Beräkna inkomst

Hur mycket du ska betala för din barnomsorg beror främst på inkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört.

Uppgifterna kan komma att kontrolleras med arbetsgivare och mot föregående års deklaration. En gång om året skickar Värmdö kommun ut en inkomstförfrågan till dig.

Varierande månadsinkomst

Du som har en varierad inkomst månad för månad lämnar en beräknad, genomsnittlig månadsinkomst.

Familjeförhållanden

Den sammanlagda inkomsten beräknas efter följande familjeförhållanden:

 • Sammanboende/gifta föräldrar med gemensamt barn/ej gemensamma barn.
 • Ensamstående förälder, det vill säga om man är den ende vårdnadshavare som är folkbokförd på adressen.
 • Den förälder hos vilken barnet bor anses vara platsinnehavare. Den förälderns inkomst ligger som grund för avgiften.
 • Gemensam inkomst även om ena maken/sambon har utlandstjänst.

Avgiftsgrundande inkomster

Med avgiftsgrundande inkomster menas vårdnadshavares:

 • Bruttoinkomst av anställning eller uttag från eget företag
 • Övriga skattepliktiga förmåner, såsom traktamente, bilförmån, reseersättning, matersättning etc.
 • Avgångsvederlag
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), brutto
 • Vårdbidrag för barn till den del som utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning.
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift

Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre så innebär det att kommunen i efterhand justerar barnomsorgsavgiften.

Har du betalat för lite får du en tilläggsfaktura. Har du betalat för mycket gör vi en återbetalning efter att inkomstuppgifterna styrkts med till exempel studieintyg.

Har du inte lämnat in någon inkomstuppgift kan avgiften eventuellt bli högre än den borde vara enligt taxan.

Ändra inkomstuppgifter