Presentation av Ekedalsskolan

Ekedalsskolan är en anrik F-5 skola som ligger i Gustavsberg. Skolan har ca 400 elever i årskurserna F-5. Ekedalsskolan har nyligen genomgått en totalrenovering och verksamheten bedrivs nu i nya moderna skollokaler med modern teknisk utrustning.

På vår skola arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Arbetet präglas av den goda stämning och respekt som råder mellan alla, såväl elever som lärare och övriga medarbetare. Den undervisning eleverna möter på Ekedalsskolan kännetecknas av att den är väl grundad i de lärandemål som finns i läroplanen, är tydligt strukturerad och erbjuder variation i arbetssätt. Ekedalsskolan arbetar utifrån en friluftsprofil. Profilen innebär att skolan återkommande erbjuder eleverna upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkt friluftsliv. Vi främjar elevernas behov av kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola.

Våra gemensamma mål för utbildningen är att eleverna ska:

Lärandet i fokus; Utveckla förmågor och erövra goda kunskaper för vidare studier

Utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv

Utveckla sin kreativitet och en känsla av att de kan förverkliga sina drömmar

Utveckla känslan av att olika är bra

Arbeta gemensamt för en trygg och lugn lärmiljö

Elevhälsoteam

På Ekedalsskolan har vi Elevhälsoteam (EHT). Elevhälsoteamet arbetar utifrån elevstödjande och elevhälsofrämjande insatser. I elevhälsoteamet ingår skolledning, speciallärare, skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

Trygghetstemet

Skolan har ett Trygghetsteam som leds av vår kurator tillsammans med representanter från varje arbetslag. Trygghetsteamet arbetar med att främja trygghet och trivsel samt att förebygga kränkande situationer och för att främja studiero.

Specialpedagogiska arbetslaget (SPA)

I SPA arbetar skolans speciallärare med uppdrag att samordna och organisera för elever som behöver särskilt stöd och som har åtgärdsprogram. Speciallärarna möter elever både i klassrummet, i mindre grupper eller i enskild undervisning. Våra speciallärare har ett nära samarbete med klasslärarna utifrån elevernas behov. Speciallärarna börjar följa eleverna redan från året i förskoleklass ända upp till åk 5.

Förskoleklassens verksamhet

Året i förskoleklass är ett viktigt år, ett år där de yngsta eleverna får lära sig hur det är att gå i skolan. Det är förskolläraren som tillsammans med en fritidssamverkan som leder klassen i detta arbete. På Ekedalsskolan arbetar legitimerade förskollärare i förskoleklass. De har en mångårig erfarenhet av arbetet under det första året som är ett förberedande skolår inför grundskolan. Varje klass har en fritidssamverkan kopplad till sig. Fritidssamverkan följer eleverna genom hela skoldagen från morgon till eftermiddag i fritidsverksamheten. Det är en trygghet för eleverna.

Redan från förskoleklass arbetar vi med tidigt stöd som är en del av Skolverkets läsa-skriva- räkna garanti. Redan från förskoleklass arbetar vi med tidigt stöd som är en del av Skolverkets läsa-skriva- räkna garanti. Eleverna screenas en gång per termin för att förskolläraren ska kunna följa varje elevs utveckling inom svenska och matematik. Samt att specialpedagogiskt stöd sätts in om kartläggningen visar på det.

Vi arbetar med Bornholmsmodellen som hjälper eleverna i den första delen av läsutvecklingen och arbetet sker systematiskt utifrån bilder, konkret material och språklekar. Ett annat material förskoleklassen arbetar med är ABC-klubben, som även den kretsar kring den första läsutvecklingen. I matematik arbetar vi med ett gediget läromedel som heter Favorit matematik. Redan nu får eleverna arbeta till viss del digitalt.

På Ekedalsskolan värnar vi om elevernas trygghet och studiero. De yngsta eleverna får lära känna nya vänner och växa i sin sociala utveckling, vår fantastiska skolgård är en spännande värld att upptäcka genom lekens äventyr. Året i förskoleklass är även en omställning från förskola till skola det kan kännas stort och nytt men eleverna växer snabbt in i det och blir trygga.

Fritidshemmet

Eleverna på Ekedalsskolan har en samlad skoldag med arbetspass som sedan övergår till fritids på eftermiddagen.

Inom fritidshemmet på Ekedalsskolan arbetar vi åldersintegrerat F-5, vi har en fritidsavdelning per skolhus. Fritidspersonalen planerar och organiserar verksamheten utifrån fritidshemmets läroplan (Skolverket). Fritidshemmets verksamhet bygger på lustfyllda och lärorika​ aktiviteter som riktar sig alla elever utifrån ålder och mognad. I elevmedverkan får eleverna vara med och påverka vad som sker i under tiden som de vistas i fritidshemmets verksamhet. Eleverna får vara med och välja vilka aktiviteter de vill delta i. Varje dag läser eleven på “fritidstavlan” vilka styrda och fria aktiviteter som erbjuds.

Utifrån skolans friluftsprofil så har fritidshemmet varje vecka en eftermiddag då vi går till skogen och eleverna får möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga i lek, rörelse och gemenskap.

Fritidspersonalen ansvar även för halvklasstimmar då eleverna delas upp. Läraren och fritidspersonalen samplanerar, läraren står för teoretiska moment och fritidspersonalen arbetar med eleverna praktiskt. Det kan tex. vara ett tematiskt arbete utifrån ex. rymden eller ett matematikprojekt.

Fritidspersonalen ser till att det vid varje rast finns organiserade rastaktiviteter för de elever som önskar att delta. Varje vecka är det nya rastaktiviteter på schemat som eleverna är med och önskar.

Exempel på förmågor som eleverna får utveckla inom fritidshemmet: Social gemenskap, turtagning, självständighet, ansvar utifrån ålder och mognad, kommunikation, rörelse, skapande, rollek, rekreation mm.

Ekedalsskolans fritidshem består av en kompetent och engagerad personalgrupp. Där eleverna står i fokus utifrån individuella behov och får en meningsfull, lärorik och stimulerande vistelse.

Åk 4

Från årskurs 4 har eleverna en trygghetsskapande och sammanhållande mentor men här är det även mer specialisering genom ämneslärare för vissa ämnen. Eleverna får kontinuerlig återkoppling av lärarna och varje elev möts med det stöd, den stimulans eller de utmaningar just hen behöver för att utvecklas optimalt. Eleverna uppmuntras att utöva inflytande i skolarbetet, i planering av undervisningen och i frågor som de ser som angelägna i sin skoltillvaro.

Kontaktinformation

ekedalsskolan@varmdo.se

skriv till oss med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig