Kvarnbergsgruppen


Kvarnbergsgruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp i Värmdö kommun, lokalintegrerad i Kvarnberget.

Inledning

Undervisningen bedrivs utifrån nationella och kommunala styrdokument för grundskolan. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla självständighet och kompetens för socialt samspel och fortsatt lärande. Undervisningen ska stimulera eleverna genom olika sätt att lära i såväl teoretiska som praktisk-/estetiska ämnen, i enlighet med nationella läroplanen och kommunens timplan.

Namn: Kvarnbergsgruppen, 6-9e
Plats: Kvarnberget
Gruppens storlek: 24 elever fördelade på fyra mindre grupper

Målgrupp

Eleverna som blir mottagna i Kvarnbergsgruppen har behov av extraordinära stödinsatser i den grad att de inte bedöms kunna få de behoven tillgodosedda i ordinarie skola. Eleverna har en kognitiv förmåga som bedömts ligga inom normalvariationen. Eleverna har ett behov av att arbeta i ett mindre sammanhang, med nära handledning skoldagens alla timmar, i en tydligt strukturerad lärmiljö.

Verksamhet

En elev i Kvarnbergsgruppen får stöd och hjälp i skolvardagen, i undervisningen och utbildningen i övrigt. Målet är att eleven ska kunna hantera sin skolgång och ha en god progression i lärandet. Eleven ska också uppleva sig inkluderad i ett sammanhang, i en gemenskap med andra barn/ungdomar och på sikt ha möjlighet delta i undervisningen i en reguljär klass.

För att möta elevernas behov på gruppnivå finns en utförlig tillgänglihetsplan som beskriver generella anpassningar som verksamheten erbjuder alla elever som grund.

Arbetet bedrivs utifrån delmål för elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Utvärderingar av elevens utveckling sker tillsammans med elev och vårdnadshavare minst två gånger per termin. Elevens aktuella behov bedöms löpande och ligger till grund för de anpassningar och åtgärder som ska finnas för arbetet framåt.

Kvarnbergsgruppens verksamhet finns i en egen avgränsad del av Kvarnberget. Där finns lokaler för såväl undervisning som rast. Lärmiljön är utformad för att möta elevernas behov av tydlighet, struktur och avskalad miljö. Eleverna tryggas genom att verksamheten är organiserad i rum där eleverna har egna arbetsplatser med möjlighet till avskärmning och begränsat yttre stimuli. Genom att skapa trygghet och en känsla av sammanhang ges eleverna möjlighet att utveckla sin läridentitet och känna tillit till sin egen förmåga. Detta sker inom ramen av en mindre verksamhet, med sammanhållen skoldag och hög personaltäthet

Bemanning och kompetens

I Kvarnbergsgruppen arbetar legitimerade ämneslärare tillsammans med resurspedagoger och kurator. Varje elev har en mentor och en medmentor som har ett övergripande ansvar för elevens hela skolsituation.

Skolans elevhälsoteam och kompetenserna där samverkar med lärare och kurator i Kvarnbergsgruppen.

Lärare ansvarar för planering och genomförande av undervisning, liksom för bedömning och betygssättning. De samarbetar med resurspedagogerna, vars huvudsakliga uppgift är att arbeta närmare en av de mindre grupperna, följa och stödja eleverna under såväl lektion som raster och övergångar.

Kvarnbergsgruppens kurator samverkar med mentorerna, har ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare, håller elevsamtal och representerar gruppen i skolans elevhälsoteam. Många familjer vars barn går i Kvarnbergsgruppen har också stöd i andra externa kontakter (t ex BUP), med vilka kurator samverkar.

I gruppen finns även specialpedagogisk kompetens och tillgång till speciallärare, personalen ges också kontinuerlig handledning av psykolog.