Presentation av Viks skola

Viks skola är en kommunal F-6 skola. Läsåret 22/23 var vi ca 550 elever och ca 80 personal.

Vi har behöriga, legitimerade lärare samt en hög andel högskoleutbildade grundlärare mot fritidshem vilket betyder att skolans verksamhet är av hög kvalitet under hela dagen. På Viks skola möts man av engagerad personal och vi som arbetar här känner oss mycket stolta över vårt arbete.

Vi har också två kommungemensamma klasser för elever med generell språkstörning. Skolan ligger i direkt anslutning till skogen och har nära till stränder och hav. Viks skola är uppdelad i flera byggnader vilket gör att man upplever skolan som liten och överskådlig.

En gul byggnad mitt mellan två träd
En uppvisning
En skoluppvisning

Inriktning

Viks skola har en kulturinriktning vilket innebär att vi ser elevernas kreativitet och skapande som en självklar del av den dagliga undervisningen både i skolan och på fritids.

Vart tredje år gör vi en för hela skolan gemensam föreställning. Då arbetar alla elever med samma tema kopplat till skolans demokratiska uppdrag.

Hela skolan möts flera gånger per termin i gemensamma sångsamlingar, det kan till exempel vara för att sjunga in Valborg eller fira FN-dagen.

Vi arbetar till stor del med ämnesövergripande teman i alla årskurser. Undervisningen präglas av inflytande, delaktighet och ansvarstagande. Vårt förhållningssätt ska leda till att alla elever upplever att de inkluderas och ges förutsättningar för en god lärandemiljö.

Alla våra elever arbetar med digitala verktyg som en självklar del i undervisningen.

Viks skola har genomgående goda studieresultat.Våra enkäter till elever och föräldrar visar även ett högt resultat när det gäller trygghet på skolan.

Vår övertygelse är att alla barn och elever gör rätt när de kan och ibland är skolan och dess krav svåra för enskilda elever. Då behöver både personal på skolan samt föräldrar och andra vuxna runt eleverna ha kunskap om och varsamhet runt varje barns och elevs utmaningar.

Vårt elevhälsoteam består av skolpsykolog, kurator, specialpedagog, logoped skolsköterska, skolläkare samt skolledning. Dessa funktioner möter man som vårdnadshavare när vi tillsammans behöver hjälpas åt att förstå hur det bästa stödet från skolan bör se ut. Vår erfarenhet är att när vi arbetar tillsammans blir det bäst för alla våra elever.

Vårt specialpedagogiska team undervisar enskilda elever eller elever i mindre grupper som har behov av specialpedagogiska insatser. Teamet består av en specialpedagog och två speciallärare.

Vi har ett aktivt Trygghetsteam som består av lärare, fritidspersonal och kurator. Teamets uppdrag är att ge stöd till elever och personal med konflikthantering och eventuella kränkningar.

Förskoleklassens verksamhet

I förskoleklass arbetar vi utifrån alla läroplanens centrala områden.

Det är viktigt för oss att undervisningen i förskoleklass utgår från en helhetssyn på eleven och gruppen. Vi arbetar med lusten att lära. I förskoleklass ligger tonvikten när det gäller undervisning på att utveckla den språkliga och matematiska förmågan, det gör vi bland annat genom lek, skapande och samspel, ofta via ett tema eller skönlitteratur. I förskoleklass undervisas alla elever i musik och idrott av utbildade lärare i respektive ämne.

Oftast är det tre pedagoger i varje förskoleklass, en lärare och två
fritidspersonal/elevassistent.

Böcker
En eld

Fritids

Skoldagen startar klockan 8.00.

Klockan 14.10 övergår skoldagen till fritidsverksamhet.

Fritids arbetar självklart med läroplanens centrala innehåll för fritidshem, bland
annat språkutveckling, skapande, natur och lek. Fritidspersonalen och fritidshemmets arbetssätt finns med under hela skoldagen i årskurserna f-3. Det betyder att vi har en förlängd skoldag då man ges möjlighet att arbeta med grupper i halvklass under dagen. Övergången mellan skoldagen och fritids sker oftast helt naturligt för eleverna då man är kvar i samma lokaler med samma personal. Närheten till skogen ger möjlighet till undervisning utomhus både under skoldagen och på fritidstid.

Vad händer nu?

  • Skolvalet ska vara klart 5 februari.
  • När platserna är tilldelade får du ett besked på sms och mail.
  • I februari träffas skolor och förskolor för planering och samarbete inför mottagande och klassindelning .
  • I april skickas klasslistor ut till vårdnadshavare och förskolor

Vi planerar för att genomföra inskolningar under senare delen av våren.

Vid två tillfällen besöker barn och föräldrar skolan för klassrumsbesök och för att lära känna blivande personal och klasskompisar. För att kunna följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger utifrån rådande omständigheter återkommer vi med information om upplägg.

Om ni har frågor och funderingar är ni alltid välkomna att ta kontakt med oss.

Victoria Ekman rektor 08 - 570 477 03

Ann-Sofie Moring bitr rektor 08 - 570 477 04

Maggi Stjerna Jonsson bitr rektor 08 - 570 477 02