Nyanlända ungdomar 16-19 år

Mottagningsenheten för ungdomar 16-19 år finns på Gustavsbergs gymnasium.

Introduktion

Under den första tiden på skolan sker en introduktion och kartläggning av elevens tidigare skolbakgrund och kunskaper. Kartläggningen ligger sedan till grund för den vidare planeringen av elevens utbildning.

Grupplacering

Efter introduktionen placeras eleven i grupp. Grupplacering baseras på förkunskaper, förutsättningar och kunskaper i svenska språket. Successivt att språkkunskaperna i svenska förbättras flyttas eleven till mer avancerad grupp med fler grundskoleämnen. I dagsläget finns tre olika grupper med olika nivåer.

Personal

En svensklärare jobbar aktivt med respektive grupp och en mentor/kurator är kontaktperson för samtliga elever på mottagningsenheten. Därutöver undervisar ämneslärare i respektive ämne. Eleverna vid mottagningsenheten har även tillgång till ordinarie skolhälsovård.

Undervisning

Eleverna går lika många timmar i skolan som vanliga gymnasieelever. Målet är att eleven så snabbt som möjligt ska få tillräckliga kunskaper för att kunna delta i undervisning vid ordinarie gymnasieprogram alternativt läsa vidare på komvux. 

Kontakt

Ansvarig för mottagningsenheten på Gustavsbergs gymnasium.

Besöksadress: Britt Louise Sundells gata 11 i Gustavsberg