Ren båtbotten

Det går att bekämpa påväxt på ditt båtskrov på andra sätt än att använda båtbottenfärger innehållande miljöskadliga ämnen. Rengöring av skrovet eller att ha båten på land när den inte används är två exempel.

Båtbottentvätt

Att tvätta skrovet i en båtbottentvätt är ett mer miljövänligt alternativ till att måla skrovet med båtbottenfärg. Havs- vattenmyndigheten har dock utfärdat riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för hur båtbottentvättning ska ske framöver då båtbottentvättning innebär en så pass stor miljöpåverkan på naturen.

Framför allt innebär dessa riktlinjer att tvättning ska ske på ett sådant sätt att spillvattnet kan samlas upp och renas. Det renade vattnet ska sedan uppfylla de riktvärden som man satt upp över hur mycket av olika ämnen som kan finnas kvar i det renade vattnet innan man återför det till naturen.

Där rening saknas får endast omålade båtar eller båtar som helt sanerats från äldre giftiga färglager tvättas. Du som även fortsättningsvis använder giftiga färger till din båt, eller som har kvar äldre lager av giftiga bottenfärger på skrovet måste tvätta den på godkänt sätt:

​Spolplattor

När båtar som målats med färger innehållandes miljöpåverkande ämnen ska tvättas på land ska detta ske över en spolplatta. Spolplattan ska vara dimensionerad efter de båtar som kommer att rengöras så att allt spillvatten hamnar på plattan och inte utanför. Spolplattan bör bestå av en hårdgjord yta i exempelvis betong eller annat beständigt slätt material (generellt sett inte asfalt). Avrinningen från spolplattan ska ske mot en uppsamlingsränna och i denna avskiljs det grövsta materialet så som färgrester och påväxt. Rännan ska sedan anslutas till en reningsanordning.

När så krävs för att uppnå riktvärdena ska reningen sedan även vara utrustad med en sedimentationsavskiljare samt finfilter för att fånga upp de mindre partiklarna. Spolplattans reningsfunktion ska kontrolleras genom provtagning i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för att se så att riktvärdena efterlevs.

Borsttvättar

I en borsttvätt kan du tvätta båtskrovet medan båten ligger i vattnet. Roterande borstar placerade ovanför en bassäng tvättar av båtskrovet från påväxtorganismer. Material som skrapas av båtskrovet samlas upp i den underliggande uppsamlingsbassängen. Då bassängerna i dagsläget inte kan ses som helt slutna system och ett visst läckage till omkringliggande miljöer kan ske, ska endast båtar som inte målats för säsongen tvättas i borsttvättarna. På så vis undviks det stora giftläckage som blir resultatet vid tvätt av nyligen målade båtar.

Tvätt och spolning i Värmdö kommun

På västra sidan i Kattholmen i Gustavsbergs hamn finns en tömningsstation för båttoaletter. Båttvätten i Gustavsberg kommer inte vara i bruk i år på grund av ombyggnad av Kattholmen, den planeras att finnas i nya gästhamnen på Kattholmen från och med sommaren 2018.

För tvättning över spolplatta finns anläggningar på bland annat Bullandö marina, Ingarö varv och Kanholmsfjärdens marina.

Även många närliggande kommuner har verksamheter med spolplattor och borsttvättar vilka kan användas under båtsäsongen och i samband med höstupptaget.

Båtlyftar

Med hjälp av en båtlyft kan du förvara båten över vattenytan då den inte används. På så sätt får påväxtorganismerna ingen möjlighet att fästa till båtskrovet när båten inte används och det är främst då båten ligger förtöjd som påväxt sker. Båtlyft fungerar som en hissanordning som fästs vid bryggplatsen. Hissen kan enligt vissa leverantörer även användas som vinterförvaring.

Flytbryggor och ramper

Flytbryggor som ett alternativ till båtbottenfärger är inte detsamma som de traditionella flytbryggor som vi ofta förtöjer våra båtar till. Detta är istället bryggor som båtarna kan köras upp på vilket gör det möjligt att förvara båten ovanför vattenytan då den inte används vilket förhindrar påväxt. I dagsläget är dessa former av flytbryggor vanligast för vattenskotrar, men de klarar även många av de vanligast förekommande motorbåtsmodellerna. Även denna typ av lösning kan enligt många leverantörer också användas till vinterförvaring av båten.

Skrovskyddsdukar

Skrovdukarna placeras i vattnet vid bryggan. Båten kör in på duken vilket gör att skrovet kapslas in. Detta skapar ett mörkt syrefritt utrymme utan genomströmning vilket gör att påväxtorganismerna inte ser båtskrovet som en lämplig plats att fästa på. Skrovskyddsduken kan placeras på de flesta bryggplatser, mellan pålar, y-bommar, bojsänken, längs med bryggan, ut från bryggan etc. Duken läggs i vattnet samtidigt som båten och tas upp i samband med båten.

Tvätta båtskrovet själv

Det går givetvis bra att själv tvätta båten då den ligger i vattnet. En omålad båt läcker varken giftiga ämnen då den ligger i sjön eller då den tvättas. Om man slutar måla skrovet med båtbottenfärg och sanerar båten från gamla färglager finns inga krav på hur tvättning ska ske.​

På marknaden finns idag specialborstar som ska göra det möjligt för dig som båtägare att stå kvar på bryggan och borsta av skrovet. Även vanliga rotborstar kan användas men dessa kräver ofta att du som båtägare hoppar ner i vattnet för att komma åt båtskrovet.

Havstulpanvarningar

För att veta när du bör tvätta skrovet kan du ta del av de havstulpanvarningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som numera finns tillgängliga. Dessa meddelar när havstulpanerna börjar fästa i olika områden. I samband med detta är det mycket enklare att själv tvätta bort påväxten.