Skolresan - Nya digitala tjänster för förskola och skola

Barn använder dator i skolan

Läs Alex sommarhälsning:

Förstora bilden
Förstora bilden

Värmdö står i startgroparna inför utvecklingen av nya digitala tjänster för skola och förskola. De nya digitala tjänsterna ska utvecklas med utgångspunkt från de behov och önskemål som finns hos oss på Värmdö.

På denna sida kommer vi fortlöpande att publicera ny information och nytt material som berör projektet. Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna via formuläret längst ned på sidan!

Frågor och svar om projektet

Vad är bakgrunden till projektet?

Digitalisering samt tillgång till digitala tjänster och verktyg har under de senaste åren blivit en alltmer central del inom utbildningsväsendet. Detta baserat både på den tillgänglighet till information och individuellt anpassade lösningar som detta erbjuder samtidigt som det finns en ökande grad av digitalisering i samhället i stort som också skapar förväntningar på digitala verktyg inom skolans värld. För att nå dessa krav arbetar skolor i Sverige med digitala lösningar som möjliggör exempelvis kommunikation mellan elever, vårdnadshavare, pedagoger, rektorer och administration. Något som underlättar och förenklar kommunikationen för samtliga parter och samlar informationen på en yta gemensam för de som är berörda av den.

Värmdö kommun har identifierat ett behov av en enhetlig digital lösning som kan användas på alla enheter inom kommunens skolverksamheter och som kan anpassas för olika åldrar och behov.

Vilka kommer att beröras av projektet?

Projektet kommer att beröra elever, förskolebarn och vårdnadshavare som går på förskolor och skolor i kommunens regi. Utöver det kommer pedagoger, rektorer och administration inom samtliga delar av Värmdö kommuns skolor och förskolor beröras av projektet.

Andra kommuner har drivit digitala skolprojekt med varierat resultat - vad är det som ska ge oss på Värmdö framgång i vårt projekt?

Värmdö kommun har valt att i stor utsträckning bjuda in elever och vårdnadshavare i behovsfasen. Genom att samskapa hur digitala lösningar kan bidra under olika delar av en dag är kommunens förväntan att fler känner sig nöjda med stödet. Vi kommer samtidigt också att vara transparenta med vad som är möjligt och inte möjligt att genomföra samt med tidplaner för när olika funktioner kan vara igång. Det finns ingen lösning som passar alla, vår förhoppning är att hitta den som passar så många som möjligt.

Hur projektet arbetar med att ta tillvara på våra åsikter, tankar och behov

Vad är behovskorten för något och hur ska de användas?

Olika användargrupper har deltagit en eller flera workshopar där de genomfört tre olika övningar med samskapande i grupp. Övningarna gav oss i projektet en ökad förståelse kring hur en typisk vardag/skoldag ser ut för en familj i Värmdö, så att vi kunde ta fasta på de moment vi kan underlätta med nya digitala lösningar.

I den första övningen ritade vi upp en "digital skolresa" där vi identifierade beröringspunkter som skapar en god känsla för användaren men också punkter där det idag skapas frustration eller friktion. I övning två skapade vi sedan en djupare förståelse för vad användaren har för behov av en framtida tjänst samt jämförde och prioriterade upplevelser och funktionalitet. Avslutningsvis gjorde de en övning där de fick designa sin vision av den framtida digitala lösningen.

Vem är Alex och vad ska han göra?

Alex är projektets digitala frontfigur och kommunikatör som kommer guida och informera er genom skolresan. Alex och hans familj är beskrivningar av en fiktiv familj i kommunen som går igenom vardagen som elev och vårdnadshavare i nutid och framtid. Ni kommer alltså få träffa på Alex mycket framöver när han beskriver vad som händer nu och vad som kommer hända i framtiden.

Tidplan och aktiviteter

Vad händer just nu?

Det första steget är att projektet tillsammans med barn, elever, vårdnadshavare och personal arbetar fram de behov som behöver lösas och hur digitala lösningar kan bidra till detta på kort och lång sikt. Inbjudan till samskapande workshopar är publicerad och sista anmälningsdatum var den 21 februari. Vi väljer att arbeta med samskapande för att involvera de som de nya lösningarna berör. På så sätt får vi en god insikt i och kan prioritera mellan lösningar. Ingen lösning kommer att möta allas behov men vi kan försöka hitta bästa möjliga givet de förutsättningar vi har i form av lagrum, budget med mera.

Finns det någon tidplan?

Ja, se nedan:

Förstora bilden

 

När kommer de nya tjänsterna?

Det finns många beroenden och framförallt många viktiga och känsliga områden att ta hänsyn till när en enhetlig digital upplevelse ska utformas. Värmdö kommun följer här de regler, riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av myndigheter och SKR för att säkerställa att den digital tjänsten uppfyller krav på bland annat säkerhet, exempelvis ska endast rätt personer kunna ta del av rätt information, och spårbarhet, exempelvis ska det på ett säkert sätt gå att identifiera vem det är som skickat information till vårdnadshavare.

Projektet har inte möjlighet att påverka alla dessa faktorer utan behöver anpassas mot yttre faktorer som exempelvis överklagande i upphandlingsprocessen. Projektets målsättning är att de första delarna av en ny enhetlig digital lösning ska finnas på plats till höstterminen år 2022.

Vad detta innebär för mig som barn, elev eller vårdnadshavare

Vilka förbättringar kommer jag att märka som användare?

Vi har i ett antal workshops tillsammans med elever och vårdnadshavare samlat in behov och önskemål om förbättringar inför framtidens digitala stöd. Vi sammanställer nu resultatet och kommer under hösten kunna visa upp skisser och beskrivningar för hur det digitala stödet skulle kunna bidra under en skoldag.

Efter behovsfasen kommer projektet att presentera de förbättringar och behov som de inledande workshoparna påvisade. Projektets förhoppning är att kunna visa upp skisser och en beskrivning över hur det digitala stödet skulle kunna bidra under olika delar av en normal skoldag.

Innebär projektet ett byte av något system?

Det är för tidigt att säga. Utifrån behoven kommer kommunen att genomföra en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Först när kommunen har fattat beslut om vilken/vilka leverantörer som får ansvar för att skapa en enhetlig digital lösning kan projektet svara på frågan.

Finns det något särskilt jag behöver lära mig eller förbereda mig på?

Målsättningen med projektet är att skapa en digital lösning som är så användarvänlig att behovet av utbildning och stöd minimeras. Förhoppningen är att hitta en lösning som är självinstruerande, enkel att använda och som kan anpassas efter olika behov. Samtidigt är vi medvetna om att visst behov av praktiskt stöd alltid finns och det är något vi kommer ta hänsyn till. Projektet kommer under höstterminen 2021 att informera om vilka förändringar som blir aktuella. I samband med terminsstart 2022 kommer mer detaljerad information att finnas på plats för att underlätta för dig som elev eller vårdnadshavare.

Jag har en fråga eller synpunkter, vart vänder jag mig nu?

Vi välkomnar alla synpunkter och ser mer än gärna att ni tar möjligheten att skicka in era synpunkter! Använd formuläret nedan för att kontakta oss.

Använd gärna formuläret nedan.

Kontakta projektet

Genom att använda nedanstående formulär samtycker du till att vi sparar dina inlämnade uppgifter i syfte att ge återkoppling till dig. Vi kommer inte att använda dem i något annat sammanhang som du själv inte gett medgivande till, eller spara dem längre än vad som är nödvändigt. Läs mer om vår behandlingen av dina personuppgifter på www.varmdo.se/personuppgifter.