Skolskjuts

Med skolskjuts menas kostnadsfria resor som bekostas av kommunen mellan hemmet och den skola eleven blivit grundplacerad i.
Du ansöker om skolskjuts i Värmdö kommuns digitala tjänst. Med tjänsten blir det enklare för dig som vårdnadshavare att ansöka om skolskjuts och beslutet om rätten till skolskjuts kommer att kommuniceras digitalt i en portal där du loggar in med hjälp av bank-id. På så sätt kan beslutet också kommuniceras snabbt och enkelt.

Ansökan och beslut om skolskjuts läsår 2021/2022

Om ni har ansökt om skolskjuts efter den 16:e augusti beräknas handläggningstiden vara 2 - 3 veckor, besked om beslut skickas via e-post med en länk till portalen för vårdnadshavare där man loggar in för att se beslutet.

Vi arbetar löpande med handläggning av ansökningar och tar dem i turordning efter datum.

Ansök

Gör din ansökan genom att klicka på nedanstående. Din ansökan skall signeras med Bank-ID.

Vid funktionsnedsättning skall även läkarintyg från extern expertis som styrker behovet av skolskjuts bifogas ansökan. Intyget får inte var mer än ett år gammalt.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om rätten till skolskjuts kommer att kommuniceras digitalt i portalen för vårdnadshavare. Där måste du logga in med Bank-ID. I portalen ser du information om redan gjord ansökan.

Portalen för vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vanliga frågor och svar


Har du fått SL-kort?

Värmdö kommun ersätter inte borttappade eller förstörda accesskort. Det är därför mycket viktigt att vårdnadshavare eller elev registrerar accesskortet för att kunna ta del av förlustgarantin.
Är accesskortet förlustanmält hos SL är det vårdnadshavares ansvar att barnet kommer till och från skolan tills nytt kort är erhållet från SL.

Bil, båt eller buss

Skolskjuts kan bland annat ske med allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt), särskild skolskjuts som buss bil eller båt. För att beviljas skolskjuts gäller att ett visst gångavstånd mellan hemmet och skolan, SL-hållplats eller skolskjutshållplats är uppnått.

I Värmdö kommun anordnas skolskjuts i form av allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt), inhyrd skolskjuts (upphandlad buss, taxi, båt, svävare) och självskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och omfattas inte av resor till och från fritidshem/fritidsklubb.

Så sker transporten

På fastlandet sker skolskjutstransporterna i första hand med SL. I de fall där SL inte kan tillgodose skolskjutsbehovet har Värmdö kommun upphandlat egna bussar.

Busstider för skolskjuts

Skolskjuts via taxi

Vem har rätt till skolskjuts?

Grundförutsättningen för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. Eleven går/ ska börja i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Mer om rätten till skolskjuts

Överklaga beslut om skolskjuts

Gymnasieskola

Som gymnasieelev kan du inte få skolskjuts - däremot kan du vara berättigad till reseersättning.

Mer om reseersättning

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, adress, personnummer, och andra personliga förhållanden ni anger. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedöma och fatta beslut om rätt till skolskjuts.

De uppgifter du lämnar i ansökan behöver vi för att kunna bedöma rätt till skolskjuts enligt skollagen och kommunens riktlinjer. De adressuppgifter ni anger kommer också att kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i tre år efter din senaste skolskjutsansökan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, Värmdö kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Mer om dina personuppgifter

Kontakt för skolskjuts

skolskjuts@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00