Kvicksilver

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna som finns och är ett hot mot människor, djur och miljö. Det är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären.

Kvicksilver kan inte brytas ner utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer. Det lagras i människokroppen och kan skada bland annat hjärnan, hjärtat, immunsystemet och njurarna. Skador på nervsystemets utveckling och funktion är de mest väldokumenterade effekterna, men det kan också ge fosterskador och framkalla allergi.

Användning av kvicksilver

Kvicksilver har ända fram till 1993 använts i elektriska komponenter och mätinstrument. Kvicksilver kan fortfarande förekomma i byggnader med äldre komponenter, exempelvis i lysrör, kvicksilverlampor, nivågivare, reläer, termometrar, termostater, tryckmätare och varmvattenberedare. Det kan också förekomma som förorening i vattenlås och avloppsrör i lokaler där det funnits tandläkarpraktik. Detta på grund av det amalgam som använts.

Utsläpp av kvicksilver

Nedfallet av kvicksilver har minskat de senaste årtiondena. Trots detta är nedfallet stort över Sverige och halterna ökar fortfarande i miljön. Den största globala källan till luftutsläpp av kvicksilver är förbränning av kol och fossila bränslen. Flygtrafiken står för en stor del av utsläppen.

Andra utsläppskällor är till exempel smältverk, krematorier (där amalgamfyllningar bränns) och avfallsförbränning (där produkter med kvicksilver bränns). Kvicksilver sprids även direkt till mark och vatten genom utsläpp från industrier, urlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam.

Vilka försiktighetsåtgärder bör människor vidta?

Livsmedelsverket rekommenderar att kvinnor som försöker bli gravida inte ska äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än två till tre gånger per år. Samma sak gäller under graviditet och amning, eftersom kvicksilver kan föras över till barnet via moderkakan och bröstmjölken. Fisk som kan innehålla kvicksilver är abborre, gädda, gös, lake och stora rovfiskar som färsk tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka. Tonfisk på burk tillhör en annan art än den tonfisk som säljs färsk och innehåller inte höga halter kvicksilver.