Slamtömning

Här kan du göra din slambeställning samt få information om vilka stopptider som gäller vid beställning av tömning av de olika avloppsanläggningarna.

Det är viktigt att din avloppsanläggning fungerar som den ska då orenat avloppsvatten inte får släppas ut i miljön. Det du kan göra för att försäkra dig om bästa möjliga reningseffekt i anläggningen och få så lång livslängd som möjligt är att med jämna mellanrum inspektera din anläggning.

Du beställer slamtömning via kommunens
e-tjänst. Du kan även beställa slamtömning via servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.

Kommunen fastställer taxor och avgifter för slamtömning varje år i kommunfullmäktige. Länk till slamtaxan finns till höger.

Under varje anläggningstyp får du bland annat mer information om tider för beställning och vilka regler som gäller vid jourtömning.

Anläggningen

  • Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne. Låt den sitta uppe hela året för att inte missa att sätta upp den inför tömning och därmed riskera en utebliven tömning och avgift för bomkörning.
  • Brunnslocket får väga max 15 kg enligt Arbetsmiljöverkets regler.
  • Lossa på fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
  • Plantera inte blommor och buskar runt brunnen. Flytta på blomlådor och solur innan tömning.
  • Vintertid behöver ni se till att brunnslocket inte är fastfruset. Skylten/vimpeln ska fortfarande synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat.

Tömningsintervall

Fastighetsägaren ansvarar för att slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk töms så ofta så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön och att anläggningens funktion inte äventyras.

  • Minireningsverk och slamavskiljare med ansluten WC behöver tömmas minst varje år.
  • Slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska tömning ske minst vartannat år eller enligt beslut från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.
  • Slutna tankar ska vara kopplade till larm och tömmas vid behov.

Du kan läsa mer i kommunens avfallsföreskrifter.

Avfallsföreskrifter

Tömningsintervall för sluten tank och slamavskiljare

Har slamtömning utförts? 

Det kan ibland vara svårt att se om tömning utförts. Det kan kontrolleras på följande sätt:

  • Alla slamavskiljare är alltid fyllda med vatten, det kan upplevas att brunnen inte är tömd. Kontrollera så här: Om det är en tjock kaka högst upp i brunnen eller om det känns trögt när du rör runt, är det inte tömt. Känns det lätt som vatten är det tömt.
  • Brunnarna har också olika bottnar. En del ska inte sugas helt torra utan ska ha ett mindre slamlager i botten. Är det bara ett mindre slamlager så har tömning utförts.

Om anläggningen inte har blivit slamtömd

Om du som fastighetsägare har förorsakat att entreprenören inte har kunnat tömma anläggningen får du betala för en bomkörning. Det gäller vid både obligatorisk tömning, extra tömning (budning) och jourtömning. Du säkerställer att tömning kan utföras utifrån "Checklista för slamtömning".

Om du har säkerställt att tömning kan utföras men ändå inte fått tömt, måste du reklamera det till servicecenter inom en (1) månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din abonnemangstömning inte har kunnat utföras på grund av väderförhållanden återkommer entreprenören så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning.


Inför slamtömning tänk på detta:

För att vi ska kunna tömma din anläggning behöver du som fastighetsägare säkerställa att tömning kan utföras. Läs mer i Checklista inför slamtömning på länken till höger. Det finns även mer information i kommunens Tekniska handbok Del 8 Avfall - avsnitt 9.

Ändring av hämtningsintervall eller kompostering

För att kunna ansöka om dispens för ändring av hämtningsintervall för slam eller latrin ska ditt avlopp vara godkänt. Detsamma gäller om du vill ansöka om att kompostera slam eller latrin.

För att få dispens krävs att avloppsanläggningen har tillstånd och uppfyller dagens krav på rening.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Klicka på länken Taxor och avgifter nedan.

Har du några frågor om ändrat hämtningsintervall eller kompostering av slam/latrin kontakta bygg- och miljöavdelningen via varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.


Olika typer av anläggningar

Slamavskiljare

I en slamavskiljare fångas det fasta avfallet och sjunker till botten och flytslammet hamnar överst. En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren enligt de tömningsintervaller som meddelas i beslutet från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tömningsintervallet varierar beroende på om anläggningen betjänar en fritidsbostad eller en permanentbostad, hur stor slamavskiljaren är samt om anläggningen belastas av både WC- och BDT-avlopp eller bara BDT-avlopp. Till slamavskiljare hör även fördelningsbrunn som fördelar vattnet till flera spridarrör. Vid infiltration och markbädd sipprar avloppsvattnet genom marken och renas.

Sluten tank

En sluten tank ska vara hel och ha ett låst lock för att förhindra olyckor. Sluten tank ska vara kopplad till larm, som ger information om när det är dags för tömning. Efter tömning är det alltid en mindre mängd kvar i tanken, det är rester som sitter på väggen som rinner ner och lägger sig på botten av tanken.

Vid misstanke om att den slutna tanken är otät (vid inläckage eller utläckage) kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Relaterad information

Det du kan göra för att försäkra dig om bästa möjliga reningseffekt i anläggningen och få så lång livslängd som möjligt är att med jämna mellanrum inspektera din avloppsanläggning.

Läs mer på sidan Små avlopp


Hjälpte den här sidan dig?Om personuppgifter
Om du använder formuläret, tänk på att inte skicka några personliga uppgifter. Värmdö kommun sparar aldrig några uppgifter om dig utöver vad du själv ger samtycke till eller uppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag som kommun. Läs mer på varmdo.se/personuppgifter