Överklaganden

Du kan överklaga det här beslutet hos Skolväsendets överklagande nämnd.
Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagarn då beslutet kommunicerades. För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.

 • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.

 • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
  Om du vill att överklagandenämnden ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.

 • Överklagandet skall vara undertecknat av eleven eller hans/hennes ombud.
  Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

 • Överklagandet ska ha kommit in till Värmdö kommun inom tre veckor från det att du tog emot beslutet.

 • Värmdö kommun prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.

 • Om det har kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Om det har kommit in i rätt tid kommer överklagandet att överlämnas till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning

Överklagandet ska adresseras till :
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm.

Överklagandet ska skickas till :
Värmdö kommun Utbildningskontoret
134 81 Gustavsberg
varmdo.kommun@varmdo.se