Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Det kan komma från trafik, industrier, fjärrvärme, tvättstugor, värmepumpar, grannar och olika hantverks- och handelsverksamheter. Störs du av buller vänder du dig i första hand till den som orsakar bullret.

Buller mäts i decibel (dB). Ett normalsamtal ligger på cirka 60 dB och smärtgränsen ligger på cirka 130 dB. Om man utsätts för höga ljudnivåer kan man få sämre hörsel och störd sömn. Det ökar också risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Störs du av buller?

För att minska buller ska du i första hand vända dig till den som orsakar bullret, men även fastighetsägare har ett ansvar för att komma tillrätta med bullerproblem. Om du inte får respons från den som orsakar bullret kan du kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. Det gäller både buller från grannar och från fasta installationer som hiss och ventilationer.

Buller från offentlig lokal

Om du misstänker att ljudnivån är skadlig i någon offentlig lokal som gym, diskotek, restaurang eller konserthall vänder du dig till personalen där. Misstänker du att ditt barn störs av buller i skolan eller förskolan, prata med personalen. Riktvärdena för buller inomhus måste följas även där.

Buller från trafik

Om du upplever ett ständigt trafikbuller bör du kontakta väghållaren och beskriva problemet. Väghållaren kan kanske hjälpa till med bullerdämpande åtgärder.

Karta över väghållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Buller från statlig väg eller järnväg

Störs du av trafikbuller från en statlig väg eller järnväg kontaktar du väghållaren Trafikverket.

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klagomål

Får du ingen respons från den du tagit kontakt med kan du kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning. Fyll i blanketten klagomål så noga som möjligt och skicka in till kommunen. Om bullret bedöms som en olägenhet kan fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren få utföra en utredning eller göra åtgärder.

Klagomål - blankett


Riktvärden för buller

  • Inomhusbuller – 30 dB
  • Maximalt inomhusbuller nattetid – 45 dB
  • Trafikbuller vid husfasad - 60 dB
  • Maximalt trafikbuller vid uteplats - 70 dB
  • Byggbuller inomhus - max 45 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer)
  • Byggbuller utomhus - max 60 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer)
  • Buller från motorbanor - 60 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer, nattetid bör verksamheten inte förekomma)
  • För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad

Mer om buller

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster