Varaktig utlandsvistelse


För att Värmdö kommun ska anse att vistelsen är varaktig och därmed kunna skriva ut barnet från skolplikten finns det vissa krav som måste vara uppfyllda. Det grundläggande kravet är att vistelsen ska vara i minst sex månader räknat från avresedatumet.

Vårdnadshavarna måste anmäla varaktig utlandsvistelse till Värmdö kommun. Om barnet har två vårdnadshavare så måste båda godkänna anmälan. Om eleven har en skolplacering i Värmdö kommun så ska vårdnadshavarna säga upp den. Vårdnadshavarna ansvarar för att göra en ny ansökan om plats i grundskola i god tid före återresan. Det finns inga garantier för att eleven kan få plats vid samma skolenhet som innan utlandsvistelsen.

För att Värmdö kommun ska kunna skriva ut eleven från skolplikten krävs att vårdnadshavarna lämnar in följande tillsammans med anmälan:

  • Intyg från den skola barnet ska gå i utomlands. Intyget ska vara på svenska eller engelska och undertecknat av rektor eller motsvarande samt ha skolans emblem eller stämpel. Det är inte tillräckligt att visa ett erbjudande av plats vid en skola.
  • Resehandlingar som visar utresa och eventuell återresa till Sverige.
  • Kopia av hyres- eller bostadskontrakt och/eller kopia av vårdnadshavares anställningskontrakt.

Ett beslut om att ett barn är utskrivet från skolplikten gäller under den tidsperiod som angetts i anmälan, dock max ett år räknat från avresedatum. Eventuella lov eller semestrar räknas in i perioden. Därefter har barnet skolplikt i Sverige igen, om inte barnet/familjen är registrerad som utvandrad.

Bra att veta:

  • Värmdö kommun lämnar inte ekonomiskt bidrag för skolgång utomlands.
  • Värmdö kommun har skyldighet att informera Försäkringskassan vid varaktig vistelse utanför Europa om perioden är längre sex månader, och vid varaktig vistelse ett år eller mer inom Europa.
  • Värmdö kommun har också skyldighet att rapportera varaktig vistelse utomlands som varar ett år eller mer till Skatteverket.
  • I vissa fall har utbildningskontoret i Värmdö kommun en skyldighet att informera socialnämnden i kommunen.

Mejla till skolplikt@varmdo.se om ni behöver en blankett för att anmäla varaktig utlandsvistelse.