Eldning av trädgårdsavfall

Under så kallade eldningsveckor kan man få elda trädgårdsavfall utomhus men bara om det inte skapar olägenheter för grannar eller omgivningen. Annat avfall får dock aldrig eldas. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller kring eldning av trädgårdsavfall.

I områden med detaljplan får eldning av torrt trädgårdsavfall (omfattar ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växtmaterial, vilket bör komposteras) endast ske under eldningsveckorna som anges nedan. Annat avfall får aldrig eldas varken då eller under övriga året.

  • veckorna 16, 17 och 18
  • veckorna 41, 42 och 43

Observera att miljöbalken gäller även utanför planlagda områden. Det innebär att eldning i dessa områden förvisso inte regleras på ett generellt sätt, som ju är fallet för planlagda områden enligt kommunens lokala föreskrift till skydd för människors hälsa och miljö, utan endast med stöd av miljöbalken i det enskilda fallet.

Eldning av trädgårdsavfall bör alltid undvikas till förmån för annan hantering av det. På så sätt elimineras ju risken helt för olägenheter från röken för andra. Och kom ihåg att annan typ av avfall aldrig får eldas varken under ovan nämnda veckor eller någon annan gång under året.

I kommunens webbkarta kan du se om du bor inom detaljplanelagt område.

Länk till Webbkartan

Eldningsveckorna har inrättats för att begränsa utbredningen i tid av eldning av trädgårdsavfall. Detta eftersom den så lätt skapar olägenheter för grannar och omgivningen. Under övriga året elimineras detta helt. Om din eldning under ”eldningsveckorna” skulle besvära dina grannar eller omgivningen, måste du dock släcka elden omgående.

Att tänka på vid eldning

  • Reglerna för eldning gäller även om du eldar i tunna/kar eller liknande.
  • Elda endast torra kvistar och grenar som är små (som mest några centimeter i diameter, annars är detta inte trädgårdsavfall, utan regelrätt ved så att säga). Elda inte löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar. Och kom ihåg att du aldrig får elda andra typer av avfall som till exempel plast, tidningar, förpackningar, målat virke eller tryckimpregnerat trä.
  • Samråd med grannarna om du funderar på att elda. Om din eldning skapar olägenhet måste du släcka elden omgående.
  • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
  • Se till att snabbt få fyr på elden och att den slocknar snabbt när du är färdig.
  • Elden ska vara släckt när det mörknar.
  • Ta hänsyn till brandrisken.
  • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Brandrisk

Under eldningsveckorna måste du ändå vara uppmärksam på mark- och väderförhållanden. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält eller vägar, eller så att el- och teleledningar kan skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa ska alltid finnas
i närheten även vid eldning i liten omfattning. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen.

Eldningsförbud och avrådan om eldning

I vissa fall utfärdar räddningstjänsten eldningsförbud, exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller Storstockholms brandförsvar som utfärdar eldningsförbud. Då är all
öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Du får använda kolgrillar
eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.

Ibland kan istället räddningstjänsten avråda om eldning. Detta innebär också att du inte
får elda. I stället ska du köra ris och trädgårdsavfall till återvinningen samt använda särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen. All eventuell eldning sker då på ditt
eget ansvar. En avrådan kan sägas vara nivån under ett formellt beslutat eldningsförbud.

Följ alltid lokal nyhetsrapportering för att ha kontroll om eventuella eldningsförbud råder
under pågående eldningsveckor.

För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storstockholms brandförsvars telefonsvarare: 08-454 83 39.

Välj hellre återvinning och kompostering

Det finns bra alternativ till eldning. Som hushåll får du lämna ditt trädgårdsavfall utan
kostnad på kommunens återvinningscentraler. Du gör då även en samhällsnytta genom
att avfallet flisas och används till bränsle.

Gräs, löv och annat komposterbart avfall bör komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen.

Dispens

Om du har särskilda skäl till att elda trädgårdsavfall inom planlagt område utanför eldningsveckorna kan du söka dispens hos bygg- och miljöavdelningen. Avgiften för handläggning av ärendet enligt gällande taxa, är för närvarande 3 714 kronor.
Observera att avgift tas ut även vid avslag och att dispens beviljas ytterst sällan.