Nedgrävning av död häst eller sällskapsdjur

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Grundregeln när ett större djur dör eller avlivas är att det ska skickas för destruktion för att undvika smittspridning, men det är även i vissa fall möjligt att begrava det på egen mark.

Det är tillåtet att gräva ner en självdöd eller avlivad häst eller sällskapsdjur på egen mark (eller annans mark efter tillstånd från denne). Från och med den 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för detta.

Kontakta kommunen

Du som djurägare behöver kontakta bygg- och miljöavdelningen för att tillsammans välja ut en lämplig plats med hänsyn till skydd för miljö och människors hälsa. Nedgrävningen ska också följa de anvisningar som kommunen lämnar om till exempel nedgrävningsdjup och avstånd till bland annat vattenbrunnar. Läs mer nedan.

Misstanke om smittsam sjukdom

Observera dock att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom. Om döda djur ska grävas ner i samband med utbrott av allvarlig smittsam sjukdom kan det krävas särskilda åtgärder. Denna information omfattar inte sådana händelser.

Så här ska nedgrävning gå till:

Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt, men om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning så ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.

Djuret bör grävas ner till cirka en och en halv (1,5) meters djup, så att andra djur hindras från att gräva upp kadavret och därutöver i övrigt i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar.

Kommunens anvisningar vid val av plats

Val av plats ska uppfylla nedanstående kriterier och ske på sådant djup att djur hindras från att gräva upp kadavret.

Markförhållanden

 • Hela djurkroppen ska ligga ovanför grundvattenytan
 • Marken bör vara väldränerad
 • Marken bör vara plan, sluttningar bör helst inte användas vid nedgrävning. Den grav som grävs bör vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 m jord. Detta innebär att för en normalstor häst bör graven vara ca 2-3 m bred och 2,5-3 m djup. Lösa jordlager ska finnas under djurkroppen. Graven ska täckas med jord så att det bildas en svag ås över graven och jorden ska packas så att inga rovdjur kan gräva upp kadavret. Vet du att det finns problem med rovdjur eller vildsvin i området kan det krävas större djup och det kan till och med vara så att man måste vidta andra åtgärder för att försvåra för vilda djur att komma åt kadavret. Ett sätt kan vara att lägga ner stenar i gropen.

Skyddsavstånd

 • Håll 100 meters avstånd till bostadshus.
 • Välj plats som innebär ett avstånd på cirka hundra (100) meter från närmaste vattentäkt. Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av vattentäkt eller grundvatten.
 • Avstånd till vattenförande dike, sjö eller vattendrag ska vara mer än femtio (50) meter. Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av vattendrag, sjö eller hav.
 • Nedgrävning får inte ske inom följande områden/platser:

- skyddsområde för dricksvattentäkt eller vid fornlämning

- gödselstack.

 • Begravningsplatsen ska märkas ut, till exempel med en stor sten
 • Karta över platsen med markering av begravningsplatsen ska skickas in till bygg- och miljöavdelningen
 • Efter nedgrävningen måste de arbetsredskap och de delar av fordon och behållare som kommit i direkt eller indirekt kontakt med det döda djuret noggrant rengöras och desinficeras.
 • Vid nedgrävning ska du som ansvarar för nedgrävningen föra register över mängd och art av djur som grävts ned, samt datum och plats för nedgrävningen. Uppgifterna i registret ska sparas i minst två år.

Vid eventuell försäljning av fastigheten ska den nya fastighetsägaren informeras om platsen, då det vid senare tillfälle skulle kunna uppkomma en olägenhet i samband med denna.

Kremering – alternativ till nedgrävning

Du kan också låta kremera ditt djur. Jordbruksverket har en lista över godkända förbränningsanläggningar på sin webbplats.

Till Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hästpass

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska hästpasset ogiltigförklaras och makuleras.

Om hästen slaktas på ett slakteri sköts hanteringen vanligen av slakteriet, som kontaktar den avelsorganisation som utfärdat passet och skickar passet eller ett intyg om slakten till dem.

Om du däremot väljer att avliva hästen på gården ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det. Avelsorganisationen ska makulera passet och registrera avlivningen i sin databas. Om du inte känner till var hästpasset utfärdats ska du skicka det till Jordbruksverket, Enheten för häst, fjäderfä och vilt, 551 82 Jönköping.