Skolskjuts

Med skolskjuts menas kostnadsfria resor som bekostas av kommunen mellan hemmet och den skola eleven blivit grundplacerad i.

Nu kan vi stolt presentera Värmdö kommuns nya digitala tjänst för att ansöka om skolskjuts! Med den nya tjänsten blir det enklare för dig som vårdnadshavare att ansöka om skolskjuts och beslutet om rätten till skolskjuts kommer att kommuniceras digitalt i en portal där du loggar in med hjälp av bank-id. På så sätt kan beslutet också kommuniceras snabbt och enkelt.

Skolskjuts inför läsår 2020/2021

Elever som går i grundskolan och som har långt mellan skolan och hemmet kan ha rätt till skolskjuts. Ansökan om skolskjuts är nu öppen. Den som ansöker om skolskjuts i tid, det vill säga under ansökningsperioden 20 april – 15 maj kan få besked efter avslutning av vårterminen 2020.

Om ni har ansökt om skolskjuts efter den 12:e augusti beräknas handläggningtiden vara upp till 2 - 3 veckor, besked om beslut skickas via e-post med en länk till portalen för vårdnadshavare där man loggar in för att se beslutet. Vi arbetar löpande med handläggning av ansökningar och tar dem i turordning efter datum.

Ansök

Gör din ansökan genom att klicka på nedanstående. Du kan välja att logga in med Bank-ID eller göra en öppen ansökan när du kommit in. Tänk på att om du väljer öppen ansökan är inte personuppgifterna skyddade på något sätt, därför rekommenderar vi att du loggar in med
Bank-ID

Ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutet om rätten till skolskjuts kommer att kommuniceras digitalt i portalen för vårdnadshavare. Om det har angetts om önskemål att beslut ska distribueras både digitalt och brev så skickas det endast digitalt. Där måste du logga in med Bank-ID. I portalen ser du information om redan gjord ansökan.

Portalen för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vanliga frågor och svar

Bil, båt eller buss

Skolskjuts kan bland annat ske med allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt), särskild skolskjuts som buss bil eller båt. För att beviljas skolskjuts gäller att ett visst gångavstånd mellan hemmet och skolan, SL-hållplats eller skolskjutshållplats är uppnått.

I Värmdö kommun anordnas skolskjuts i form av allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt), inhyrd skolskjuts (upphandlad buss, taxi, båt, svävare) och självskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och omfattas inte av resor till och från fritidshem/fritidsklubb.

Så sker transporten

På fastlandet sker skolskjutstransporterna i första hand med SL. I de fall där SL inte kan tillgodose skolskjutsbehovet har Värmdö kommun upphandlat egna bussar.

Busstider för skolskjuts

Skolskjuts via taxi

Vem har rätt till skolskjuts?

Grundförutsättningen för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. Eleven går/ ska börja i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Mer om rätten till skolskjuts

Överklaga beslut om skolskjuts

Gymnasieskola

Som gymnasieelev kan du inte få skolskjuts - däremot kan du vara berättigad till reseersättning.

Mer om reseersättning

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, adress, personnummer, och andra personliga förhållanden ni anger. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedöma och fatta beslut om rätt till skolskjuts.

De uppgifter du lämnar i ansökan behöver vi för att kunna bedöma rätt till skolskjuts enligt skollagen och kommunens riktlinjer. De adressuppgifter ni anger kommer också att kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i tre år efter din senaste skolskjutsansökan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, Värmdö kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Mer om dina personuppgifter

Kontakt för skolskjuts

skolskjuts@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00