Checklista slamtömning

För att vi ska kunna tömma din anläggning behöver du som är fastighetsägare säkerställa att tömning kan utföras. Läs igenom checklistan inför tömning så kan du undvika utebliven tömning och bli debiterad en onödig avgift (en så kallad bomkörning).

Vägen till fastigheten, uppställningsplats och vändplats

 • Vägen, slambilens uppställningsplats och eventuell vändplats ska ha tillräckligt
  utrymme och vara framkomlig utan hinder. Vändplats måste finnas om du bor
  vid en återvändsgata/väg. Läs mer i kommunens tekniska handbok (kapitel 8 avfall).
 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats måste vara hårdgjorda och
  klara belastningen av ett tungt fordon, även i våt väderlek.
 • Vägen ska ha fri sikt och god framkomlighet. Träd och växtlighet får inte inkräkta
  på vägbredd. Det innebär att måste vara fritt från grenar och sly 3,5 meter i bredd
  och 4,7 meter i höjd.
 • Om vägbom finns måste avfallsenheten få nyckel eller låskod.
 • Vintertid behöver vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats vara snöröjd
  och halkbekämpad. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Läs mer i kommunens tekniska handbok (kapitel 8 avfall).
 • Om slamtömning sker direkt från slamfärjan. Båten behöver 1,0 meters djup i fören
  (vid land) och 2,0 meters djup 25 meter ut, så att den kan köra in till en angöringsplats
  samt 10 meter i farledsbredd.

Från uppställningsplats till slamanläggning

 • Marken för slangdragning behöver vara fri från hinder, till exempel högt gräs,
  annan växtlighet, trädgårdsmöbler, vedhögar som försvårar arbetet eller kräver
  extra slangdragning som kostar extra. Tänk på att slambilen inte kör på gräsmattor
  eller andra markområden för att komma närmare anläggningen för att extra slang-dragning ska undvikas.
 • Nedhängande grenar och buskar ska röjas för fri sikt.
 • Markera eventuell utlagd slang så att chauffören hittar anslutningspunkten.
  Med egen sugledning för tömning av slamanläggning kan extra slangdragning
  undvikas.
 • Vintertid behöver sträckan mellan slambil/slamfärja och anläggningen vara framkomlig och halkfri.

Slamtömningsanläggningen

 • Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne. Låt den
  sitta uppe hela året för att inte missa att sätta upp den inför tömning och därmed
  riskera en utebliven tömning och avgift för bomkörning.
 • Brunnslocket får väga maximalt 15 kilo enligt Arbetsmiljöverkets regler.
 • Lossa på fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
 • Plantera inte blommor och buskar runt brunnen.
 • Flytta på blomlådor och solur innan tömning.
 • Vintertid behöver ni se till att brunnslocket inte är fastfruset. Skylten/vimpeln ska fortfarande synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat.

Slamtömning vid minireningsverk

En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för slamtömningspersonalen i direkt anslutning till minireningsverket och det ska vara tydligt märkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska vara skyddade.

För mer information

Du är välkommen att höra av dig till servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se eller telefon 08-570 470 00 om du har frågor kring slamtömning.