Mer om Ösbyskolan

Här kan du läsa mer om vår skola och om hur vi arbetar. Om du har ytterligare frågor är det bara att höra av dig!

Vårt övergripande mål

Vårt mål är att tillsammans med elever, personal och föräldrar utveckla en trygg skola som i en positiv arbetsmiljö ger en bra kunskapsbas för alla elever.

Hög kvalitet i undervisningen

Vi vill träna eleverna i att använda olika arbetssätt och utveckla sina förmågor. Målet är att varje elev utifrån sin nivå ska kunna arbeta för att nå målen (kravnivåerna) i kursplanen. Alla elever har skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan. Tydlig kunskapsuppföljning görs enligt dokument i verksamhetsplanen.

Skolans organisation möjliggör en bra samverkan mellan lärarna, för att ämneskompetensen ska finnas till för alla elever.

Ledningsorganisationen består av pedagogiska ledare för varje arbetslag, arbetsledare för Serviceteamet och ledare för Elevvårdsteamet. Ledningsgruppen leds av rektor.

Pedagogisk utveckling

Personalgruppen genomsyras av hög kompetens och utvecklingsvilja. Detta medför att det händer mycket på Ösbyskolan när det gäller den pedagogiska utvecklingen. Vi samarbetar bland annat med Lärarutbildningen vid Stockholm universitet. Arbetslagen har i uppdrag att inom tydliga ramar utforma verksamheten enligt läroplanens och skolans tydliga mål tillsammans med eleverna.

Elevinflytande

Vi vill att eleven med stigande ålder tar allt mer ansvar för sitt lärande i enlighet med Läroplanens mål. En ansvarstrappa finns utarbetad för detta. Tid för planering och utvärdering finns inlagt i schemat. Elevråd finns för alla årskurser. Årskurs 6-9 kan välja råd utifrån intresse.

Demokrati och solidaritet

Tydliga regler och konsekventa vuxna skapar trygghet för eleverna. Vi arbetar med olika förebyggande metoder mot kränkning och utanförskap. Vi tränar eleverna i konfliktlösning. Trygghetsteam (vuxna) och trygghetsråd (elever) samarbetar. Livskunskap finns på schemat.

Trygghetsrådet består av två representanter från varje klass. Plan mot kränkande behandling finns.

Ett bra samarbete med föräldrar

Varje klass utser två föräldrarepresentanter. I varje arbetslag väljs två föräldrar som representerar arbetslaget. Dessa bildar Ösbyskolans föräldraråd och möter skolledningen ca 4 ggr/termin. Föräldrarådet är ett viktigt “bollplank” när det gäller skolans utveckling och frågor av allmän art. Skolledningen informerar om sådant som rör skolan.

Huvudmålen för föräldrasamarbetet är att hitta former för att stärka gemenskapen mellan eleverna i klassen, att stärka gemenskapen mellan vårdnadshavarna samt att uppmuntra föräldrar att delta i skolans möten.

Enkätsvar

Enkätsvar- elever Åk 3Enkätsvar- föräldrar Åk3

Enkätsvar- föräldrar förskoleklass

Enkätsvar- elever Åk 6

Enkätsvar- föräldrar Åk 6