Ansök om värmepump

Installation av berg-, jord- och ytvattenvärme är tillståndspliktiga åtgärder. Ansöker om tillstånd gör du till bygg- och miljöavdelningen på kommunen.

Ansökan

Har du e-legitimation kan du ansöka via e-tjänst. I annat fall kan du ansöka via blankett. Till ansökan ska en situationsplan bifogas.

Ansök via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om värmepump - blankett

Situationsplan

När du skickar in din ansökan ska du bifoga en situationsplan, en karta i skala 1:300 - 1:500 över tomten, där placeringen av den tänkta värmeanläggningen framgår. Saknar du en situationsplan kan du använda en tomtkarta som går att ladda ner gratis på kommunens webbplats.

Läs mer om tomtkartan och hur du laddar ner den

Situationsplan ska ha med följande uppgifter till alla typer av värmepumpar:

  • Borrhålets djup och eventuella gradning. Vid gradning ska borrhålets ingångspunkt, sträckning på fastigheten och halva borrdjupet märkas ut.
  • Avstånd från borrhål till egen fastighetsgräns, ska vara minst 10 meter.
  • Avstånd och riktning till dricksvattenbrunn (även oanvända) inom 50 meter från planerat borrhål. För information om befintliga dricksvattenbrunnar kan du titta i Sveriges geologiska undersöknings (SGU) brunnsarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du inte hittar information där kan du fråga dina grannar var deras dricksvattenbrunn ligger.
  • Avstånd till andra energibrunnar (även oanvända) inom 30 meter från planerat borrhål.

Vid ansökan om bergvärme ska även detta finnas med:

  • Läge för borrhål inklusive djup.
  • Eventuell gradning samt var borrhålets mittpunkt hamnar vid förskjutning av placeringen.
  • Placering av avloppsanläggning (vid enskilt avlopp).

Vid ansökan om jord- eller ytvattenvärme ska även detta finnas:

  • Kollektorslangarnas placering inklusive djup.

Handläggningstiden för ett tillstånd är omkring åtta veckor från att ansökan är komplett.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan. Läs mer i taxan.

Vad händer med din ansökan?

1. Skicka in ansökan

Ansökan inkommer till bygg- och miljöavdelningen och registreras i ärendehanteringssystemet. Handläggaren går igenom din ansökan för att se att den är komplett. Är din ansökan komplett kan handläggningen påbörjas. Är din ansökan inte komplett skickas ett bekräftelsebrev ut med information om vilka kompletteringar vi behöver för att kunna gå vidare med ditt ärende.

2. Grannhörande

Grannhörande skickas ut till de grannar som är berörda av anläggningen. I områden med enskilt dricksvatten hörs alla grannar som har eller kan ha en dricksvattenbrunn inom 50 meter. Inom områden med kommunalt vatten hörs de grannar som gränsar direkt till din fastighet. Hörda grannar blir informerade om vilken typ av anläggning som planeras och var den är tänkt att placeras. Grannarna får två veckor på sig att svara.

När det gäller områden med enskilt dricksvatten ska alla grannar som har eller kan ha en dricksvattenbrunn inom 50 m från ditt bergvärmehål eller kollektorslangar höras.

Om grannarna har synpunkter skickar handläggaren dessa till sökande så att de får möjlighet att bemöta synpunkterna innan beslut fattas.

3. Bedömning

Handläggaren gör sin bedömning utifrån de uppgifter som inkommit från ansökan, grannhöranden och de lagar och förordningar som reglerar värmepumpar.

4. Beslut

Beviljas din ansökan skriver handläggaren ett delegationsbeslut som skickas till sökande tillsammans med situationsplanen. Om grannar har haft synpunkter delges de beslutet. De har då tre veckor på sig att överklaga beslutet

Får du avslag på din ansökan meddelas det via ett beslut med delgivningskvitto. Du har då möjlighet att överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

5. Brunns- och borrprotokoll samt provtryckningsprotokoll

Efter slutförd borrning ska ett brunns- och borrprotokoll samt provtryckningsprotokoll skickas in till kommunen. Protokollen granskas och en bekräftelse skickas ut till sökanden.