Kullsvedsskolan

Kullsvedsskolan består av två skolformer – anpassad grundskola och grundskola samt gemensamt fritidshem upp till åk 6. Skolans grundskola består i nuläget av tre kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU) för elever med autism.

I varje KSU-grupp går 6-7 elever, samtliga med autismdiagnos och eventuella tilläggsdiagnoser. Det gemensamma är elevernas omfattande behov av särskilt stöd i undervisning och lärande samt deras behov för ett mindre undervisningssammanhang.

KSU-gruppen får undervisning i grundskolans samtliga ämnen, enligt Skolförordningens timplan. I varje grupp arbetar en klasslärare och 2–3 resurspersoner. Dessutom får gruppen undervisning av legitimerade lärare i praktisk-estetiska ämnen samt andra legitimerade ämneslärare, bland annat språklärare.

Kullsvedsskolan ligger i anslutning till Hemmestaskolan och vi delar lunchmatsal, hemkunskapssal och idrottshallar.

Skolans personal arbetar utifrån Positivt beteendestöd, PBS. Det betyder att alla insatser för elever vägleds av evidens och etiska principer. Forskning och etik går här hand i hand. PBS grundar sig i inlärningsteori och är ett förhållningssätt, eller ett ramverk, för att organisera förebyggande och pedagogiska insatser på individ-, grupp- eller organisationsnivå.

För att alla elever ska nå sin fulla potential ska Kullsvedsskolans lärmiljöer vara inkluderande. Detta synsätt bidrar till att skolan som organisation bättre möter elevers olikheter. Vi lägger mycket fokus på att utveckla våra inkluderande lärmiljöer, ILM.

Skolans uppdrag är att skapa goda lärmiljöer där varje elev upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. En nedsatt funktionsförmåga blir ett funktionshinder först när omgivningen inte anpassar för att väga upp för det som är svårt för eleven. När det gäller ledning och stimulans arbetar vi därför mycket med extra anpassningar för att samtliga elever på Kullsvedsskolan ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.