Avgifter och regler för avfall

Varje hushåll i Värmdö betalar för hämtning av sitt kommunala avfall och för att kunna lämna sitt grovavfall till återvinningscentralerna. I vissa fall betalas även en avgift för slamtömning. 

Avfallsavgiften består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften täcker kostnader för kommunens återvinningscentraler, miljöstationer för farligt avfall samt administration. Den rörliga avgiften är på fastlandet baserad på antal tömningar du gör, grundad på sopkärlets storlek, det finns tre olika storlekar man kan välja på.

Avfallshämtning och slamtömning i Värmdö kommun finansieras helt via avgifter, inga skattemedel går till verksamheten. Därför anpassas taxan till aktuella kostnader.

För att undvika problem vid debitering av avfallsavgiften är det viktigt att du som flyttar eller säljer din bostad anmäler det till servicecenter, som behöver den nya ägarens namn och fasta bostadsadress före flytten.
Du är själv betalningsskyldig fram till flyttdagen eller ägarbytet. Beviljade dispenser upphör att gälla vid ägarbyte.


Behovsanpassad tömning på fastlandet

I Värmdö har vi behovstömning för villor eller radhus. Det innebär att du drar ut ditt avfallskärl på din specifika hämtdag när du önskar tömning. Det ger dig en möjlighet att själv påverka din avgift genom att sortera ut så mycket återvinningsbart avfall som möjligt. På fastlandet har alla villor/radhus varannan veckas hämtning av både matavfall och restavfall.

För flerbostadshus är det också möjligt att sänka de rörliga kostnaderna genom att delta i matavfallsinsamlingen. När matavfallet sorteras ut minskas mängden brännbart avfall och då kan antalet behållare eller storlek minska. Även priset på det brännbara avfallet reduceras när ni är med i matavfallsinsamlingen.

Abonnemang i skärgården

För privatkunder i skärgården finns det två avfallsabonnemang att teckna. Det vanligaste är att man har avfallshämtning vid egen brygga med 19 hämtningar/ år. Kommunen har även godkända uppsamlingsplatser på olika öar. För att få lämna på en uppsamlingsplats måste du meddela servicecenter. Hämtning vid uppsamlingsplatser sker 21 ggr/år. I skärgården betalar man en fast årsavgift samt en fast årstaxa för avfallsabonnemanget.

Kompostrabatt i skärgården

Vi har kompostrabatt i skärgården på 102 kr/år. Vid inköp av ny kompost betalar kommunen ett kompostbidrag på upp till 900 kr till fastighetsägaren och därefter 102 kr/år.

Gör så här för att få ditt kompostbidrag: 
Skicka in originalkvittot, uppge ditt namn, fastighetsbeteckning samt ange konto du vill ha bidraget insatt på. Skicka uppgifterna till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

(Med skärgården menar vi öar som inte har fast landförbindelse.)

Renhållningsordning

Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitel miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Avfallsplan 2021 , 638 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfallsföreskrifter , 486.9 kB, öppnas i nytt fönster.