Nyanlända skolbarn

Från 6 års ålder börjar eleven i för­skoleklass. Efter förskoleklassen börjar barnen i grundskolan eller motsvarande skolformer. För elever mellan 6 och 13 år finns fritidshem som är öppet före och efter skoltid samt under skollov och erbjuder meningsfulla aktiviteter. Avgiften baseras på vårdnadshavares inkomst.

Det här är den svenska skolan

I Sverige har vi skolplikt, det betyder att det är det lag på att eleven ska gå i skolan från förskoleklass till årskurs 9. Om eleven är sjuk måste anmälan ske till skolan för varje dag eleven är hemma. Det är bara elevens vårdnadshavare som kan anmäla sjukfrånvaro. Övrig anmälan är inte giltig.
Den svenska skolkulturen kan skilja sig från era tidigare skolerfarenheter. Det kan innebära att det ställs andra krav och förväntningar på både elever och vårdnadshavare.

Vi förväntar oss att eleven:

  • kommer i tid.
  • tar ansvar för sitt lärande och lämnar in sina uppgifter i tid.
  • visar respekt för skolans egendom, för lärare och skolkamrater.
  • är aktivt deltagande under lektioner. Att kunna beskriva hur man tänkt för att komma fram till ett svar är minst lika viktigt som att komma med ett korrekt svar.
  • aktivt deltar i grupparbeten, undersökningar och diskussioner. Att man samarbetar för att komma fram till ett mål.
  • deltar i praktiska ämnen som t ex hemkunskap, bild och musik. Dessa ämnen är lika viktiga som de teoretiska.

Vårdnadshavare förväntas att kommunicera med skolan. Ett gott samarbete mellan skola och hem gynnar båda parter. Hör därför av er om stort och smått. Elevens mentor är den ni kontaktar i första hand.

Guiden om det svenska samhället på Informationsveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värdegrundsarbete

Skolans värdegrund och uppdrag vilar på demokratins grund och så även lärarnas ledarskap.
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Värmdö kommuns skolor

I Värmdö kommun finns tio kommunala och fem fristående grundskolor. Kullsvedsskolan har en anpassad grundskola åk 1-9 för elever med diagostiserat utvecklingsstörning.

På Hemmestaskolan samt Värmdö skärgårdsskola finns förberedelseklasser där eleverna går i en mindre undervisningsgrupp en del av skoldagen. Övrig tid går eleven i sin stora klass.

Värmdös grundskolor Öppnas i nytt fönster.

Informationstext kommunala grundskolor, flera språk Öppnas i nytt fönster.


Samordnare

Alla nyanlända elever och vårdnadshavare träffar någon av kommunens samordnare för att delta i en kartläggning av elevens tidigare språk och skolerfarenheter. Resultatet av kartläggningen ger skolan möjlighet att göra en bra placering och ger även läraren möjlighet att anpassa undervisningen efter elevens kunskapsnivå och behov.

Mentor/klasslärare

Mentorn/klassläraren är elevens viktigaste kontakt och en länk mellan skola och hem. Mentor/klasslärare följer elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling. Mentorn/klassläraren ansvarar för de åtgärder som sätts in om särskilda behov finns eller uppstår.

Förberedelseklass och Svenska som andraspråk

Förberedelseklass
En elev som går i förberedelseklass får delvis undervisning i en liten undervisningsgrupp utanför den klass eleven hör till. Syftet med FBK är att eleven ska utveckla tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ta till sig undervisning i stor klass. En elev undervisas som max 2 år i FBK.

Svenska som andraspråk
Elever som har tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodogöra sig undervisning i stor klass, erbjuds undervisning i svenska som andraspråk för att fördjupa och utveckla det svenska språket. Kursplanen för Svenska som andraspråk är likvärdig med den för ämnet svenska men eleven bedöms med hänsyn till annat modersmål.

Kommunikation mellan hem och skola

Skolorna i kommunen kommunicerar med elever och vårdnadshavare via ett webbaserat verktyg, en sk skolplattform; Schoolsoft. Där anmäler ni sjukfrånvaro, tar kontakt med mentor/klasslärare och följer ert barns kunskapsutveckling i form av omdömen, bedömning och betyg. Mentor/klasslärare lägger även ut tider för utvecklingssamtal i Schoolsoft som ni bokar. Under dessa samtal tar ni del av hur det går i skolan, i olika ämnen och om ni vårdnadshavare har några frågor.

I Schoolsoft får ni även information om föräldramöten. Dessa möten är allmän information från skolans rektorer till er vårdnadshavare. Inloggningsuppgifter får ni på skolans expedition.

Aktivitet efter skolan

Aktiviteter efter skoltid bidrar till språkutveckling men även till sociala kontakter samt integrering. Det kan därför vara positivt att vara kvar på skolan tillsammans med klasskompisar efter skoltid. För yngre elever i förskoleklass till årskurs 3 erbjuds fritids och för äldre elever i årskurserna 4, 5 och 6 erbjuds liknande aktivitet som kallas för Klubben.

I högre åldrar kan det vara bra att delta i en sport, till exempel fotbollsträning. Att röra på sig är även hälsofrämjande och har även många andra fördelar. Tomtebo som finns ovanpå idrottshallen på Hemmestaskolan för olika aktiviteter. Detta är ingenting som skolan anordnar.

Ung i Värmdö Länk till annan webbplats.

Ledighet

Eleverna är lediga från skolan under loven. Behov av ledighet på övrig tid, måste man ansöka om hos mentor eller rektor. Skriftlig ansökan lämnas till mentor.
Under skollov är fritids öppet för de yngre åldrarna dock behöver ni som vårdnadshavare ansöka om detta i god tid.

Elevhälsoteam

På varje kommunal skola i Värmdö kommun finns ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare samt biträdande rektor. Skolläkare och skolpsykolog finns tillgängliga i arbetet men är inte placerade på en specifik skola.

Teamet har som uppgift att komplettera lärarnas pedagogiska kompetens avseende elevernas utveckling och lärande. Tillsammans med lärare och övrig skolpersonal arbetar teamet för att bidra till en så positiv lärandesituation som möjligt eleverna.

Hamnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.