Ny avfallsplan - samråd och utställning

Arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen har pågått sedan 2019. Förberedande samråd om innehållet i den nya avfallsplanen har skett genom ett antal workshoppar och möten med olika delar av kommunen.

De delar som varit med är bland andra återbruk, matsvinn i skola och förskola, avfallsförebyggande och materialåtervinning i kommunala verksamheter, avfallsfrågor i stadsbyggnadsprocessen och nedskräpning. Kontakter har även tagits med externa aktörer (företag, organisationer, kommuner och länsstyrelsen). Därefter har ett förslag till avfallsplan utarbetats utifrån gällande lagstiftning och de mål och styrdokument som finns inom området.

Som en del i arbetet med den nya avfallsplanen har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Avfallsplanen innehåller förslag på fem huvudmål, sexton delmål och 35 åtgärder för planperioden 2021–2026. I huvuddokumentet nedan beskrivs målen.

Granskningstid

Samråd och utställning om förslaget till ny avfallsplan för Värmdö kommun pågår från den 25 januari 2021 till och med den 26 februari 2021. Synpunkter önskas särskilt på förslagen till åtgärder. Behöver de omformuleras? Finns det behov av ytterligare åtgärder?

Dokument

Förslaget till avfallsplan utgörs av följande dokument.


Avfallsplan 2021

Bilagor

Utställningslokaler

Förslaget till ny avfallsplan finns tillgängligt för granskning i kommunhuset i Värmdö kommun, Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till utredare Fredrik Segersteén, telefon 070-007 51 39, e-post: Fredrik.segersteen@varmdo.se

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas till fredrik.segersteen@varmdo.se eller till:

Värmdö kommun
Utredningsenheten
134 81 Gustavsberg

Fortsatt arbete

Efter samråd och utställning kommer inkomna synpunkter att arbetas in i den nya avfallsplanen. Därefter kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om den nya avfallsplanen under våren 2021.