Skolskjuts

Med skolskjuts menas kostnadsfria resor som bekostas av kommunen mellan hemmet och den skola eleven blivit grundplacerad i. Skolskjuts kan vara busskort på SL, upphandlad skolbuss eller skoltaxi, du kan inte själv välja eller önska färdsätt, det görs en individuell bedömning utifrån ansökan. Skolskjuts ska i första hand ske med allmänna kommunikationsmedel, d v s resa med SL.

Du ansöker om skolskjuts i Värmdö kommuns digitala tjänst. Med tjänsten blir det enklare för dig som vårdnadshavare att ansöka om skolskjuts och beslutet om rätten till skolskjuts kommer att kommuniceras digitalt i en portal där du loggar in med hjälp av bank-id. På så sätt kan beslutet också kommuniceras snabbt och enkelt.

Till dig som har beslut om skolskjuts med SL

Till vårterminen 2023 byts det blå SL-kortet ut till ett grönt SL-kort.

Du som går i en icke kommunal skola inom kommunen och har fått bifall till skolskjuts med SL tidigare får ditt gröna kort hemskickat. Kortet du får är inte laddat med någon biljett ännu. Länk för att hämta biljetten kommer att skickas hem separat till din vårdnadshavare senare.

Ansökan och beslut om skolskjuts läsår 2022/2023

Elever som går i grundskolan och som har långt mellan skolan och hemmet kan ha rätt till skolskjuts.

Om ni ansökt om skolskjuts efter den 15:e augusti beräknas handläggningtiden vara 2-3 veckor, besked om beslut skickas via e-post med en länk till portalen för vårdnadshavare där man loggar in för att se beslutet. VI arbetar löpande med handläggning av ansökningar och tar dem i turordning efter datum.

Besked om beslut skickas via e-post med en länk till portalen för vårdnadshavare där man loggar in för att se beslutet.

Elev placerad i kommungemensam särskild undervisningsgrupp

Elev placerad i kommungemensam särskild undervisningsgrupp KSU har rätt till skolskjuts förutsatt att avståndskravet är uppfyllt. Mätning görs mellan folkbokföringsadressen och den skola där den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen är lokaliserad.
KSU-elev kan ha rätt till skolskjuts med färdsätt SL-buss, om vi inte har en upphandlad buss i området, eller skoltaxi. Ett intyg skall bifogas ansökan om skolskjuts som visar hur funktionsnedsättning påverkar elevens möjlighet att ta sig till och från skolan.

Vid funktionsnedsättning

För att ansöka om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning ska funktionsnedsättningen vara varaktig, dvs. kvarstå under minst tre månader, och väsentligt påverka elevens möjlighet att förflytta sig mellan hemmet och skolan.

Vid funktionsnedsättning ska intyg från läkare/psykolog, eller i vissa fall utlåtande från sakkunnig på skolan (till exempel skolhälsovård eller psykolog) bifogas ansökan. Intyget får inte vara äldre än ett år.

Intyget ska visa:

  • Vilken funktionsnedsättning eleven har
  • Hur funktionsnedsättningen påverkar elevens möjlighet att ta sig till och från skolan.

Intyget kommer att vara en del av beslutsunderlaget, men ger inte en självklar rätt till skolskjuts. Elevens ålder och utveckling är två andra faktorer som spelar in.

Ansökan om skolskjuts

Här gör du din ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Portalen för vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vanliga frågor och svar


Har du fått SL-kort?

Värmdö kommun ersätter inte borttappade eller förstörda accesskort. Det är därför mycket viktigt att vårdnadshavare eller elev registrerar accesskortet för att kunna ta del av förlustgarantin.
Är accesskortet förlustanmält hos SL är det vårdnadshavares ansvar att barnet kommer till och från skolan tills nytt kort är erhållet från SL.

Bil, båt eller buss

Skolskjuts kan bland annat ske med allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt), särskild skolskjuts som buss bil eller båt. För att beviljas skolskjuts gäller att ett visst gångavstånd mellan hemmet och skolan, SL-hållplats eller skolskjutshållplats är uppnått.

I Värmdö kommun anordnas skolskjuts i form av allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt), inhyrd skolskjuts (upphandlad buss, taxi, båt, svävare) och självskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och omfattas inte av resor till och från fritidshem/fritidsklubb.

Så sker transporten

På fastlandet sker skolskjutstransporterna i första hand med SL. I de fall där SL inte kan tillgodose skolskjutsbehovet har Värmdö kommun upphandlat egna bussar.

Busstider för skolskjuts

Skolskjuts via taxi

Vem har rätt till skolskjuts?

Grundförutsättningen för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. Eleven går/ ska börja i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Mer om rätten till skolskjuts

Överklaga beslut om skolskjuts

Gymnasieskola

Som gymnasieelev kan du inte få skolskjuts - däremot kan du vara berättigad till reseersättning.

Mer om reseersättning

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, adress, personnummer, och andra personliga förhållanden ni anger. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedöma och fatta beslut om rätt till skolskjuts.

De uppgifter du lämnar i ansökan behöver vi för att kunna bedöma rätt till skolskjuts enligt skollagen och kommunens riktlinjer. De adressuppgifter ni anger kommer också att kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i tre år efter din senaste skolskjutsansökan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, Värmdö kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Mer om dina personuppgifter

Kontakt för skolskjuts

skolskjuts@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00