Höns

För att få hålla höns och tupp inom detaljplanelagt område krävs i vissa fall tillstånd från kommunen. Ansökan görs till bygg- och miljöavdelningen och är förenad med en avgift.

När krävs tillstånd?

För att hålla höns inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från kommunen. Det krävs alltid tillstånd om du har tupp. Det krävs dock inget tillstånd om du håller maximalt fem höns och inte har någon tupp.

Läs gärna informationen under stycket ansökan för att veta vad du bör tänka på om du planerar att hålla höns/tupp.

Ansökan

Vid prövningen av ansökan att hålla höns bedömer kommunens bygg- och miljöavdelning om hönshållningen kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Exempelvis granskas:

  • hur gödsel kommer att hanteras för att det inte ska riskera att förorena dricksvattenbrunnar i närområdet.
  • att foder förvaras så att det inte riskerar att dra till sig råttor.
  • att lukten eller ljudet från hönshållningen inte är störande för omgivningen.

Ansökan om djurhållning - blankett

Avgift

För prövningen av ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa

Taxor och avgifter