Presentation av Fågelviksskola

22/23 - Våra F-klasser. Lärkan och Kungsfågeln

Varför Fågelviks förskoleklasser?

 • Vi är en liten skola. “Alla känner alla” vilket skapar trygghet!
 • Fritidspersonal finns med under hela skoldagen och stödjer eleven både i undervisningen samt under raster, då styrda aktiviteter erbjuds. Skolfritids ger oss möjlighet att undervisa i mindre grupper såväl inom- som utomhus.
 Jenny Lidell och Yvonne Berggren i utklädningskläder

Fågelvik skolas F-klasslärare; Jenny och Yvonne.

 • Stort fokus på lärmiljöns betydelse (både inne och ute) för elevernas inlärning.
 • Vi är Grön flagg-certifierade – Miljötänk är viktigt för oss!
 • Vi har en utökad timplan kring värdegrundsarbete.
 • Vi satsar extra på digitalisering – Vi lär för framtiden
 • Eleverna har simundervisning på schemat.
 • Våra årskursteam är starka, vilket säkerställer likvärdigheten.
 • Vi har en hög måluppfyllelse i åk 3.
 • Våra lärare har lång erfarenhet av att arbeta med förskoleklass.
Barn leker med teknik
En massa brickor på golvet och barnhänder som pekar

Hur går skolvalet till?

 • Skolvalet pågår mellan den 13:e till 31:a januari 2022.
 • Ansökan görs på Värmdö kommuns hemsida.
 • När platserna är tilldelade får du besked på sms och mail. Det är därför viktigt att du anger dina kontaktuppgifter i ansökan.
 • Vill du veta mera om Fågelviks skolas verksamhet, så skicka gärna ett meddelande på Schoolsoft till Mari Karlsson, administratör/expedition eller till Monica Hjerpe, rektor för skolan. (Vi finns med på förskolans sida)

Vad är förskoleklass?

Nedan får du ta del av läroplanens innehåll samt inslag om hur vi arbetar.

 • Bro mellan förskola och skola
 • Obligatorisk verksamhet
 • Vi tränar på lek och samspel
 • Förberedande verksamhet inför åk 1

Språk och kommunikation

 • Att samtala och lyssna
 • Lässtunder
 • Högläsning
 • Fonem - Ljuda och höra bokstävernas olika ljud
 • Att-Skriva-sig-till-Läsning
 • Rim och ramsor, ord och begrepp
 • Sagoberättande
 • Fadderträff med läsning
 • Digitala verktyg som lärplatta och Clevertouch
 • Skrivdans
Klossar

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Musik
 • Sångsamling
 • Dans/rytmik
 • Drama
 • Färg och form

Matematiska resonemang

 • Olika begrepp; stor-större-störst
 • Mönster och kategoriseringar
 • Diskutera och resonera
 • Problemlösning

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och värden - värdegrundspass med fokus på värdegrundsarbete under hela förskoleklassåret.
 • Elevråd och klassråd
 • Kooperativt lärande
 • Barnkonventionen - barns rättigheter
 • Grön flagg- hållbart samhälle
 • Experiment och lösningar
 • Programmering
 • Bygg och konstruktion
Klossar

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Morgonpromenad - Inleder dagen
 • Raster
 • Utelektioner - I ämnena svenska och matte
 • Utedag - 1 dag/v flyttar vi ut klassrummet. Då är även skolans idrottslärare med.
 • Lekar av olika slag, organisera, initiera och delta
 • Simskola - Samtliga elever i F-klass har simundervisning.
 • Hälsa

Vill du veta mera om Fågelviks skolas verksamhet...

så skicka gärna ett meddelande till:
Monica Hjerpe, rektor: monica.hjerpe@varmdo.se

Mari Karlsson, adm/exp: mari.karlsson@varmdo.se

Du kan även maila direkt till förskoleklassens lärare om du har några specifika frågor kring verksamheten.

yvonne.berggrenlindberg@varmdo.se

jenny.lidell@varmdo.se

Följ oss gärna på Instagram; fagelviksskola

Klossar
En tavla med ord som har bokstaven s i sig