Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människa och miljö klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation och ska aldrig slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Många sorters farligt avfall är direkt hälsoskadligt, men det kan också vara farligt på sikt om det sprids i naturen och kommer in i kroppen via mat och vatten. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, giftigt, smittbärande eller brandfarligt. Det innehåller ämnen som ställer till skada om de sprids i luft, vatten och mark. Att lämna farligt avfall till en miljöstation är det allra viktigaste i din källsortering.

Miljöstationer

Det farliga avfallet som lämnas in till miljöstationen tas om hand på ett miljösäkert sätt, beroende på de farliga egenskaperna hos avfallet. Antingen förstörs det, innesluts genom långtidsförvaring eller materialåtervinns.

I Värmdö finns miljöstationer på återvinningscentralerna, grovsopfärjan samt på OKQ8 i Gustavsberg och Stavsnäsmacken i Stavsnäs vinterhamn.

I Värmdö kan du lämna in gammalt och ej förbrukat kosmetika till KICKs kosmetikkedja i Mölnvik.

Exempel på farligt avfall:

 • Aerosolspray, hårspray och spraydeodorant.
 • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material, äldre febertermometrar.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Mediciner och läkemedel lämnas till apotek.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Småbatterier. Knappcellsbatterier, mobilbatterier, alkaliska batterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av el-avfall. Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker samt vid återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar.
 • Bilbatterier.

Märk förpackningar

Skriv på förpackningen vad den innehåller om du lämnar farligt avfall som inte är i originalförpackning. Det är en säkerhetsfråga för personalen. Blanda inte ihop olika typer av avfall. De kan reagera med varandra och orsaka stora skador.

Batterier

Många känner till att en del batterier innehåller miljöfarliga ämnen. Vad som är lite mera okänt är att alla batterier innehåller metaller som kan återvinnas. De metallerna är inte i sig miljöfarliga, men gruvdriften av dem är det. Genom att samla in batterier spar vi därför på jordens resurser och förhindrar att farliga ämnen sprids i vår miljö.

Relaterad information

Läs mer om återvinning på Sveriges avfallsportal

Sopor.nulänk till annan webbplats