• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Fjärrvärme

Värmdös energimål tar fasta på de internationella och nationella målen. Målet är att kommunen ska förändra och effektivisera sin energianvändning.

Vem levererar fjärrvärmen?

I Gustavsberg är det Vattenfall som levererar fjärrvärme via sitt biobaserade fjärrvärmeverk och i Hemmesta är det Värmdö Bostäder som levererar miljövänlig fjärrvärme, de eldar med träpellets.

Alternativ till fjärrvärme är att installera en värmepump som till exempel bergvärme. För vissa värmepumpar behövs tillstånd.

Värmepump

Kommunmål och fjärrvärme

Värmdö kommun jobbar aktivt med att ansluta sina fastigheter (skolor, förskolor, äldreboenden med flera) till en biobaserad fjärrvärme där det är möjligt.

Utdrag ur kommunens energi- och klimatpolicy från 2010 (rev 2014)

"På lång sikt ska Värmdö kommun vara en fossilbränslefri kommun. Ny teknik och förnybara bränslen ska ersätta dagens system. Målet ska vara uppnått senast 2030. Användningen av förnybara energikällor ska vara 50 % år 2030. Vindkraftsenergi ska utgöra 5 % av den totala energiförbrukningen år 2020. Oljeanvändningen ska helt ersättas till år 2030. Användningen av el i hushålls- och servicesektorerna ska minska med 10 % till år 2020 och 20 % till 2030 jämfört med år 2000".

Energi- och klimatpolicy