Hemmestaskolan

Hemmestaskolan är en F-9-skola uppdelad på två delar, i nära anslutning till varandra. Hos oss får eleverna en sammanhållen och trygg skolgång som sträcker sig från att de kommer till våra skickliga lärare i förskoleklass till dess att de går ut åk 9.

Hemmestaskolan skolgård och fasad

Fakta

Antal elever: ca 750
Årskurser: F-9, KSU-grupper för språkstörning
Eget kök: Ja
Elevhälsa: Ja
Fritids: Ja

Den röda tråden

Hos oss finns en sammanhängande röd tråd från förskoleklass till högstadiet när det kommer till värdegrund, relationsbygge, trygghet, jämlikhet och inkluderande lärmiljöer. Vi arbetar med att utveckla vår pedagogiska verksamhet i skolans alla delar, där våra förstelärare har olika pedagogiska uppdrag. Uppdragen omfattar utvecklandet av digital undervisning, utbildningsinsatser kring Globala skolan och svenska som andraspråk samt utvecklandet av matematikundervisningen i de yngre åldrarna.

Det första skolåret

På Hemmestaskolan erbjuder vi en trygg och stimulerande start i ert barns skolgång. Året i förskoleklass är viktigt i barnens steg in till skolans verksamhet. Sexåringen behöver utmanas och stimuleras men samtidigt få vara liten, leka och uppleva social trygghet. Vi arbetar både i små klasser och i halvklass flera gånger i veckan och har praktisk pedagogik, en utflyktsdag i veckan samt idrott två gånger i veckan. Barnen får öva på att delta i olika aktiviteter, samarbeta, lyssna aktivt och att göra sitt bästa efter egen förmåga, med stöd av bra pedagoger.

Relationer och möjliggörande till lärande

Vi tror att grunden till inlärning sker via skickliga lärare som arbetar med relationsbyggande normer och värderingar. Både mellan vuxna och elever samt eleverna emellan. Mentorskapet är därför en viktig del av både kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Under de första veckorna på läsåret lägger vi mycket tid på att sätta grupperna, särskilt de där eleverna delvis är nya för varandra som i förskoleklass, åk 4 och 7. Vi har även en kulturvecka där vi arbetar aktivt med skolans värdeord och med fadderverksamhet.

Singaporemodellen i matematik

Singaporematematik är en välbeprövad modell som syftar till att skapa förståelse kring vad matematik är, snarare än att fokusera på regler och procedurer. Fokus ligger på begreppsförståelse, taluppfattning och problemlösning. Eleverna tillåts vara aktiva och att interagera med varandra på ett stimulerande sätt under lektionerna, vilket bidrar till bättre resultat och att många elever får en positiv bild av matematik från sina första skolår.

Trygghet, jämlikhet och demokrati

Vår vision är att alla på Hemmestaskolan ska behandlas likvärdigt och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga både kunskapsmässigt och socialt, till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare. Vi bedriver ett utvecklingsarbete kring läroplanens värdegrundsfrågor. Det betyder att vi arbetar aktivt för alla människors lika värde, mot rasism och för att utveckla ett klimat där varje individ möter respekt och själv respekterar andra.

Delaktiga och ansvarsfulla elever

Skolan förväntar sig att eleverna aktivt deltar i undervisningen, arbetar efter bästa förmåga och intresserar sig för sin egen kunskapsutveckling. Vi förväntar oss även att eleverna med stigande ålder tar ett större ansvar. På Hemmestaskolan 6-9 får eleverna hjälpa till med skötseln av skolan. Elevhjälpen syftar inte bara till att göra elever delaktiga i vår arbetsmiljö utan även att elever och övrig personal ska lära känna varandra.

Kommungemensam undervisningsgrupp (KSU)

På Hemmestaskolan finns en kommungemensam klass för elever med generell språkstörning och som också har behov av att få undervisning i ett mindre sammanhang. Klassen består av elever i årskurs 7-9. För att få en plats i KSU-gruppen Länk till annan webbplats. måste man ansöka och uppfylla vissa kriterier. Tänk på att det är Värmdö kommun, inte Hemmestaskolan, som ansvarar för antagningen till KSU.

Kontakt

E-post: hemmestaskolan@varmdo.se

Expedition F-9: Tel. 08-570 487 15

Rektor: Joakim, Wiklund, joakim.wiklund@varmdo.se

Adress: Motionsvägen 4 och 9, 139 22 Värmdö