Avgifter och regler för avfall

Varje hushåll i Värmdö betalar för hämtning av sitt kommunala avfall och för att kunna lämna sitt grovavfall till återvinningscentralerna. I vissa fall betalas även en avgift för slamtömning. 

Avfallsavgiften består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften täcker kostnader
för kommunens återvinningscentraler, miljöstationer för farligt avfall samt administration.
Den rörliga avgiften är på fastlandet baserad på antal tömningar du gör, grundad på sop-kärlets storlek, det finns tre olika storlekar man kan välja på.

För avfallstaxan har följande ändringar gjorts:

 • Ny taxa för fritidshus: Kommunal uppsamlingsplats
 • Ny taxa för flerbostadshus och verksamheter: Hämtning 26 gånger per år.
 • Ny taxa: Hämtning av sopkärl inne på fastighet.
 • Ny taxa: Container för trädgårdsavfall.
 • Ny taxa: Felsorteringsavgift.
 • Ny taxa: Hämtning av kyl, frys och vitvaror i skärgården.
 • Ny taxa: Hämtning vid oförutsedd händelse.
 • Ny taxa: Hämtning av förpackningar från flerbostadshus har införts.

För slamtaxan har följande ändringar gjorts:

 • Taxan för tömning av minireningsverk på fastlandet har sänkts och är nu densamma
  som för tömning av slamavskiljare och sluten tank.
 • Ny taxa för återfyllnad av vatten i minireningsverk på fastlandet har införts.
 • Inställelsetiden för beställda tömningar har sänkts från åtta kalenderdagar till
  fem arbetsdagar.
 • Taxan för hämtning inom en till två dagar på fastlandet har utgått.

Avfallshämtning och slamtömning i Värmdö kommun finansieras helt via avgifter, inga skattemedel går till verksamheten. Därför anpassas taxan till aktuella kostnader.

För att undvika problem vid debitering av avfallsavgiften är det viktigt att du som flyttar eller säljer din bostad anmäler det till servicecenter, som behöver den nya ägarens namn och fasta bostadsadress före flytten.
Du är själv betalningsskyldig fram till flyttdagen eller ägarbytet. Beviljade dispenser upphör att gälla vid ägarbyte.


Behovsanpassad tömning på fastlandet

I Värmdö har vi behovstömning för villor eller radhus. Det innebär att du drar ut ditt avfallskärl på din specifika hämtdag när du önskar tömning. Det ger dig en möjlighet att själv påverka din avgift genom att sortera ut så mycket återvinningsbart avfall som möjligt. På fastlandet har alla villor/radhus varannan veckas hämtning av både matavfall och restavfall.

För flerbostadshus är det också möjligt att sänka de rörliga kostnaderna genom att delta i matavfallsinsamlingen. När matavfallet sorteras ut minskas mängden brännbart avfall och då kan antalet behållare eller storlek minska. Även priset på det brännbara avfallet reduceras när ni är med i matavfallsinsamlingen.

Abonnemang i skärgården

För privatkunder i skärgården finns det två avfallsabonnemang att teckna. Det vanligaste är att man har avfallshämtning vid egen brygga med 19 hämtningar/ år. Kommunen har även godkända uppsamlingsplatser på olika öar. För att få lämna på en uppsamlingsplats måste du meddela servicecenter. Hämtning vid uppsamlingsplatser sker 21 ggr/år. I skärgården betalar man en fast årsavgift samt en fast årstaxa för avfallsabonnemanget.

Kompostrabatt i skärgården

Den som komposterar allt sitt komposterbara avfall och har anmält komposten till Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden kan få en kompostrabatt. Rabatten är på 107 kr/år (2024). Vid inköp av ny kompost betalar kommunen ut ett kompostbidrag på upp till 900 kronor till fastighetsägaren. Möjligheten till rabatt och bidrag gäller endast abonnemang på öar som saknar fast landförbindelse.

Gör så här för att få ditt kompostbidrag: 
Skicka in originalkvittot, uppge ditt namn, fastighetsbeteckning samt ange konto du vill ha bidraget insatt på. Skicka uppgifterna till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Renhållningsordning

Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitel miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Avfallsplan 2021 , 638 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfallsföreskrifter , 486.9 kB, öppnas i nytt fönster.