Överklaga beslut om skolskjuts

Om du är missnöjd med beslutet om skolskjuts kan du överklaga.

Det finns två olika typer av överklaganden; förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning, beroende på om ditt barn går i sin grundplaceringgskola eller inte.

Om det gäller skolskjuts till en kommunal skola som Värmdö kommun placerat eleven i kan beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär, men om eleven går i annan skola, kan du överklaga enligt laglighetsprövning.

Du kan överklaga enligt laglighetsprövning om ditt barn går i annan skola än sin grundplaceringsskola.

Vem får överklaga?

Beslutet får överklagas av alla kommunmedlemmar, inte bara den som beslutet gäller.

Till vem skickar du överklagandet?

Överklagandet ska skickas per post till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm, eller via e-post till forvaltningsrattenistockholm@dom.se.

Inom vilken tid ska du överklaga?

Ditt överklagande ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästa vardag.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
  • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
  • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
  • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
  • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?

Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att förvaltningsrätten tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Förvaltningsrätten prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet men kan ogiltigförklara beslutet. Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räknas som en angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot någon författning.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Om en domstol har upphävt kommunens beslut om skolskjuts, ska kommunen fatta ett nytt beslut i det enskilda fallet.

Om det gäller skolskjuts till en kommunal skola som Värmdö kommun placerat eleven i kan beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär.

Vem får överklaga?

Om det gäller skolskjuts till en kommunal skola som Värmdö kommun placerat eleven i kan beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär.

Till vem skickar du överklagandet?

Överklagande vid förvaltningsbesvär ska skickas per post till :
Värmdö kommun
Skolskjuts
134 81 Gustavsberg.

Inom vilken tid ska du överklaga?

Ditt överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästkommande vardag.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
  • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
  • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
  • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
  • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?

Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i tid. Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet. Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens prövning av ärendet är fullständig och omfattar både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.