Ny avfallsplan

Arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen har pågått sedan 2019. Förberedande samråd om innehållet i den nya avfallsplanen har skett genom ett antal workshoppar och möten med olika delar av kommunen.

De delar som varit med är bland andra återbruk, matsvinn i skola och förskola, avfallsförebyggande och materialåtervinning i kommunala verksamheter, avfallsfrågor i stadsbyggnadsprocessen och nedskräpning. Kontakter har även tagits med externa aktörer (företag, organisationer, kommuner och länsstyrelsen). Därefter har ett förslag till avfallsplan utarbetats utifrån gällande lagstiftning och de mål och styrdokument som finns inom området.

Som en del i arbetet med den nya avfallsplanen har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Avfallsplanen innehåller förslag på fem huvudmål, sexton delmål och 35 åtgärder för planperioden 2021–2026. I huvuddokumentet nedan beskrivs målen.

Fortsatt arbete

Avfallsplanens samråd och utställningstid var mellan 25 januari till och med 26 februari 2021. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om den nya avfallsplanen under våren 2021.

Dokument

Förslaget till avfallsplan utgörs av följande dokument.


Avfallsplan 2021 , 782.8 kB.

Bilagor

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till utredare William Friman, telefon 08-570 470 79 eller e-post: william.friman@varmdo.se