Fosforfilter/fosforfälla

Här får du information om vilka regler som gäller vid tömning av fosforfilter/fosforfälla.

Vad är ett fosforfilter?

Ett fosforfilter är ett komplement till en biologisk behandling, till exempel en markbädd. Fosforfilter kan också användas som efterbehandling efter till exempel ett minireningsverk.

Det är viktigt att byta filtermaterialet då det är förbrukat så att funktionen upprätthålls.

Fem eller färre fastigheter - kommunens ansvar

Det gäller filtermaterial som har kortare utbytestid än fem år eller där det är fem eller färre fastigheter påkopplade. Det använda materialet räknas som hushållsavfall och det är kommunen som är ansvarig för borttransport och behandling av filtermaterialet.

Fler fastigheter än fem - fastighetsägarens ansvar

Om det är fler fastigheter påkopplade eller har längre utbytestid än fem år räknas det som byggavfall och fastighetsägaren ska själv ombesörja byte och bortforsling. Nytt filtermaterial ska tillföras fosforfällan i anslutning till hämtning av det gamla materialet.

Det finns olika sorters filtermaterial, dels i storsäck där tömning sker med kranbil, dels som lösmaterial då det slamsugs. Finns även mindre fosforfilter där man öser ur filtermassan för hand. Se de olika leverantörernas instruktioner.

Avstånd mellan fosforfälla och transportfordon får vara max fem meter.

På fastlandet

På fastlandet kan du få din fosforfilter/fosforfälla tömd inom åtta kalenderdagar.

Inför tömning ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugningsbil eller med kranbil.

I skärgården

I skärgården kan du få din fosforfilter/fosforfälla tömd inom åtta kalenderdagar.

Inför tömning ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugningsbil eller med kranbil.

Servicecenter

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang eller om du har andra frågor, varmdo.kommun@varmdo.se, 08-570 470 00.