Slamtömning

Här kan du beställa din slamtömning samt få information om vilka stopptider
som gäller vid beställning av tömning av de olika avloppsanläggningarna.

Det är viktigt att din avloppsanläggning fungerar som den ska då orenat avloppsvatten inte
får släppas ut i miljön. Det du kan göra för att försäkra dig om bästa möjliga reningseffekt i anläggningen och få så lång livslängd som möjligt är att med jämna mellanrum inspektera
din anläggning.

Klipp buskar och grenar

För att slambilen ska komma fram och tömma kärlen behöver grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen klippas. Illustrationen nedan visar den höjd och bredd som gäller för att sopbilen ska komma fram på ett säkert sätt för att tömma kärlen.

 • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter
 • Grenar och buskar utanför din fastighet behöver klippas bort så att tömning kan utföras.
Bild på slamtömningsbil med angivande av bredd och höjd. Illustration.

Så här ska det se ut.

Du beställer slamtömning via kommunens
e-tjänst.

Du kan även beställa slamtömning och få svar på dina frågor via oss på servicecenter: varmdo.kommun@varmdo.se
eller telefon 08-570 470 00.

Kommunen fastställer taxor och avgifter för slamtömning varje år i kommunfullmäktige. Länk till slamtaxan finns till höger.

Under varje anläggningstyp får du bland annat mer information om tider för beställning och vilka regler som gäller vid jourtömning.

Anläggningen

 • Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne. Låt den sitta uppe hela året för att inte missa att sätta upp den inför tömning och därmed riskera en utebliven tömning och avgift för bomkörning.
 • Brunnslocket får väga maximalt 15 kilo enligt Arbetsmiljöverkets regler.
 • Lossa på fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
 • Plantera inte blommor och buskar runt brunnen. Flytta på blomlådor och solur innan tömning.
 • Vintertid behöver ni se till att brunnslocket inte är fastfruset. Skylten/vimpeln ska fortfarande synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat.

Tömningsintervall

Fastighetsägaren ansvarar för att slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk töms så ofta så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön och att anläggningens funktion inte äventyras.

 • Minireningsverk och slamavskiljare med ansluten WC behöver tömmas minst varje år.
 • Slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska tömning ske minst vartannat år eller enligt beslut från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • Slutna tankar ska vara kopplade till larm och tömmas vid behov.

Du kan läsa mer i kommunens avfallsföreskrifter.

Avfallsföreskrifter , 486.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tömningsintervall för sluten tank och slamavskiljare

Har slamtömning utförts?

Det kan ibland vara svårt att se om tömning utförts. Det kan kontrolleras på följande sätt:

 • Alla slamavskiljare är alltid fyllda med vatten, det kan upplevas att brunnen inte är tömd. Kontrollera så här: Om det är en tjock kaka högst upp i brunnen eller om det känns trögt när du rör runt, är det inte tömt. Känns det lätt som vatten är det tömt.
 • Brunnarna har också olika bottnar. En del ska inte sugas helt torra utan ska ha ett mindre slamlager i botten. Är det bara ett mindre slamlager så har tömning utförts.

Om anläggningen inte har blivit slamtömd

Om du som fastighetsägare har förorsakat att entreprenören inte har kunnat tömma anläggningen får du betala för en bomkörning. Det gäller vid både obligatorisk tömning,
extra tömning (budning) och jourtömning. Du säkerställer att tömning kan utföras utifrån "Checklista för slamtömning".

Om du har säkerställt att tömning kan utföras men ändå inte fått tömt, måste du reklamera det till servicecenter inom en (1) månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din abonnemangstömning inte har kunnat utföras på grund av väderförhållanden återkommer entreprenören så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen.
I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning.


Inför slamtömning tänk på detta:

För att vi ska kunna tömma din anläggning behöver du som fastighetsägare säkerställa att tömning kan utföras. Läs mer i Checklista inför slamtömning på länken till höger. Det finns även mer information i kommunens Tekniska handbok Del 8 Avfall - avsnitt 9.

Kompostering

Latrin från torrtoaletter och slam från avloppsanläggningar ska i första hand omhändertas av kommunen. Om du vill hantera latrin eller slam på din egna fastighet behöver du därför skicka in en ansökan om dispens. Dispens för eget omhändertagande kan endast beviljas om det finns förutsättningar för kompostering och spridning av det färdigkomposterade materialet på din fastighet utan risk för olägenhet. Observera att en dispens är personlig och gäller inte nästa ägare om fastigheten byter ägare.

Latrin

Läs mer om torra toalettlösningar och kompostering av latrin

Torra toalettlösningar och kompostering av latrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Slam

I regel ges inte dispens för eget omhändertagande av slam från en avloppsanläggning med
WC ansluten och där slamtömning är möjlig. Om slamtömning inte är nödvändig varje år kan
ett alternativ vara att ansöka om förändrat hämtningsintervall.

För avloppsanläggningar med endast bad-, disk- och tvättvatten anslutet kan dispens beviljas om avloppsanläggningen bedöms ha god funktion och inte påverkas negativt av egen slamtömning.

En grundförutsättning för att kunna få ansökan beviljad är att ditt avlopp har tillstånd och uppfyller dagens miljökrav. Det innebär att om du ansöker om kompostering av slam gör vi också en bedömning av din avloppsanläggning. Om vi inte har genomfört tillsyn av din avlopps-anläggning inom de senaste åren kommer vi efterfråga kompletterande uppgifter
från dig.
Om avloppet har brister beviljas inte kompostering av slam och bristerna med avloppet behöver åtgärdas av fastighetsägaren.

Du ansöka om installation av torrtoalett samt dispens för kompostering av slam och latrin
via vår e-tjänst.

Ansökan om torrtoalett samt  dispens kompostering av latrin
och slam, E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan.
Den fullständiga taxan hittar du här.

Kompostering av slam eller latrin - timavgift

 • Vanlig handläggningsavgift varierar mellan 1 238 och 4 952 kronor. Detta beror exempelvis på om kompletterande uppgifter behöver skickas in eller platsbesök behöver ske för att bedöma funktionen på avloppsanläggningen.

Ändrat hämtningsintervall av slam

I vissa fall kan det finnas behov av att slamtömma din avloppsanläggning mer sällan än de fastställda hämtningsintervallen som är beskrivna ovan. Du kan då ansöka om dispens för ändrat hämtningsintervall av slam.

För att kunna få ansökan beviljad behöver din avloppsanläggning ha ett giltigt tillstånd och uppfylla dagens miljökrav. Det innebär att om du ansöker om längre hämtningsintervall för slamtömning sker också en bedömning av din avloppsanläggning. Om vi inte har genomfört tillsyn av din avloppsanläggning inom de senaste åren kommer vi efterfråga kompletterande uppgifter från dig och vid behov besöka din fastighet för att bedöma avloppsanläggningens funktion. Om avloppet har brister kan vi inte bevilja ett längre hämtningsintervall.

Har du exempelvis en markbaserad avloppsanläggning för WC- och BDT-avlopp behöver du redovisa ett analysresultat på utgående avloppsvatten. Har du ett minireningsverk för WC- och BDT-avlopp behöver du, utöver ett analysresultat, även bifoga servicerapporter samt eventuellt yttrande från leverantören eller servicefirman angående lämpligt hämtningsintervall.

Här kan du läsa mer om provtagning av avloppsvatten:

Provtagning av avloppsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att en dispens för ändrat hämtningsintervall är personlig och gäller därför
inte nästa ägare vid eventuellt ägarbyte.

Nedan kan du ansöka om ändrat hämtningsintervall i vår e-tjänst.

Ändrat hämtningsintervall - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan.

 • Vanlig handläggningsavgift varierar mellan 1 238 och 4 952 kronor. Detta beror exempelvis på om kompletterande uppgifter behöver skickas in eller platsbesök
  behöver ske för att bedöma funktionen på avloppsanläggningen.

Har du några frågor om ändrat hämtningsintervall eller kompostering av slam/latrin kan kontakta miljöinspektörerna som arbetar med avloppsfrågor på bygg- och miljöavdelningen
via varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.

Olika typer av anläggningar

Slamavskiljare

I en slamavskiljare fångas det fasta avfallet och sjunker till botten och flytslammet hamnar överst. En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren enligt de tömningsintervaller som meddelas i beslutet från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tömningsintervallet varierar beroende på om anläggningen betjänar en fritidsbostad eller en permanentbostad, hur stor slamavskiljaren är samt om anläggningen belastas av både WC- och BDT-avlopp eller bara BDT-avlopp. Till slamavskiljare hör även fördelningsbrunn som fördelar vattnet till flera spridarrör. Vid infiltration och markbädd sipprar avloppsvattnet genom marken och renas.

Sluten tank

En sluten tank ska vara hel och ha ett låst lock för att förhindra olyckor. Sluten tank ska vara kopplad till larm, som ger information om när det är dags för tömning. Efter tömning är det alltid en mindre mängd kvar i tanken, det är rester som sitter på väggen som rinner ner och lägger sig på botten av tanken.

Vid misstanke om att den slutna tanken är otät (vid inläckage eller utläckage) kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Relaterad information

Det du kan göra för att försäkra dig om bästa möjliga reningseffekt i anläggningen och få så lång livslängd som möjligt är att med jämna mellanrum inspektera din avloppsanläggning.

Läs mer på sidan Små avlopp

Hjälpte den här sidan dig?Om personuppgifter
Om du använder formuläret, tänk på att inte skicka några personliga uppgifter. Värmdö kommun sparar aldrig några uppgifter om dig utöver vad du själv ger samtycke till eller uppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag som kommun. Läs mer på varmdo.se/personuppgifter