Skolskjuts via taxi

Värmdö kommun anlitar Värmdö taxi för din skolskjuts.

Värmdö taxi strävar efter att alla elever ska ha en fast chaufför på morgonen och en på eftermiddagen. Tidsändringar, sjukdom eller personalförändringar kan innebära att en ny chaufför kör sträckan.

Skjutsens omfattning

Resorna sker mellan vårdnadshavares folkbokföringsadress och skola där eleven är antagen, en gång på morgonen och en gång på eftermiddagen. Under lov- och studiedagar är det ingen skolskjuts.

Resor mellan korttidshem och skola ska godkännas av kommunen.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från fordonet samt att de överenskomna tiderna hålls så att inga förseningar uppstår för övriga elever.

Tider för skjutsen

Värmdö taxi planerar vilka tider bilen kommer på morgon och eftermiddag. Bilen väntar max 5 minuter efter angiven upphämtningstid.

Ändrade tider

Tiderna kan ändras under läsåret beroende på samåkning, trafiksituation och vägunderlag. Önskar ni eller skolan ändra tiden ska Värmdö taxi kontaktas så fort som möjligt men senast 15 arbetsdagar innan de nya tiderna ska börja gälla.

Om övriga adresser önskas läggas till måste kommunen först godkänna detta.

Vid sjukdom eller semester

Vårdnadshavaren avbeställer resa snarast hos Värmdö taxi vid tillfälligt inställda resor på grund av till exempel sjukdom eller semester.

Det går bra att avboka via telefon på nummer 08-574 608 39 eller via mail dygnet runt till adress order@varmdotaxi.se

Vårdnadshavaren har ansvar att eleven kommer till/från skolan om eleven insjuknar under skoldagen eller missar hämtnings tider.

Om elevens resa inte kan genomföras vid fler än tre tillfällen på grund av att avbeställning inte gjorts, måste vårdnadshavaren inkomma med en ny ansökan.

Förseningar, borttappat och klagomål

Vid förseningar, glömda saker eller klagomål kontaktar ni Värmdö taxi i första hand (se nedan). Om ni upplever att ni inte får gehör tar ni kontakt med Servicecenter via e-postadressen: skolskjuts@varmdo.se

Mer information


Blankett till taxi

Kontakt för taxi

Värmdö taxi
Tel. 08-570 357 00 måndag - fredag dygnet runt
order@varmdotaxi.se