Presentation av Kvarnbergsskolan

Skäl till att välja Kvarnbergsskolan:

 • Väletablerad och välfungerande skola
 • Särskild fokus på goda kunskaper i svenska språket för alla elever, eftersom ett starkt första språk främjar goda resultat i alla andra ämnen
 • Möjlighet att välja att läsa modernt språk (tyska, franska, spanska) eller matematik på avancerad nivå från åk 6, för att få fördelar inför gymnasieval och högskolestudier
 • Verksamhet med fokus på att främja elevens allsidiga utveckling (både social och kunskapsmässig), för att säkerställa trivsel och trygghet
 • Välorganiserat särskilt stöd för elever som har svårt att nå målen (ett specialpedagogiskt arbetslag med flera speciallärare)
 • Möjlighet att delta i hockey- eller handbollsträning som en del av skoldagen
 • Mycket fina, nyligen renoverade och ändamålsenliga lokaler

 • Centralt lokaliserad i Gustavsberg med goda kommunikationer

Verksamhetens utformning

På Kvarnbergsskolan går ca 470 elever i årskurserna 6-9. Där möts de av personal organiserade i årskursvisa arbetslag. Varje arbetslag förfogar över en del av skolan, i vilken eleverna har sina skåp och lärarna sina arbetsrum. I arbetslaget arbetar olika ämneslärare, både teoretiska och praktisk/estetiska lärare, som också är mentorer för ett antal elever i årskursen. Arbetslagets lärare, liksom lärare i de olika ämnena samverkar med varandra för att planera stimulerande undervisning och konsultera varandra i bedömning och betygssättning.

Till varje arbetslag finns en socialpedagog knuten, som kan stödja elever i det sociala sammanhanget och interaktionen med andra elever. Den socialpedagogiska kompetensen utgör en viktig hörnsten i skolans arbete med t ex trygghet och trivsel, frånvaroproblematik, gruppdynamik eller annat som skulle kunna utgöra ett hinder för lärandet. Skolans trygghetsteam ansvarar för det förebyggande och främjande arbetet för att minimera kränkningar och diskriminering och leds av skolans kurator.

Elevmedverkan och elevinflytande är viktigt på skolan. Under ett par års tid har vi arbetat med ett särskilt demokratiprojekt i åk 8. Elevrådets verksamhet är under utveckling och hur barnkonventionen skrivningar kan omsättas i praktiken är ett fokusområde.

Undervisning och lärande

Undervisningen i teoretiska ämnen och i idrott bedrivs i helklass och i klasserna går mellan 25 och 30 elever. I bild, slöjd, musik och hemkunskap ges eleverna möjligheten att möta undervisningen i halvklasser/mindre grupper.

För elever som har lätt att nå målen finns alltid möjligheten att i dialog med lärarna planera för utmaningar med svårare innehåll, snabbare tempo och att få visa prov på mer avancerade förmågor.

För elever som har svårt att nå målen finns det specialpedagogiska arbetslaget (SPA). I SPA arbetar speciallärare och andra pedagoger med uppdrag att samordna och organisera undervisning för elever som behöver särskilt stöd och som därför har åtgärdsprogram. SPA är lokaliserat i en avgränsad del av skolan, i anpassade lokaler och kan erbjuda stöd i ett mindre sammanhang.

Det viktiga språket

På Kvarnbergsskolan har vi ett särskilt fokus på det svenska språket - elevernas förstaspråk, för att skapa de bästa förutsättningarna för att nå goda resultat i alla ämnen. Elevernas ordförråd, läsförmåga och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift har stor betydelse för hur väl de lyckas i andra ämnen. Läsning av skönlitteratur stärker elevernas språk varför det prioriteras i undervisningen.

Moderna språk

Moderna språk (sk språkval) väljs till årskurs 6. På Kvarnbergsskolan kan eleverna välja mellan:

 • Franska
 • Spanska
 • Tyska

Undervisningen i språkval organiseras så att elever från alla olika klasser i årskursen blandas i språkvalsgrupperna. För elever som har behov av mer tid i engelska eller svenska och inte önskar läsa ett nytt språk finns alternativet att välja förstärkt engelska eller svenska (eller svenska som andraspråk).

Ämnen på avancerad nivå

Från höstterminen 2022 kommer elever som ska börja åk 6 och 7 kunna välja att läsa antingen moderna språk eller matematik på avancerad nivå, för att öka möjligheten att nå de högre betygen och förbättra sina möjligheter i framtida studier. Elever som fortsätter läsa sitt moderna språk på gymnasiet kan erhålla upp till 1,5 extra meritpoäng och därmed ha konkurrensfördelar när de vill studera på högskolenivå. På samma sätt kan extra meritpoäng erhållas om högre matematikkurser tas på gymnasiet, vilken undervisning på avancerad nivå redan i högstadiet kan ge möjligheter till.

Idrott och hälsa

Idrottsundervisningen på skolan bedrivs både i egna lokaler på Kvarnberget men också i lokaler vid Ekvallen. Tack vare detta och skolans mycket centrala läge så finns goda förutsättningar för idrottsämnets alla inslag - eleverna har på vintern skridskobanan inom gångavstånd, en fullstor bollplan i bollhallen och med bara en kort promenad kan de ta sig till simhallen när det är dags för simningsmomenten.

Skolan har valt att förlägga undervisningstiden i idrott på högstadiet på tre tillfällen i veckan, för att möjliggöra mer rörelse för högstadieelever som inte längre är ute och leker på raster i samma utsträckning som yngre elever gör.

För elever som är intresserade av hockey eller handboll erbjuder skolan utökad undervisningstid på en morgon eller eftermiddag som en del av skolverksamheten.

Förutsättningar för lärande

När det kommer till klass- och gruppindelningar arbetar skolan utifrån grundprincipen att eleverna delas in på ett sådant sätt att vi skapar förutsättningar för alla elevers lärande och vi förbehåller oss rätten att byta klass/grupp på elever för t ex förbättra studieron.

För att främja lärandemiljön är mobiltelefoner inte tillåtna på lektion. För yngre elever (åk 6 och 7) tar vi in medgivande från vårdnadshavare att samla in telefonerna redan vid skoldagens början. Äldre elever får träna på att ta eget ansvar och lämna in telefonen inför lektion, men ha dem på raster.

Alla elever har en egen dator, vi tillhandahåller digitala läromedel (Gleerups) i de flesta ämnena och arbetar med Google Classroom. Via SchoolSoft kan vårdnadshavare följa barnets lärande och utveckling i ämnena, kommunicera med skolan och erhålla viktig information.

I skolans bibliotek kan eleverna både hitta lugna arbetsplatser och låna skönlitterära böcker. Biblioteket ligger i skolans hjärta, nära expeditionen och cafeterian.

Skolan är mån om att kommunikationen mellan vårdnadshavare och skolpersonal präglas av tillit och ömsesidig respekt, i förvissning om att vi har samma målsättning - att barnen ska lyckas i skolarbetet och utvecklas så långt som möjligt, kunskapsmässigt, socialt och emotionellt.

Åk 6

Skolan planerar att ha tre eller fyra klasser i årskurs 6 nästa år, beroende på antal sökande.

Åk 7

Till hösten planerar skolan att ha tre eller fyra klasser i årskurs 7. I dagsläget har vi tre klasser, om tillräckligt många sökanden finns för att fylla ytterligare en klass, kan vi komma att starta en till.

Åk 8 och 9

I årkurs 8 och 9 har vi välfyllda klasser och tar endast emot elever om plats blir ledig.

På grund av den pågående pandemin kommer vi tyvärr inte kunna ta emot elever och vårdnadshavare på skolan 26 januari som planerat. Den som har frågor innan skolvalet, eller önskar boka ett eget besök är välkomna att kontakta någon av oss i skolledningen så försöker vi ordna så gott vi kan. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Vi kommer även att bjuda in till besök på skolan senare under vårterminen när besöken kan göras utan risk för smitta.

Kontaktinformation

Rektor: Nina Höglund, nina.hoglund@varmdo.se

Biträdande rektor: Linda Grönlund, linda.gronlund@varmdo.se

Intendent: Mari Lindman, mari.lindman@varmdo.se

Vid frågor och funderingar går det även bra att skriva till skolans mejl:

kvarnbergsskolan@varmdo.se