Radon

Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon finns i byggnadsmaterial, i dricksvatten och i marken. I Värmdö finns vissa områden som har förhöjd risk för markradon. Det enda sättet av veta hur radonhalten är hemma hos dig är att göra en långtidsmätning i inomhusluften.

Vad är radon?

Radon är en hälsofarlig gas som kan finnas i inomhusluften. Risken för förhöjda halter av radon förekommer i bostäder med direkt markkontakt eller som byggts med alunskifferbaserad lättbetong (även kallad blåbetong). Lättbetongen med alunskiffer tillverkades 1929-1978 men kan även finnas i byggnader strax efter detta.

Eftersom radon också förekommer i marken kan radon transporteras till inomhusluften via dricksvattnet om du har en egen brunn. Radonet som finns i marken kan också nå inomhusluften genom exempelvis otätheter i grunden eller genomföringar, särskilt när det är stora temperaturskillnader mellan inomhusluften och utomhusluften (på grund av att lufttrycket då är lägre inomhus än utomhus och luften sugs in i huset).

Radon i dricksvatten kan påverka inomhusradonet på grund av aerosoler. 1000 Bq/m³ radon i dricksvattnet kan påverka inomhusradonet med 100 Bq/m³ extra. För att motverka radon i dricksvatten kan man sätta in en avluftningsanordning.

Är du orolig för radonhalten i din bostad bör du kontrollera radonhalten. Fram till dess att det är möjligt att göra mätningen är det bra att hålla ventilationsdonen i bostaden öppna och vädra lite extra. Höga radonhalter är inte någon akut fara utan en hälsorisk om du utsätts för det under en längre tid.

Radon i Värmdö kommun

I Värmdö finns förhöjd risk för markradon framförallt i de tre grusåsar som sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning genom kommunen på Ingarö, Djurö, Stavsnäs och Sandhamn. Berggrunden består i huvudsak av lågaktiva graniter och gnejser. Mark med högre risk för markradon kan bitvis förekomma på Ormingelandet, vid kustavsnittet Haghulta-Torsby på Värmdö och på nordvästra Ingarölandet.

Markradonkarta över Värmdö

Värmdö kommun har en markradonkarta där delar av kommunen är klassade beroende på vilken risk för markradon som förekommer. De olika nivåerna är låg risk (grön), normal risk (blå), eventuellt hög risk (röd) och ej bedömda områden (vit). På kommunens webbkarta kan du se dessa områden.

Så här gör du för att se radonområden i webbkartan:

  • Klicka upp webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Klicka på "Sök" i listen ovanför kartan.
  • Du kan välja att söka via adress eller fastighet, observera att du måste fylla i alla fält.
  • Fastigheten markeras med en röd prick/ruta. Uppe till höger i kartan finns en ruta som förklarar vad färgerna betyder.

Vill du se ett större område kan du istället zooma i kartan med symbolen som ser ut som ett förstoringsglas. Färgförklaringar finns uppe till höger i kartan. Observera att gränserna är översiktliga.

Mätning av radon

Radonmätningar ska göras vart 10:e år. Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Du kan göra kort- och långtidsmätningar av radon i din bostad.

  • Korttidsmätning är den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften i samband med fastighetsöverlåtelser. Då används små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor och mätningen görs i två till tio dygn.
  • Långtidsmätningar ska utföras under säsongen för inomhusuppvärmning, 1 oktober till 30 april. En sådan mätning ska ske under minst två månaders tid och kostar cirka 800 kronor för ett en- eller tvåplanshus. Det är denna typ av mätning som måste ha skett för att kunna beräkna ett årsmedelvärde. För verksamheter såsom flerbostadshus och förskolor som beställer många dosor kan vissa företag ge rabatt.

Fastighetsägare till flerbostadshus och verksamhetsutövare till allmänna lokaler såsom förskolor och skolor ansvarar själva för att kontrollera radon och vidta lämpliga åtgärder vid behov. Bygg- och miljöavdelningen går successivt igenom alla sådana verksamheter i sin tillsyn och begär då att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren redovisar sina resultat.

Kommunen gör inga mätningar av radon och har inget samarbete med särskilda företag. För att få hem radondosor får du därför kontakta ett mätlaboratorium.

Du är välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen för mer information om radon och eventuellt tidigare gjorda mätningar.

Mätlaboratorier för radonutredning

Om du vill mäta radon ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. För information om laboratorium som kan vara lämpliga att anlita för en radonutredning läs mer på Svensk Radonförenings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För höga värden av radon?

Om du får ett mätresultat över 200Bq/m³ inomhusluft så rekommenderas du som villaägare att vidta åtgärder för att sänka halterna i bostaden.

För fastighetsägare till flerbostadshus eller verksamheter som bedrivs i allmänna lokaler såsom förskolor, äldreboenden och skolor ställs krav på att åtgärder vidtas för att minska halterna i inomhusluften till under 200Bq/ m³.

Läs mer om sanering av radon på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag för radonsanering återinfört

Regeringen har beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus från och med 1 juli 2018. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i. Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

Läs mer om radonbidraget och hur du ansöker på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster