Skolplikt, rätt till utbildning och frånvaro


Elever i förskoleklass till och med årskurs 9 har rätt till utbildning.

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år, vilket innebär att de ska delta i undervisningen. Ansvaret för skolplikten är delat mellan vårdnadshavare, skolan (huvudmannen) och hemkommunen.

Skolpliktiga elever kan bara vara frånvarande med giltig anledning. Giltig anledning kan vara ledighet beviljad av skolan, föranmäld sjukdom eller att elev beviljats fullgörande av skolplikt på annat sätt. Fullgörande av skolplikt på annat sätt kan beviljas för maximalt ett år, men det krävs bland annat synnerliga skäl.

Om elev är frånvarande av annan anledning, exempelvis på semesterresa trots att ledighet inte har beviljats, är frånvaron ogiltig. Hemkommunen kan då kräva att vårdnadshavarna omgående/ett visst datum ser till att eleven kommer till skolan och deltar i undervisningen. Det görs genom ett föreläggande. Ett föreläggande kan förenas med vite (böter) till vårdnadshavarna.

Elever som varaktigt vistas utomlands har inte skolplikt under den tid som vistelsen utomlands är aktuell, om eleven har skrivits ut från skolplikten. För att en elev tillfälligt ska kunna skrivas ut från skolplikten i Sverige krävs att barnets båda vårdnadshavare gör en anmälan om varaktig vistelse utomlands till hemkommunen.

När det gäller permanent utflytt från Sverige, eller om vistelsen utomlands ska vara längre än ett år, ska vårdnadshavarna anmäla detta till Skatteverket. Barnet kommer att registreras som utvandrad hos Skatteverket och när Värmdö kommun får uppgift detta upphör barnets skolplikt.


Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till kommunal grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Fullgörande av skolplikt på annat sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om inledd frånvaroutredning

Om en elev med upprepad eller längre frånvaro går i en skola som inte bedrivs av Värmdö kommun ska rektorn vid den skolan se till att en elevs frånvaro utreds skyndsamt, om inte en utredning är obehövlig. Rektorn ska anmäla till sin huvudman att en frånvaroutredning har inletts, och huvudmannen ska anmäla detta till Värmdö kommun inom fem arbetsdagar. Huvudmannen/skolan ska senast inom två månader från datumet då utredningen inleddes redogöra för utredningens resultat till Värmdö kommun.

Anmälan om inledd frånvaroutredning Länk till annan webbplats.

 

Kontakt för skolpliktsfrågor:

skolplikt@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00