Ny avfallsplan

Arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen har pågått sedan 2019 och i juni 2021 antog kommunfullmäktige den nya avfallsplanen. Förberedande samråd om innehållet i den nya avfallsplanen har skett genom ett antal workshoppar och möten med olika delar av kommunen.

De delar som varit med är bland andra återbruk, matsvinn i skola och förskola, avfallsförebyggande och materialåtervinning i kommunala verksamheter, avfallsfrågor i stadsbyggnadsprocessen och nedskräpning. Kontakter har även tagits med externa aktörer (företag, organisationer, kommuner och länsstyrelsen). Därefter har ett förslag till avfallsplan utarbetats utifrån gällande lagstiftning och de mål och styrdokument som finns inom området.

Som en del i arbetet med den nya avfallsplanen har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Avfallsplanen innehåller fem huvudmål, sexton delmål och 35 åtgärder för planperioden 2021–2026. I huvuddokumentet nedan beskrivs målen.

Avfallsplanens samråd och utställningstid var mellan 25 januari till och med 26 februari 2021.


Avfallsplan 2021 , 638 kB.

Bilagor