Hund och katt

Att äga djur innebär både glädje och ansvar. Du som äger hund eller
katt har ett ansvar för att dessa inte ska orsaka olägenheter för
människor eller miljön. Bestämmelser och lagar som reglerar hållning
av hund och katt finns i bland annat djurskyddslagen och Värmdö
kommuns ordningsregler.

Djurägarens ansvar

När katten eller hunden är ute ska ägaren hålla den under uppsikt så att den inte förorenar
på olämpliga platser såsom lekparker, sandlådor eller andras tomter. Du ska alltid hålla rent efter din hund eller katt. Katten och hunden bör vara märkt så att ägaren går att identifiera.

Vanliga klagomål

Det kommer ofta in klagomål till bygg- och miljöavdelningen som handlar om hundar eller katter som orsakar olägenheter för människor eller miljön. Det kan handla om att djuren förorenar på olämpliga ställen, hundar som skäller ofta, katter som smiter in i andras bostäder
samt orsakar allergiska besvär för människor med överkänslighet eller allergi mot pälsdjur.

Hur kan bygg- och miljöavdelningen hjälpa?

Bygg- och miljöavdelningen handlägger ärenden gällande hundar eller katter som orsakat en olägenhet enligt ovanstående. Handlar det om att en katt är förvildad eller att en hund springer lös hänvisar vi till länsstyrelsen och polismyndigheten.

Vad gäller för hundar?

Hundar får inte springa lösa på offentliga platser. Hunden ska alltid vara kopplad i hela kommunen. Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs, Djurö by, Sandhamn och på alla badplatser som inte är allmänna. Hundar får inte vistas på allmänna badplatser, allmänna lekparker och samtliga begravningsplatser.

Mellan den 1 mars och den 20 augusti gäller särskilda regler

Strikt (absolut) kopplingstvång gäller under sommaren på alla öar i Saltsjön i Stockholms skärgård. Under den perioden ska hundar hållas under tillsyn så att de inte kan springa in
på lösa marker där det kan finnas vilda djur. I praktiken innebär det att hundar alltid ska vara kopplade under den tidsperioden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer. Om du kan försäkra dig om att din hund inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön så finns det vissa platser där du kan hålla din hund okopplad. Bland dessa är din egen tomt om den är inhägnad och skogspartier om du har bra lydnad på din hund. Tikar som löper ska hållas kopplade inom hela kommunen.

Undantag mot kopplingstvång

Undantag gäller för öar med fast broförbindelse samt öarna Möja, Runmarö och Sandön.
På öar med fast broförbindelse, Farsta-Ormingelandet, Värmdö, Ingarö, Fågelbrolandet, Djurö, Vindö samt Möja, Runmarö och Sandön, ska hundar hållas kopplade förutom om de är mycket väldresserade och ägaren har full kontroll över hunden.

Ledarhundar, polishundar och jakthundar i arbete är helt eller delvis undantagna från
dessa regler.

Vad gäller för katter?

Katter är svårare att hålla kopplade och generellt kan kommunen inte göra något åt att en katt tagit sig in på er tomt eller ert hus. Nedan finns exempel på åtgärder en fastighetsägare kan vidta om katter ofta springer på tomten.

Jag har problem med katter på tomten

Eftersom kattägaren inte är skyldig att hålla katten borta från andras tomter följer här en lista på saker man kan göra för att hålla katterna borta. Observera dock att du inte får lägga ut gift eller på annat sätt skada en hund eller katt.

  • Katter skyr tibast

Plantera tibast, en väldoftande prydnadsbuske som blommar med röda blommor på bar kvist, luktar starkt och gott. Tibasten är en giftig, lövfällande liten buske.

  • Parfym stoppar katterna

Stänk parfym på jorden, katterna gillar inte doften som inkräktar på deras revir. Proceduren måste upprepas med jämna mellanrum, bland annat efter regn.

  • Fullstop som innehåller rosmarinolja

Man blandar ut det med vatten och sprutar där man inte vill att katterna ska gå.

  • Apelsin- eller pomeransskal

Lägg ut där ni inte vill att katterna ska vara.

  • Kycklingnät

Är rabatten nylagd kan man lägga ut kycklingnät över hela och plantera blommor och lökar i nätrutorna. Alternativ till detta kan vara presenning eller fiberduk.

  • Bambupinnar

Stoppa ner bambupinnar tätt, tätt i rabatten till dess att blommorna vuxit upp.

  • C-vitamin

Lös upp ett rör C-vitamin brustabletter i 10 liter vatten, häll på de ställen där man vill ha kattfritt.

  • Vatten

De flesta katter avskyr såväl vatten som överraskningar. Trädgårdsslangen eller en hink vatten är ett oerhört effektivt vapen. Vatten ska användas med förstånd och försiktighet. Det innebär att ingen hård vattenstråle och inget hett vatten får användas. Efter några vattenduschar inser katten att den här trädgården bör undvikas.

I zooaffärer, trädgårdsbutiker och liknande finns olika medel som har en avskräckande effekt. Strö ut, spraya på det du vill skydda. Observera att detta måste upprepas efter regn.

Till sist, ge inte upp! Katten kommer kanske att tycka att det är så ogästvänligt hemma hos dig att den väljer en annan plats.

Vad säger lagen?

Djurskyddslagen (SFS 1988:534)

2 § Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

3 § Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

9 § Ett sjukt eller skadat djur ska snarast ges nödvändig vård, om inte sjukdomen eller skadan
är så svår att djuret måste avlivas omedelbart.

Länsstyrelserna har sedan 1 januari 2009 tillsynsansvaret gällande frågor som rör djurskydd.

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Den kommunala nämnden har tillsynsansvar gällande eventuella olägenheter för människors hälsa.

Lagen om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150)
1 § Hundar och katter ska hållas under uppsyn och skötas på så sätt att skador eller avsevärda olägenheter förebyggs.

2 § En hundägare ska låta märka sin hund så att den kan identifieras. Märkningen ska vara bestående.

8 § Om någon brister i uppsyn och skötsel av en hund får polismyndighet meddela förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.

21 § En katt som kan antas vara övergiven eller förvildad får avlivas av jakträttshavaren.
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom tätbebyggt område.

Vad betyder lagarna?

Lagarna innebär bland annat att kattägaren är skyldig att ge sin katt mat och vatten samt ta hand om den om den blir sjuk. Bygg- och miljöavdelningen räknar även den som matar kringstrykande katter som kattägare.

En ägare som inte längre vill eller kan ta hand om sin katt är skyldig att se till att katten får ett nytt hem eller så måste kattägaren själv bekosta avlivning. Förvildade eller övergivna katter får inom tättbebyggt område fångas och avlivas. Detta får endast göras av kommunens jägare och det krävs alltid tillstånd från polisen i varje enskilt fall. För att en infångad katt inte av misstag skall betraktas som förvildad eller övergiven, rekommenderas märkning av katten.

Bygg- och miljöavdelningen rekommenderar även kattägare att sterilisera/kastrera sina katter om katterna inte ska användas till avel. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd säger bland annat att husdjur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så
att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Observera att det inte betraktas som en olägenhet för människors hälsa, så kallad sanitär olägenhet, att en katt uträttar sina behov i rabatter, befinner sig på grannens tomt eller hoppar upp på bilar. Kattägare kan inte heller tvingas att hålla sin katt inne för att katten går in i andras hus genom tillfälligt öppna fönster eller dörrar.

Sedan år 2002 finns även en dom i miljödomstolen som säger att en kattägare inte kan ställas till svars för att deras katt uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter. Miljööverdomstolen tog inte upp frågan till prövning, vilket medför att prejudikat har uppstått.

Vill du veta mer?

Information om lagar, bestämmelser och allmänna platser finns att läsa i Värmdö kommuns lokala ordningsföreskrifter.


Länk till ordningsföreskrifterna.  , 70.2 kB.Här är bilaga 3.3 som särskilt redogör för vilka platser som avses med begravningsplatser, allmänna lekplatser, skolgårdar, idrottsplatser, anordnade motionsspår samt allmänna badplatser , 70.2 kB.

Ni kan även läsa lagstiftningen som hänvisas till ovan via riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss om ni har frågor.