Skolskjuts

Med skolskjuts menas kostnadsfria resor som bekostas av kommunen mellan hemmet och den skola eleven blivit grundplacerad i.

I Värmdö kommun anordnas skolskjuts i form av allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt), inhyrd skolskjuts (upphandlad buss, taxi, båt, svävare) och självskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och omfattas inte av resor till och från fritidshem/fritidsklubb.

Ansökan om skolskjuts måste förnyas inför varje läsår och ansökningsperioden för kommande läsår öppnar under mars månad.

Så sker transporten

På fastlandet sker skolskjutstransporterna i första hand med SL. I de fall där SL inte kan tillgodose skolskjutsbehovet har Värmdö kommun upphandlat egna bussar.

Värmdö kommun anlitar Traveller buss och Westin buss för skolskjuts. Elever som beviljas skolskjuts med upphandlad buss erhåller ett färdbevis som ska uppvisas vid resans start. Färdbeviset till upphandlad buss gäller endast för anvisad tur.

För aktuella tider och kontaktinformation till de upphandlade aktörerna, se länken nedan.

Aktuella busstider

Skolskjuts via taxi

Vem har rätt till skolskjuts?

Grundförutsättningen för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. Eleven går/ ska börja i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Mer om rätten till skolskjuts

Överklaga beslut om skolskjuts

Gymnasieskola

Som gymnaieelev kan du inte få skolskjuts - däremot kan du vara berättigad till reseersättning.

Mer om reseersättning

Skolskjuts inför läsår 2020/2021

Elever som går i grundskolan och som har långt mellan skolan och hemmet kan ha rätt till skolskjuts. Ansökan om skolskjuts kan tidigast göras den 20 april, då den digitala ansökan öppnar. Den som ansöker om skolskjuts i tid, det vill säga under ansökningsperioden 20 april – 15 maj kan få besked efter avslutning av vårterminen 2020.


Bil, båt eller buss

Med skolskjuts menas resor som bekostas av kommunen mellan hemmet eller närmaste SL-hållplats/skolskjutshållplats och den skola kommunen hänvisat till. Skolskjuts kan bland annat ske med allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt), särskild skolskjuts som buss bil eller båt.

För att beviljas skolskjuts gäller att ett visst gångavstånd mellan hemmet och skolan, SL-hållplats eller skolskjutshållplats är uppnått.

Ansökan för läsår 2019/2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, adress, personnummer, och andra personliga förhållanden ni anger. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedöma och fatta beslut om rätt till skolskjuts.

De uppgifter du lämnar i ansökan behöver vi för att kunna bedöma rätt till skolskjuts enligt skollagen och kommunens riktlinjer. De adressuppgifter ni anger kommer också att kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i tre år efter din senaste skolskjutsansökan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, Värmdö kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Mer om dina personuppgifter

Kontakt för skolskjuts

skolskjuts@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

Text