Nedgrävning av död häst och större sällskapsdjur

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Grundregeln är att när ett större djur dör eller avlivas ska det skickas för destruktion för att undvika smittspridning. Men i vissa fall är det möjligt att begrava djuret på egen mark.

Det är tillåtet att gräva ner en självdöd eller avlivad häst eller större sällskapsdjur på egen mark (eller annans mark efter tillstånd från denne). Från och med den 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för detta.

Med större sällskapsdjur avses inte till exempel hund, katt, kanin eller marsvin, de är exempel på mindre sällskapsdjur.

Kontakta kommunen

Om du som djurägare själv önskar ta hand om ditt döda djur (häst eller större sällskapsdjur) behöver du skriftligt i efterhand informera kommunen om var du i så fall har grävt ned
det avlidna djuret, tillsammans med en motivering av valet av plats.

Redovisa då också vilka skyddsåtgärder du har vidtagit i samband med nedgrävningen.
Se anvisningar nedan. Syftet med dessa anvisningar är att skydda miljön och människors
hälsa.

Misstanke om smittsam sjukdom

Kom ihåg att du alltid är skyldig att kontakta en veterinär vid misstanke om att djuret har drabbats av en allvarlig smittsam sjukdom. Det kan då behövas andra särskilda åtgärder utöver de som du normalt behöver vidta och som nämns nedan. Om döda djur ska grävas
ner i samband med utbrott av allvarlig smittsam sjukdom kan det krävas särskilda åtgärder.
Denna information omfattar alltså inte sådana händelser.

Du kan läsa mer om smittskydd på Länsstyrelsens webbsida.

Länk till Länsstyrelsen: Smittskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här ska nedgrävning gå till

Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt, men om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning, så ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt
kan utgöra en smittrisk.

Djuret bör grävas ner till cirka en och en halv (1,5) meters djup, så att andra djur hindras från att gräva upp kadavret och därutöver i övrigt i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar.

Kommunens anvisningar vid val av plats

Val av plats ska uppfylla nedanstående kriterier och måste ske på sådant djup att djur hindras från att gräva upp kadavret.

Markförhållanden

 • Hela djurkroppen ska ligga ovanför grundvattenytan.
 • Marken bör vara väldränerad.
 • Marken bör vara plan, sluttningar bör helst inte användas vid nedgrävning. Den grav
  som grävs bör vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 meter jord.
  Detta innebär att för en normalstor häst bör graven vara cirka 2-3 meter bred och
  2,5-3 meter djup. Lösa jordlager ska finnas under djurkroppen. Graven ska täckas
  med jord så att det bildas en svag ås över graven och jorden ska packas så att inga
  rovdjur kan gräva upp kadavret.

  Vet du att det finns problem med rovdjur eller vildsvin i området, kan det krävas större djup. Eventuellt behöver du försvåra ytterligare för vilda djur att komma åt kadavret.
  Ett sätt kan vara att lägga ner stenar i gropen.

Skyddsåtgärder

 • Håll hundra (100) meters avstånd till bostadshus.
 • Välj plats som innebär ett avstånd på cirka hundra (100) meter från närmaste vattentäkt. Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av vattentäkt eller grundvatten.
 • Avstånd till vattenförande dike, sjö eller vattendrag ska vara mer än femtio (50) meter. Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av vattendrag, sjö eller hav.
 • Nedgrävning får inte ske inom följande områden och platser:

» skyddsområde för dricksvattentäkt eller vid fornlämning

» gödselstack

 • Begravningsplatsen ska märkas ut, till exempel med en stor sten.
 • Efter nedgrävningen måste de arbetsredskap och de delar av fordon och behållare
  som kommit i direkt eller indirekt kontakt med det döda djuret noggrant rengöras
  och desinficeras.
 • Vid nedgrävning ska du som ansvarar för nedgrävningen föra register över mängd
  och art av djur som grävts ned, samt datum och plats för nedgrävningen. Uppgifterna
  i registret ska du spara i minst två år.
 • Karta över platsen med markering av begravningsplatsen ska skickas in till bygg- och miljöavdelningen, tillsammans med information som visar att du följt dessa skyddsåtgärder.

Vid eventuell försäljning av fastigheten ska den nya fastighetsägaren informeras om platsen,
om det vid senare tillfälle skulle kunna uppkomma en olägenhet i samband med denna.

Tillsynsavgift

En tillsynsavgift kan komma att debiteras dig om det skulle komma till kommunens kännedom att du inte har lämnat in en karta med information enligt ovan. Dessutom riskerar du i sådana fall att behöva vidta kompletterande åtgärder. Tillsynsavgift kan också komma att tas ut vid eventuellt klagomål.

Tillsynsavgiften utgår från den timavgift som gäller vid den aktuella tidpunkten. Timavgiften multipliceras med den tid som kommunen har behövt ägna åt ärendet. Önskar du mer information om avgiften, kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Kremering – alternativ till nedgrävning

Du kan också låta kremera ditt djur. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Länk till Jordbruksverket: Slutet av hästens liv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hästpass

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska hästpasset ogiltigförklaras och makuleras.

Om hästen slaktas på ett slakteri sköts hanteringen vanligen av slakteriet, som kontaktar
den avelsorganisation som utfärdat passet och skickar passet eller ett intyg om slakten
till den.

Om du däremot väljer att avliva hästen på gården ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det. Avelsorganisationen ska makulera passet och registrera avlivningen i sin databas.

Om du inte känner till var hästpasset har utfärdats ska du skicka det till:
Jordbruksverket, Enheten för häst, fjäderfä och vilt, 551 82 Jönköping.