov är tillgodosedda.

Trygghetsteam

Under kurators ledning arbetar skolans trygghetsteam för att främja trivsel, skapa trygghet och ingripa och arbeta åtgärdande i fall av kränkningar. Att ha en stab av vuxna med ett särskilt uppdrag gällande detta ger skolan djup och ingående kunskap som är viktig i sådant som planeringen av verksamheten, organiserandet av klasser/grupper och i resursfördelning. Elevernas röster och reellt inflytande säkras med hjälp av återkommande undersökningar och trivselråd med representanter ur klasserna.

Enkätsvar elever Åk 3Enkätsvar elever Åk 6Enkätsvar elever Åk 8Enkätsvar föräldrar förskoleklassEnkätsvar föräldrar Åk 3Enkätsvar föräldrar Åk 6