Radon

Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon finns i byggnadsmaterial, i dricksvatten och i marken. I Värmdö finns vissa områden som har förhöjd risk för markradon. Det enda sättet att få ett säkerställande resultat på radonhalten hemma hos dig är att göra en långtidsmätning i inomhusluften.

Vad är radon?

En ökad risk för förhöjda halter av radon förekommer i bostäder med direkt markkontakt eller som byggts med alunskifferbaserad lättbetong (även kallad blåbetong). Lättbetongen med alunskiffer tillverkades mellan 1929 och 1978, men kan även finnas i byggnader strax efter detta.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³).

Eftersom radon också förekommer i marken kan radon nå inomhusluften genom exempelvis otätheter i grunden eller genomföringar, särskilt när det är stora temperaturskillnader mellan inomhusluften och utomhusluften (på grund av att lufttrycket då är lägre inomhus än utomhus och luften sugs in i huset).

Radon kan även nå inomhusluften via dricksvattnet om du har en egen brunn. Radon i dricksvatten kan påverka inomhusradonet på grund av aerosoler som bildas när vatten spolas och särskilt vid varmt vatten. En radonhalt i vattnet motsvarande 1000 becquerel per kubikmeter beräknas bidra med omkring 100 becquerel per kubikmeter till inomhusluften.
För att motverka radon i dricksvatten kan man installera en radonavskiljare.

Är du orolig för radonhalten i din bostad bör du kontrollera radonhalten. Fram till dess att det är möjligt att göra mätningen är det bra att hålla ventilationsdonen i bostaden öppna och vädra lite extra. Höga radonhalter är inte någon akut fara, men en hälsorisk om du utsätts för gasen under en längre period.

Radon i Värmdö kommun

I Värmdö finns förhöjd risk för markradon framförallt i de tre grusåsar som sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning genom kommunen på Ingarö, Djurö, Stavsnäs och Sandhamn. Berggrunden består i huvudsak av lågaktiva graniter och gnejser. Mark med högre risk för markradon kan bitvis förekomma på Ormingelandet, vid kustavsnittet Haghulta-Torsby på Värmdö och på nordvästra Ingarölandet.

Markradonkarta över Värmdö

Värmdö kommun har en markradonkarta där delar av kommunen är klassade beroende på vilken risk för markradon som förekommer. De olika nivåerna är låg risk (gul), normal risk (brun), eventuellt hög risk (röd) och ej bedömda områden (vit). På kommunens webbkarta kan du se dessa områden.

Så här gör du för att se radonområden i webbkartan:

Vill du se ett större område kan du istället zooma i kartan med symbolen som ser ut som ett förstoringsglas. Färgförklaringar finns uppe till höger i kartan.

Observera att radonområdenas avgränsningar är översiktliga och att kartan endast kan användas som en indikation för förekomst av markradon. För att säkert veta radonhalten och för att kunna jämföra resultatet med dagens riktvärden behöver en långtidsmätning utföras.

Mätning av radon

Radonmätningar rekommenderas vart tionde år, eller vid ombyggnationer som kan påverka bostadens ventilation eller täthet. Du kan göra kort- och långtidsmätningar av radon i din bostad.

  • Korttidsmätning är den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften i samband med fastighetsöverlåtelser. Då används små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor och mätningen görs i två till tio dygn.
  • Långtidsmätningar ska utföras under säsongen för inomhusuppvärmning, 1 oktober till 30 april. En sådan mätning ska ske under minst två månaders tid och kostar cirka 800 kronor för ett en- eller tvåplanshus.Det är denna typ av mätning som behöver utföras för att kunna säkerställa radonhalten och för att kunna beräkna ett årsmedelvärde. För verk-samheter såsom flerbostadshus och förskolor som beställer många dosor kan vissa företag ge rabatt.

Fastighetsägare till flerbostadshus och verksamhetsutövare till allmänna lokaler såsom förskolor och skolor ansvarar själva för att kontrollera radon och vidta lämpliga åtgärder vid behov. Bygg- och miljöavdelningen går successivt igenom alla sådana verksamheter i sin tillsyn och begär då att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren redovisar sina resultat.

Kommunen gör inga mätningar av radon och har inget samarbete med särskilda företag. För att få hem radondosor får du därför kontakta ett mätlaboratorium.

Du är välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen för mer information om radon och eventuellt tidigare gjorda mätningar.

Mätlaboratorier, åtgärdsföretag och konsulter

Om du vill mäta radon ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor.

Om du behöver ta reda på vart radonet kommer ifrån eller för att få hjälp med radonåtgärder bör du anlita en sakkunnig inom radon.

För information om laboratorium, företag och konsulter som kan vara lämpliga att anlita kan du gå in på Svensk Radonförenings hemsida.

Svensk radonförenings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För höga värden av radon?

Om du får ett mätresultat över 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft så rekommenderas du som villaägare att vidta åtgärder för att sänka halterna i bostaden.

För fastighetsägare till flerbostadshus eller verksamheter som bedrivs i allmänna lokaler såsom förskolor, äldreboenden och skolor ställs krav på att åtgärder vidtas för att minska halterna i inomhusluften till under 200 becquerel per kubikmeter.

Läs mer om sanering av radon på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.