Skolplikt och frånvaro


Vad är skolplikt och vem omfattas av skolplikten?

Skolplikt innebär en skyldighet för eleven att, under skoltid, delta i undervisningen i skolans lokaler eller på annan plats där undervisningen bedrivs. En elev kan endast vara frånvarande om det finns en giltig anledning. Giltig anledning kan exempelvis vara föranmäld sjukdom eller beviljad ledighet. Ansvaret för skolplikten är uppdelat mellan hemkommunen, huvudmannen/skolan och vårdnadshavare.

I huvudregel gäller skolplikten från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 16 år. Skolplikten inkluderar därmed förskoleklassen samt årskurs 1 – 9. De elever som omfattas av skolplikten är de barn som är folkbokförda i Sverige. Undantagna är de elever som anses varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att eleven ska gå i skola.


Ansökan till kommunal grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullgörande av skolplikt på annat sätt

Skolplikten kan ibland fullgöras på annat sätt än vid den skolenhet som eleven är placerad i. Vårdnadshavarna måste ansöka om detta. En elev kan beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt om

  • verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står eleven till buds enligt skollagens föreskrifter,
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  • det finns synnerliga skäl.

Samtliga krav ska vara uppfyllda för att en elev ska kunna beviljas fullgörande av skolplikten på annat sätt. Ni kan läsa vidare i Värmdö kommuns riktlinjer här eller kontakta oss för mer information.

Utbildningnämndens riktlinjer

Kontakt för skolpliktsfrågor:

skolplikt@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00