Trygghetskameror

Trygghetskameror på Kvarnberget

Varför används kameror?

Kamerorna är en del är en del av skolans arbete för att skapa en trygg lärmiljö. Inspelningarna kan användas för att reda ut incidenter på skolan, t.ex kränkningar och skadegörelse.

När får en kamera sättas upp i skolan?

Enligt Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för det. Den rättsliga grunden för kameror i skolan är att alla elever har, enligt skollagen, rätt till en trygg skolmiljö som präglas av studiero. Kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd, till exempel skolgården.

Sitter kamerorna inomhus eller utomhus?

Kamerorna sitter inomhus på platser i skolan dit allmänheten inte har tillträde.

Kan bildmaterialet lämnas ut till andra?

Inspelat material omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter. En film kan lämnas till Polisen om misstanke om brott finns eller om Polisen begär att få se en film.
Det är endast rektor som kan fatta beslut om att filmer ska överlämnas till polisen eller annan myndighet.
Filmerna får inte användas till andra syften än ovanstående.

Hur länge sparas bildmaterialet?

Bildmaterialet sparas i en (1) vecka.

Jag har frågor om kameror i skolan, vem kan jag kontakta?

Du kan kontakta skolans rektor.

Vilka rättigheter har jag?

Bestämmelserna om rätten till information till information om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär finns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Du har följande rättigheter:

  • Få tillgång till dina personuppgifter
    Du kan få information om de personuppgifter kommunen registrerar och använder, var de kommer ifrån och vad kommunen använder dem till. Du kan få information om hur länge dina uppgifter lagras och vilka som är mottagare av dina personuppgifter och om kommunen lämnar ut dina personuppgifter till andra. Denna rätt kan dock begränsas av lagstiftning och skyddet av andra personers integritet.
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
    Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få uppgifterna rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Få dina personuppgifter raderade, begränsade
    Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.
  • Få invända mot hur kommunen använder dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att kommunen begränsar användningen av uppgifterna om dig.

Jag har synpunkter och klagomål. Vart kan jag vända mig?

Du är alltid välkommen att kontakta Värmdö kommun om du har frågor om din rätt till skydd av dina personuppgifter och om hur kommunen registrerar och använder dina personuppgifter. Du kan också kontakta Värmdö kommuns Dataskyddsombud, dataskyddsombud@varmdo.se.
Du har vidare rätt att lämna klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (f.d Datainspektionen), Box 8114, 104 20 Stockholm, eller via e-post till imy@imy.se.